Обяви и съобщения
О Б Я В А: Общинска администрация Тервел, уведомява всички граждани на общината, че е в процес на изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Тервел за периода 2021-2028 г.
(публикувано на 07.06.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Антон Емилов Иванов, Мария Емилова Орхан, Бехийе Баде Орхан, Хазар Филиз, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №307/15.05.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 7.06.2023 г. и крайна дата 14.06.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 14.06.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 07.06.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Исмет Ахмедов Назлов, Ремзия Сюлейманова Назлова, Рафет Исметов Назлов, Нермин Алиосман Назлова, Невгюл Рафетова Горанова, Йозел Рафет Исмет, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 253/ 12.04.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 25.05.2023 г. и крайна дата 25.05.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 01.06.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 25.05.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ:С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Мехмед Шаиб Изет, Нилгюн Ибрям Равалиева, Тамер Февзи Равалиева, Журвен Мехмед Шаиб, Мийрям Меехмед Шаиб, Едже Йозгюр, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед №298/ 05.05.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 202 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 16.05.2023 г. и крайна дата 22.05.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 22.05.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 23.05.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Сюлейман Рефик Джелил, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 252/ 12.04.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 11.05.2023 г. и крайна дата 18.05.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 18.05.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 11.05.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Иванка Иванова Василева, Иван Георгиев Василев, Снежана Иванова Янгън, Сашо Иванов Василев и Ойкю Янгън, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 255/12.04.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 05.05.2023 г. и крайна дата 11.06.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 11.02.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 05.05.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Февзие Тефик Споолу, Мехмед Мюстеджеб Али, Муталиб Исмаил Сали, Мартин Огнянов Аронов, Тахир Селим Сполу, Севдалина Хаджиева Аронова, Весиле Ремзи Сполу, Левен Илиянов Иванов, Сашо Антонов Йосифов, Румен Ангелов Любенов, Гинка Младенова Курназ, Весиле Юсеин Хасан, Веселин Мартинов Огнянов, Венелин Мартинов Огнянов, Савран Коркмаз, Кюбра Коркмаз, Емир Йълмаз, Шейда Курназ и Зейнеп Курназ, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 254/ 12.04.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 28.04.2023 г. и крайна дата 28.04.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 04.05.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 05.05.2023г.)

Съобщение: С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Карстови води в Малм-Валанжския басейн" с код BG1G0000J3K051 и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.
(публикувано на 03.05.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Росен Асенов Юлиянов, Кремена Левенова Юлиянова, Сема Искренова Йозгюр Джаббар, Девин Джаббар и Дефне Джаббар, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 251/2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 03.05.2023г. и крайна дата 10.05.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 10.05.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 02.05.2023г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица –Марин Стоянов Маринов, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 250/ 12.04.2023 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 02.05.2023 г. и крайна дата 09.05.2023 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 09.05.2023 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 02.05.2023г.)

Общинска служба ”3емеделие”-гр. Тервел, съобщава на заинтересованите лица, участници в доброволно споразумение за стопанската 2022/2023г. за землището на с.Поп Груево, Община Тервел, че на 03.05.2023г. от 10,00 часа ще се проведе заседание на комисията по чл.37в ,ал.1 от ЗСПЗЗ
(публикувано на 28.04.2023г.)

Община гр.Тервел,област Добрич на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ , съобщава на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ,че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план -парцеларен план (ПУП - ПП ) за промяна предназначението на територията и начина на трайно ползване на ПИ 11911.129.65 по КК на с.Войниково, община Тервел, собственост на Община Тервел.Проектът е изложен за разглеждане в общинска администрация – Тервел,ул.Св.Св.Кирил и Методий №8 ,стая №110.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения,предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
(публикувано на 28.04.2023г.)

Заповед 166/08.03.2023г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Зърнево, община Тервел, ул. „Първа“ № 25, на лицата:
(публикувано на 09.03.2023г.)

Заповед 145/28.02.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации в с. Ангеларий, ул. „Трета“ №9 на следните лица:
(публикувано на 01.03.2023г.)

Заповед 144/28.02.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации в с. Градница, ул. „Първа“ № 10 на следните лица:
(публикувано на 01.03.2023г.)

Заповед 143/28.02.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации в с. Зърнево, ул.„Шестнадесета“ № 4 на следните лица:
(публикувано на 01.03.2023г.)

Заповед 142/28.02.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации в с. Главанци, ул. „Първа“ №3 на следните лица:
(публикувано на 01.03.2023г.)

Заповед 141/28.02.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации в с. Попгруево. ул. „Втора“ №21 на следните лица:
(публикувано на 01.03.2023г.)

Заповед 55/24.01.2023г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Градница, община Тервел, ул. „Първа“ № 10, на лицата:
(публикувано на 25.01.2023г.)

Заповед 56/24.01.2023г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в гр. Тервел, община Тервел, ул. „Княз Борис I“ № 6, на лицата:
(публикувано на 25.01.2023г.)

Заповед 57/24.01.2023г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Ангеларий, община Тервел, ул. „Трета“ № 9, на лицата:
(публикувано на 25.01.2023г.)

Заповед 51/23.01.2023г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Зърнево, община Тервел, ул. „Шестнадесета“ № 4, на лицата:
(публикувано на 24.01.2023г.)

Заповед 43/20.01.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации в с. Зърнево, ул. „Втора“ №58 на следните лица:
(публикувано на 23.01.2023г.)

Заповед 42/20.01.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации в с. Сърнец, ул. „Седма“ № 46 на следните лица:
(публикувано на 23.01.2023г.)

Заповед 41/20.01.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации в с. Безмер, ул. “Първа" № 59 на следните лица:
(публикувано на 23.01.2023г.)

Заповед 40/20.01.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации в с. Орляк, ул. “Двадесета“ №21 на следните лица:
(публикувано на 23.01.2023г.)

Заповед 12/11.01.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 11.01.2023г.)

Заповед 13/11.01.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 11.01.2023г.)

Заповед 14/11.01.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 11.01.2023г.)

Заповед 15/11.01.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 11.01.2023г.)

Заповед 16/11.01.2023г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 11.01.2023г.)


АРХИВ


2022 г.

2021 г.

2020 г.

2016-2019г.