Профил на купувача
ime

Община Тервел уведомява всички участници в обществени поръчки по Закона за обществени поръчки, че банковите сметки на Община Тервел са следните:

За внасяне на парични гаранции за изпълнение на договор:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG44UNCR96603327005216

Такса за закупуване на тръжна документация по ЗОП, код 447000:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG42UNCR96608497526814

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Тервел (Приложение 1)

Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача на Община Тервел (Приложение 2)

Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача на Община Тервел (Приложение 2) (Aктуализация със Заповед номер 6/07.01.2015 г.)

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Тервел утвърдени със заповед №268/25.04.2017г.