Обяви и съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Илгбахар Зекериев Мюмюнов, Зейля Ахмедова Мюмюнова и Сава Събев Илиянов, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №99/ 14.02.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 09.07.2024 г. и крайна дата 15.04.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 15.07.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 09.07.2024г.)

При проявен интерес от страна на физически и юридически лица, чрез регистрирането в деловодството на общината заявления за възмездно събиране плодовете на ореховите насаждения, разположени в сервитута на общинските пътища, спец. „Търговия, НО и НП" да издава разрешително на заявителя.
(публикувано на 12.06.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Насуф Ахмед Мехмед, Мийрям Адем Мехмед, Съби Огнянов Асенов, Светлана Каменова Асенова, Февзие Лютфи Беллер, Селим Джебеджи, Сечкин Джебеджи и Ата Беллер, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №242/ 24.04.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 04.06.2024 г. и крайна дата 10.06.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 04.06.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 04.05.2024г.)

Протокол N2: Днес 27.05.2024г. на основание Заповед № 220/15.04.2024г. на Кмета на Община Тервел за разпределение на пасища, мери и ливади в Община Тервел и Писмо с вх.№ ТС-18-2238/10.05.2024г. от Община Добричка относно допълнително разпределение на пасища, мери и ливади в Община Тервел комисия в състав:
(публикувано на 27.05.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Левен Иванов Железов, Силвия Филчева Туна, Алина Иванова Топуз, Тарик Тука, Тугдже Туна, Чигдем Топуз, Ирем Топуз и Илкер Топуз , че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №257 /29.04.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 21.05.2024 г. и крайна дата 21.05.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 27.02.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 21.05.2024г.)

ФОРМУЛЯРЗА ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ПРИ РЕЗИДЕНТНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НАДТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ - с.ПОЛКОВНИК САВОВО, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ СЪГЛАСНО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА, ОТКРИТА СЪС ЗАПОВЕД № 49 ОТ 01.04.2024г. НА ДИРЕКТОРА НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
(публикувано на 14.05.2024г.)

Протокол N1: Днес 30.04.2024г. Комисията разгледа и класира подадените заявления за ползване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост - за 5 стопански години считано от 2024/2025Г.:
(публикувано на 30.04.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Милка Колева Николова и Александър Живков Андреев, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №165/ 18.03.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 24.04.2024 г. и крайна дата 30.04.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 30.04.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 24.04.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Станка Петрова Начева, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №170/ 18.03.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 23.04.2024 г. и крайна дата 29.04.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 29.04.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 23.04.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Дарин Йорданов Димитров, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №166/ 18.03.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 23.04.2024 г. и крайна дата 29.04.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 29.04.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 23.04.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Димитър Цветанов Радев и Веселин Цветанов Радев, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №170а/ 18.03.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 23.04.2024 г. и крайна дата 29.04.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 29.04.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 23.04.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Стефка Илиева Проданова, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №169/ 18.03.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 23.04.2024 г. и крайна дата 29.04.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 29.04.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 23.04.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Янка Михова Христова и Даниел Георгиев Иванов, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №168/ 18.03.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 19.04.2024 г. и крайна дата 55.04.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 25.04.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 19.04.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Пейчо Тодоров Попов и Кина Иванова Трендафилова, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №167/ 18.03.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 19.04.2024 г. и крайна дата 25.04.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 25.04.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 19.04.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Toшко Христов Тодоров, Иван Георгиев Христов, Росен Йорданов Найденов, Иванина Еленова Димова, Елена Радева Димова, Мариян Андонов Иванов, Елка Цонева Иванова и Божидар Мариянов Иванов, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №118/ 23.02.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 09.04.2024 г. и крайна дата 15.04.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 15.04.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 09.04.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ:С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Салим Сали Наим, Сема Наскова Шен Ерим, Ереджеб Туржан Зейнал, Мирай Ерим и Симай Ерим, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №163 /18.03.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 02.04.2024 г. и крайна дата 08.04.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 08.04.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 02.04.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Димитър Пенчев Иванов, Синан Салим Салим, Мария Димитрова Иванова, Ерджан Шукри Изет , че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №119 /23.02.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 29.03.2024 г. и крайна дата 04.04.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 04.04.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 29.03.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Бахтишен Ружди Хасан, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №84/12.02.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 28.03.2024 г. и крайна дата 03.04.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 03.04.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 28.03.2024г.)

На основание чл. 46 от Закона за хората с увреждания, Изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания /АХУ/ утвърждава Програма за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания
(публикувано на 26.03.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Айша Атаула Рашид и Стоян Сашев Димитров, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №144 /07.03.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 26.03.2024 г. и крайна дата 01.04.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 01.04.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 26.03.2024г.)

ГРАФИК за извършване на ГТП на трактори, ремаркета и СТП на машинен инвентар за Пролетна кампания в община Тервел за 2024 г.
(публикувано на 26.03.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Бахтишен Ружди Хасан, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №84/12.02.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 28.03.2024 г. и крайна дата 03.04.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 03.04.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 25.03.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица –Билан Давидов Карамфилов, Сема Билянова Карамфилова, Бейзат Ахмед Рашид, Ташо Ангелов Балканджиев, Емне Керим Рашид, Себат Бейзат Ахмед, Севда Ташева Ангелова, Севдалина Ташева Айдън, Небат Бейзат Ахмед и Абдуллах Ясин Айдън , че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №61/06.02.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 20.03.2024 г. и крайна дата 26.03.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 26.03.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 20.03.2024г.)

--> УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Ваня Валентинова Башаран, Филиз Нурал, Ипек Нурал, Дженсур Башаран и Джемре Башаран, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 85/ 12.02.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 18.03.2024 г. и крайна дата 24.03.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 24.03.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 18.03.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Юркюш Мехмед Арун, Илхан Хюсеин Етем, Красимир Алексиев Янакиев, Надежда Кирова Овчарова, Мелиха Мехмед Азис, Севдалина Красимирова Младенов, Севдалина Красимирова Младенова, Тензиле Джемал Шукри, Мехмед Гюлер, Зия Галиб Арон, Илимя Муса Арон, Антоанета Миткова Янакиева, Джемал Шукри Азис, Янаки Красимиров Алексиев, Нуредин Джемал Шукри, Гюлер Ибрям Йълмаз, Мете Мустан Заит , че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 819/07.12.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 15.03.2024г. и крайна дата 21.03.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 14.03.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 15.03.2024г.)

Проект BG05SFPR002-1.003-0001 "Започвам работа" - Компонент 3 "Заетост", Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027
(публикувано на 15.03.2024г.)

ИНФОРМАЦИЯ В ПОМОЩ НА ЛИЦАТА, желаещи да участват в Проект „Започвам работа" - Компонент 3 „Заетост по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027
(публикувано на 15.03.2024г.)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, желаещи да участват в Проект „Започвам работа" - Компонент 3 „Заетост по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027
(публикувано на 15.03.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Карамфил Георгиев Косев, Нурия Исмаил Мехмед и Сали Акиф Мехмед, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №98/ 14.02.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 14.03.2024 г. и крайна дата 20.03.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 20.03.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 14.03.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица –Милка Захариева Осман, Сашо Маринов Ангелов, Сема Филева Адем, Галя Бисерова Паскалева, Руси Симеонов Михайлов, Юлия Давидова Рашева, Зюлфие Сабри Михайлова, Ина Сидерова Силяхлъ, Светла Сашева Папур, Нели Събева Йълдъз, Юлиян Русев Симеонов, Каан Силяхлъ, Толга Силяхлъ, Сезер Мутлу, Сами Алпер Йълдъз и Ибрахим Йълдъз , че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №69/ 07.02.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 14.03.2024 г. и крайна дата 20.03.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 20.03.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 14.03.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Недка Недева Минчева, Олга Недева Митева, Събина Михайлова Саяр, Сашо Йосифов Филипов, Уткан Саяр, Салим Демиров Александров, Рюя Балканджъ, Ръфкъ Шефкъ Шефкет, Мими Йосифова Филипова, Севдалина Мишева Вълканова, Мелтем Аксой, Еджрин Саяр и Биргюл Демирова Александрова, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №53/ 01.02.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 13.03.2024 г. и крайна дата 19.03.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 19.03.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 13.03.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ:С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Неджми Ибрям Юсуф, Весела Емилова Асенова, Керан Ефтимов Банков, Емил Ненчев Илиев, Ангел Илиянов Михайлов, Ата Айхан Фикрет, Едже Ялчън, Съби Огнянов Асенов, Ата Айхан Фикрет, Фериде Юсеин Юсуф, Айше Емурла Чолак, Ширин Неджмин Юсуф Ялчън, Ана Илиянова Юн, Емре Чолак, Симай Юн, Ада Ялчън, Илияна Борисова Асенова, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 91/12.02.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 05.03.2024г. и крайна дата 11.03.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 11.03.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 05.03.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ:С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Славка Найденова Михайлова, Зюлбюлка Слвкова Михайлова и Ахмед Гюнай Рамадан , че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №100/ 14.02.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 05.03.2024 г. и крайна дата 11.03.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 11.03.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 05.03.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ:С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Ася Асенова Борисова и Велин Асенов Борисов, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №99 / 14.02.204 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 05.03.2024 г. и крайна дата 11.03.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 11.03.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 05.03.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица - Венета Велинова Адалъ, Ани Велинова Йълдъз, Дениз Ъшъл Йълдъз и Беркай Адалъ, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №101 а / 15.02.204 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 05.03.2024 г. и крайна дата 11.03.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 11.03.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 05.03.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Левен Славов Димитров, Билян Минков Тодоров, Пепа Минчева Тодорова, Златка Борянова Димитрова, Нурай Сели, Гюлшен Хилял и Гюлдже Хилал, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №786/ 21.11.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 11.12.2023 г. и крайна дата 18.12.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 18.12.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 05.03.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Севгюзел Невзат Мустафа, Денис Назиф Адемов и Сафие Асанова Османова, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №97/14.02.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 29.02.2024 г. и крайна дата 06.03.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 06.03.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 05.03.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Дорук Ата, Сарп Ялчън Ата, Филип Давидов Давидов, Сафие Сабри Исмаил, Ася Филипова Ата, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 86/12.02.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 05.03.2024г. и крайна дата 11.03.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 11.03.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 05.03.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ:С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Вихър Георгиев Златанов, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №22 а /15.01.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 22.02.2024 г. и крайна дата 28.02.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 28.02.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 22.02.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ:С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Боян Панчев Алексиев и Ипек Илиева Емилова, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №68 /07.02.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 22.02.2024 г. и крайна дата 28.02.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 28.02.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 22.02.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ:С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Юмю Амет Христова, Нежмия Хамид Осман, Раим Осман Ембие, Сева Буранова Хриистова, Невзат Мехмед Махмуд, Сение Халил Ембие, Мюзекя Якуб Мюзекия, Мензюмя Мехмедова Юсеинова, Ахмед Кязим Ахмед, Анифе Сали Махмуд, Събчо Янкулов Алеков, Сение Мустан Мюзекия, Златка Огнянова Алекова, Вадет Кязим Халил, Феникс Янкулов Алеков, Фазиле Мехмед Халил, Фани Николова Чернева, Камелия Стефанова Алекова, Ася Самуилова Янчева, Ремах Халид Хамди, Венцислав Милчев Радев, Исмет Кязим Халил, Емил Райчев Емилов, Айфер Мюзекя Хатипоглу, Мюрхан Рифатова Йорюкоглу, Бинел Назми Назиф, Буран Райчев Огнянов, Мейсер Рифатова Чавушоглу, Силвия Събчева Гьокче, Денис Буранов Стоянов, Мюхтебер Али Кечиджи, Севинч Ахмед Гирит, Фанка Симеонова Хатипоглу, Сунай Ахмед Халил, Надя Ивелинова Чернева, Елин Фениксов Янкулов, Северина Георгиева Йозерли, Севдалина Георгиева Думан, Еда Хатипоглу, Ирем Наз Кечиджи, Мерт Бурак Гюлер, Айсу Гьокче, Арда Гьокче, Йозен Йорюкоглу, Берк Йорюкоглу, Анъл Чавушоклу, Умут Чавушоглу, Кенан Качкар Гирит, Берк Джан Кечиджи, Гюнеш Гирит, Емре Хатипоглу, Кая Думан, Аслъ Шен, Едже Йозерлин, Нилгюн Варол Алкан и Бусе Алкан , че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №40 /26.01.2024 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 16.02.2024 г. и крайна дата 22.02.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 22.02.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 16.02.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Арзу Мехмед Суна, Бирхан Арзу Мехмед, Кадрийе Сайгъ, Мурат Джан Юджел, Арда Дуйум, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 816/07.12.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 01.02.2024г. и крайна дата 07.02.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 07.02.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 07.02.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Седа Сейхан Ремзи, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 811/07.12.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 29.01.2024г. и крайна дата 05.02.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 05.02.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 29.01.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Мергюл Неджати Исмаил, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 810/07.12.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 19.01.2024г. и крайна дата 25.01.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 19.01.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 19.01.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Адем Мехмедемин Кечеджи, Мехмед Адем Мехмедемин, Стелияна Светлинова Фотева, Теслиме Мустафа Алиосман, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 815/07.12.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 19.01.2024г. и крайна дата 25.01.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 19.01.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 19.01.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Радослав Станчев Дичев и Милена Христова Малчева, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 814/07.12.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 19.01.2024г. и крайна дата 25.01.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 19.01.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 19.01.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Емрула Ахмедов Ахмедов, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 812/07.12.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 19.01.2024г. и крайна дата 25.01.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 19.01.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 19.01.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица - Ана Янкова Филипова, Филип Янков Филипов, Светла Маркова Баяр, Кузей Баяр, Мерт Баяр , че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 817/07.12.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 18.01.2024г. и крайна дата 24.01.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 24.01.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 18.01.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица - Кадрия Велиева Асанова, Гюлшен Исмаилова Мюджелова, Николай Петрович Добров, Виталий Иванович Кавлак, Васили Узун, Ердинч Асанов Мюджелов, Иван Фьодорович Янакогло, Севал Ердинч Янакогло, Иван Георгиевич Минковский, Васили Жанков , че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 818/07.12.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 16.01.2024г. и крайна дата 22.01.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 22.01.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 16.01.2024г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ:С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица - Сашо Димитров Георгиев, Магда Серафимова Ангелова, Тихомир Сергеев Банков, Мюбиен Шефкет Рустем, Осман Кълъч, Атакан Гердан, Галя Щерева Георгиева, Марин Сашев Димитров, Синем Исмаил Гердан, Юнал Ирфан Рифат, Рукие Кълъч, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 813/07.12.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 09.01.2024г. и крайна дата 15.01.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 15.01.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 09.01.2024г.)

Компенсиране на превозвачи на линии за обществен превоз, възложени от Община Тервел за 2023 г. УВЕДОМЛЕНИЕ:С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лице – Бахтишен Ружди Хасан, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №679/31.10.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 28.12.2023 г. и крайна дата 03.01.2024 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 03.01.2024 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 28.12.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Ваня Валентинова Башарова, Филиз Нурал, Ипек Нурал, Джесур Башаран, Джемре Башаран, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №726/13.11.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 19.12.2023 г. и крайна дата 28.12.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 28.12.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 19.12.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Емне Кадир Халид, Ваит Зюлкяр Халид, Нуредин Руфиев Сафидов, Себиле Адил Сафед, Рефие Нуредин Руфи, Кемал Яхя Хасанов, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №689/02.11.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 14.12.2023 г. и крайна дата 20.12.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 20.12.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 14.12.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица –Лютви Юсуфов Мехмедов, Вилдан Адем Юмер, Нихад Юсеин Алиосман, Гълъбина Славчева Манолова, Йомер Каракаш, Неслин Йълдъз, Бейзат Юсеин Юмер, Орхан Каракаш, Росен Антонов Манолов, Стефка Людмилова Йосифова, Нилай Йълдъз, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №667/27.10.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 14.12.2023 г. и крайна дата 20.12.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 20.12.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 14.12.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Левен Славов Димитров, Билян Минков Тодоров, Пепа Минчева Тодорова, Златка Борянова Димитрова, Нурай Сели, Гюлшен Хилял и Гюлдже Хилал, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №786/ 21.11.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 11.12.2023 г. и крайна дата 18.12.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 18.12.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 11.12.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Дорук Ата, Сарп Ялчън Ата, Филип Давидов Давидов, Сафие Сабри Исмаил, Ася Филипова Ата, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №770/ 15.11.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 30.11.2023 г. и крайна дата 07.12.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 07.12.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 30.11.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Мариана Христова Четин, Зейнеп Четин, Бурак Четин, Кадрия Али Хасан, Весиля Ахмед Осман, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №637/20.10.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 27.11.2023 г. и крайна дата 03.12.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 03.12.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 27.11.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Адем Мехмедемин Кечеджи, Мехмед Адем Мехмедемин, Стелияна Светлинова Фотева, Теслиме Мустафа Алиосман, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №612/ 13.10.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 16.11.2023 г. и крайна дата 22.11.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 22.11.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 16.11.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Мергюл Неджати Исмаил, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №611/ 13.10.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 16.11.2023 г. и крайна дата 22.11.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 22.11.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 16.11.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Кадрия Велиева Асанова, Гюлшен Исмаилова Мюджелова, Николай Петрович Добров, Виталий Иванович Кавлак, Васили Узун, Ердинч Асанов Мюджелов, Иван Фьодорович Янакогло, Севал Ердинч Янакогло, Иван Георгиевич Минковский, Васили Жанков, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №621/18.10.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 08.11.2023 г. и крайна дата 15.11.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 11.11.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 08.11.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Шевкие Неждетова Дияр и Назлъ Пармак, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №621/18.10.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 06.11.2023 г. и крайна дата 12.11.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 12.11.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 06.11.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Ана Янкова Филипова, Филип Янков Филипов, Светла Маркова Баяр, Кузей Баяр, Мерт Баяр, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №550/26.09.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 31.10.2023 г. и крайна дата 06.11.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 06.11.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 31.10.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Радослав Станчев Динев и Милена Христова Малчева, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №539 а/21.09.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 20.10.2023 г. и крайна дата 27.10.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 27.10.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 30.10.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лице – Неджми Ибрям Юсуф, Весела Емилова Асенова, Керан Ефтимов Банков, Емил Ненчев Илиев, Ангел Илиянов Михайлов, Ата Айхан Фикрет, Едже Ялчън, Съби Огнянов Асенов, Ата Айхан Фикрет, Фериде Юсеин Юсуф, Айше Емурла Чолак, Ширин Неджмин Юсуф Ялчън, Ана Илиянова Юн, Емре Чолак, Симай Юн, Ада Ялчън, Илияна Борисова Асенова, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №596/10.10.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 25.10.2023 г. и крайна дата 31.10.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 31.10.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 25.10.2023г.)

ОБЯВА: Публличен Тьрг на 1411-2023 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел, за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :
(публикувано на 11.10.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Арзу Мехмед Суна, Бирхан Арзу Мехмед, Кадрийе Сайгъ, Мурат Джан Юджел, Арда Дуйум, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №485/29.08.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 03.10.2023 г. и крайна дата 03.10.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 10.10.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 03.10.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Емрула Ахмедов Ахмедов , че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №488/30.08.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 03.10.2023 г. и крайна дата 03.10.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 10.10.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 03.10.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Елина Николова Миткова, Айри Бейтула Ахмед, Гюлтен Реджеб Ахмед, Мехмед Айри Бейтулла, Сунай Айри Бейтула , че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 461/ 10.08.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 25.09.2023 г. и крайна дата 25.09.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 02.10.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 25.09.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Есен Ертан Вадет, Курбан Демир, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 459/07.08.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 25.09.2023г. и крайна дата 25.09.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 01.10.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 25.09.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Нела Арсенова Карамфилова, Нина Емилова Акджан, Нели Филипова Йозджан, Юсуф Джан Йозджан, Арсен Самуилов Карамфилов, Ива Ралинова Йончева, Левен Арсенов Карамфилов Къванч, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 463/ 10.08.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 25.09.2023 г. и крайна дата 25.09.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 02.10.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 25.09.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Митко Юсеин Аптраим, Ейлюл Хатипоглу, Егемен Албайрак, Айсел Осман Хапипоглу, Емилия Ивайлова Албайрак, Елвин Дерен Хатипоглу, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 457/07.08.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 18.09.2023г. и крайна дата 18.09.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 24.09.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 25.09.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Велизар Асенов Чавдаров, Мирослав Русланов Димитров, Сема Огнянова Димитрова, Невен Огнянов Карамфилов, Берен Янък, Севгюл Ватансевер, Ана Христова Чавдарова, Веселка Жекова Пенчева, Анелия Невянова Карамфилова, Берке Янък, Хошгюл Куруоглу, Семих Бьолюкбаш, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 460/10.08.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 25.09.2023г. и крайна дата 25.09.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 01.10.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 25.09.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Юлия Атанасова Романова, Марийка Стефанова Асенова, Атанас Йорданов Асенов, Катя Атанасова Огнянова, Еге Карагьоз, Афе Карагьоз, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 462/10.08.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 25.09.2023г. и крайна дата 25.09.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 01.10.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 25.09.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Сашо Димитров Георгиев, Магда Серафимова Ангелова, Тихомир Сергеев Банков, Мюбиен Шефкет Рустем, Осман Кълъч, Атакан Гердан, Галя Щерева Георгиева, Марин Сашев Димитров, Синем Исмаил Гердан, Юнал Ирфан Рифат, Рукие Кълъч, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №511 а/08.09.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 28.09.2023 г. и крайна дата 28.09.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 04.10.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 25.09.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Юркюш Мехмед Арун, Илхан Хюсеин Етем, Красимир Алексиев Янакиев, Надежда Кирова Овчарова, Мелиха Мехмед Азис, Севдалина Красимирова Младенов, Севдалина Красимирова Младенова, Тензиле Джемал Шукри, Мехмед Гюлер, Зия Галиб Арон, Илимя Муса Арон, Антоанета Миткова Янакиева, Джемал Шукри Азис, Янаки Красимиров Алексиев, Нуредин Джемал Шукри, Гюлер Ибрям Йълмаз, Мете Мустан Заит, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №512 а/08.09.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 28.09.2023 г. и крайна дата 28.09.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 04.10.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 25.09.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Седа Сейхан Ремзи, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №502/05.09.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 25.09.2023 г. и крайна дата 25.09.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 01.10.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 25.09.2023г.)

ОБЯВА: Читалищното настоятелство при Н.Ч.„Йордан Йовков-1942Г.”с.Кладенци кани членовете на читалището на отчетно-изборно събрание на основание чл.15 от З.Н.Ч.
(публикувано на 19.09.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Митко Юсеин Аптраим, Ейлюл Хатипоглу, Егемен Албайрак, Айсел Осман Хапипоглу, Емилия Ивайлова Албайрак, Елвин Дерен Хатипоглу, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 457/07.08.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 18.09.2023г. и крайна дата 18.09.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 24.09.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 18.09.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Марияна Костова Радева, Неделчо Йорданов Радев, Нели Невенова Чалък, Нина Недева Колева Къйъджъ, Бейза Къйъджъ че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 458/ 07.08.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 18.09.2023 г. и крайна дата 25.09.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 25.09.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 18.09.2023г.)

Заповед 526/15.09.2023г. 0ПРЕДЕЛЯМ: Лицата, конто me получават стипендия за учебната 2023/ 2024 г., считано от 15.09.2023г. до 30.06.2024 г., както следва:
(публикувано на 15.09.2023г.)

ОБЯВА: На основание чл.72б, ал.З от ППЗСПЗЗ съобщаваме на всички членове на комисията по чл. 37в от ЗСПЗЗ, че на 15.09.2023 г. в сградата на ОС „Земеделие“ - гр. Тервел ще се проведе заседание на комисията за всички землища на територията на Община Тервел.
(публикувано на 14.09.2023г.)

Протокол N1: Днес 08.09.2023год. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тервел, на основание Заповед № 495/ 01.09.2023 год. на кмета на Община Тервел във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредбата за отпускане на стипендии на студенти от Община Тервел, комисия в състав :
(публикувано на 11.09.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Антон Емилов Иванов, Мария Емилова Орхан, Бехийе Баде Орхан и Хазар Филиз, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 452/ 07.08.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 31.08.2023 г. и крайна дата 06.09.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 06.09.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 30.08.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ:С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Мехмед Шаиб Изет, Нилгюн Ибрям Равалиева, Тамер Февзи Равалиев, Журвен Мехмед Шаиб, Мийрям Мехмед Шаиб, Едже Йозгюр , че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 451/ 07.08.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 29.08.2023 г. и крайна дата 04.09.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 04.09.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 29.08.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ:С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Тензиле Ахмедова Ангелова, Севда Латинова Кору, Йомер Каан Кору, Йомер Гьоркем Кору, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 453/ 07.08.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 29.08.2023 г. и крайна дата 04.09.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 04.09.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 29.08.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ:С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Гюсюм Елиман Халил, Айше Емурла Чолак, Ерхан Абедин Карани, Емре Чолак, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 454/ 07.08.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 29.08.2023 г. и крайна дата 04.09.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 04.09.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 29.08.2023г.)

ПОКАНА:ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Кани общинските съветници, кметове на населени места и гражданите на Община Тервел на 21.08.2023 год.(понеделник) от 11.00 часа в заседателната зала на община Тервел, ул. „ Св.Св.Кирил и Методий“ № 8, ет.1, където ще се проведе публично обсъждане относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023 год. на Община Тервел.
(публикувано на 02.08.2023г.)

ОБЯВА:Днес 01.08.2023г. ОСЗ гр. Тервел на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, ОСЗ - Тервел обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи, че за стопанската 2023/2024г. по реда на чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ са изготвени предварителни регистри на имоти въз основа на подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Тервел
(публикувано на 01.08.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ:С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Нела Арсенова Карамфилова, Нина Емилова Акджан, Нели Филипова Йозджан, Юсуф Джан Йозджан, Арсен Самуилов Карамфилов, Ива Ралинова Йончева, Левен Арсенов Карамфилов Къванч , че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №368/21.06.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 28.07.2023 г. и крайна дата 04.08.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 04.08.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 28.07.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Елина Николова Миткова, Айри Бейтула Ахмед, Гюлтен Реджеб Ахмед, Мехмед Айри Бейтулла, Сунай Айри Бейтула, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №374/22.06.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 28.07.2023 г. и крайна дата 04.08.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 04.08.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 28.07.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Юлия Атанасова Романова, Марийка Стефанова Асенова, Атанас Йорданов Асенов, Катя Атанасова Огнянова, Еге Карагьоз, Афе Карагьоз, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №373/22.06.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 28.07.2023 г. и крайна дата 04.08.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 04.08.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 28.07.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ:С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Велизар Асенов Чавдаров, Мирослав Русланов Димитров, Сема Огнянова Димитрова, Невен Огнянов Карамфилов, Берен Янък, Севгюл Ватансевер, Ана Христова Чавдарова, Веселка Жекова Пенчева, Анелия Невянова Карамфилова, Берке Янък, Хошгюл Куруоглу, Семих Бьолюкбаш, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №369/21.06.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 28.07.2023 г. и крайна дата 04.08.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 04.08.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 28.07.2023г.)

 • З А П О В Е Д 375/26.06.2023г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за отпускане на стипендии на студенти от Община Тервел
 • ( публикувано на 27.06.2023 г.)

  ОТНОСНО: Предоставена концесия за добив на скалнооблицовъчни подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от богатства от находище „Коларци", община Тервел, област Добрич
  (публикувано на 27.06.2023г.)

  Протокол: Комисията разгледа и класира подадените заявления за ползване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост - за 5 стопански години считано от 2023/2024г.:
  (публикувано на 15.06.2023г.)

  Компенсиране на превозвачи на линии за обществен превоз, възложени от Община Тервел за 2022 г. О Б Я В А: Общинска администрация Тервел, уведомява всички граждани на общината, че е в процес на изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Тервел за периода 2021-2028 г.
  (публикувано на 07.06.2023г.)

  Съобщение: С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Карстови води в Малм-Валанжския басейн" с код BG1G0000J3K051 и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.
  (публикувано на 03.05.2023г.)

  Общинска служба ”3емеделие”-гр. Тервел, съобщава на заинтересованите лица, участници в доброволно споразумение за стопанската 2022/2023г. за землището на с.Поп Груево, Община Тервел, че на 03.05.2023г. от 10,00 часа ще се проведе заседание на комисията по чл.37в ,ал.1 от ЗСПЗЗ
  (публикувано на 28.04.2023г.)

  Община гр.Тервел,област Добрич на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ , съобщава на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ,че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план -парцеларен план (ПУП - ПП ) за промяна предназначението на територията и начина на трайно ползване на ПИ 11911.129.65 по КК на с.Войниково, община Тервел, собственост на Община Тервел.Проектът е изложен за разглеждане в общинска администрация – Тервел,ул.Св.Св.Кирил и Методий №8 ,стая №110.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения,предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
  (публикувано на 28.04.2023г.)

  Заповед 166/08.03.2023г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Зърнево, община Тервел, ул. „Първа“ № 25, на лицата:
  (публикувано на 09.03.2023г.)

  Заповед 145/28.02.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации в с. Ангеларий, ул. „Трета“ №9 на следните лица:
  (публикувано на 01.03.2023г.)

  Заповед 144/28.02.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации в с. Градница, ул. „Първа“ № 10 на следните лица:
  (публикувано на 01.03.2023г.)

  Заповед 143/28.02.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации в с. Зърнево, ул.„Шестнадесета“ № 4 на следните лица:
  (публикувано на 01.03.2023г.)

  Заповед 142/28.02.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации в с. Главанци, ул. „Първа“ №3 на следните лица:
  (публикувано на 01.03.2023г.)

  Заповед 141/28.02.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации в с. Попгруево. ул. „Втора“ №21 на следните лица:
  (публикувано на 01.03.2023г.)

  Заповед 55/24.01.2023г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Градница, община Тервел, ул. „Първа“ № 10, на лицата:
  (публикувано на 25.01.2023г.)

  Заповед 56/24.01.2023г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в гр. Тервел, община Тервел, ул. „Княз Борис I“ № 6, на лицата:
  (публикувано на 25.01.2023г.)

  Заповед 57/24.01.2023г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Ангеларий, община Тервел, ул. „Трета“ № 9, на лицата:
  (публикувано на 25.01.2023г.)

  Заповед 51/23.01.2023г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Зърнево, община Тервел, ул. „Шестнадесета“ № 4, на лицата:
  (публикувано на 24.01.2023г.)

  Заповед 43/20.01.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации в с. Зърнево, ул. „Втора“ №58 на следните лица:
  (публикувано на 23.01.2023г.)

  Заповед 42/20.01.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации в с. Сърнец, ул. „Седма“ № 46 на следните лица:
  (публикувано на 23.01.2023г.)

  Заповед 41/20.01.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации в с. Безмер, ул. “Първа" № 59 на следните лица:
  (публикувано на 23.01.2023г.)

  Заповед 40/20.01.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации в с. Орляк, ул. “Двадесета“ №21 на следните лица:
  (публикувано на 23.01.2023г.)

  Заповед 12/11.01.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
  (публикувано на 11.01.2023г.)

  Заповед 13/11.01.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
  (публикувано на 11.01.2023г.)

  Заповед 14/11.01.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
  (публикувано на 11.01.2023г.)

  Заповед 15/11.01.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
  (публикувано на 11.01.2023г.)

  Заповед 16/11.01.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
  (публикувано на 11.01.2023г.)


  АРХИВ


  2022 г.

  2021 г.

  2020 г.

  2016-2019г.