Профил на купувача - ПУБЛИЧНА ПОКАНАСЪОБЩЕНИЕ

Община Тервел уведомява всички участници в обществени поръчки по Закона за обществени поръчки, че банковите сметки на Община Тервел са следните:

За внасяне на парични гаранции за участие и изпълнение на договор:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG44UNCR96603327005216

Такса за закупуване на тръжна документация по ЗОП, код 447000:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG42UNCR96608497526814Застраховане на активи и работници на Община Тервел за срок от 12 календарни месеца
( публикувано на 03.11.2014 г.)


ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
( публикувано на 03.11.2014 г.)„Периодична доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи и формуляри за нуждите на община Тервел и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея”
( публикувано на 17.12.2014 г.)
( оттеглена на 22.12.2014 г.)


„Периодична доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи и формуляри за нуждите на община Тервел и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея”

( публикувано на 22.12.2014 г.)

"Изготвяне на работни проекти за три обекта от пътната инфраструктура на Община Тервел и упражняване на авторски надзор в процеса на изпълнението им"

( публикувано на 26.1.2015 г.)

"Строителен надзор за нискобюджетни обекти на Община Тервел, които ще се изпълняват през 2015 г."
( публикувано на 24.2.2015 г.)

"Избор на оператор за предоставяне на мобилни и стационарни услуги за нуждите на Община Тервел”, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Мобилна телефонна услуга тип GSM и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи” и Обособена позиция 2 : „Свързване към обществената електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга”"
( публикувано на 17.04.2015 г.)

ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРА И СПОРТ НА ОТКРИТО С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на оборудване за детска площадка -финансиране от ПУДООС; Обособена позиция 2: Доставка на оборудване за фитнес на открито - финансиране от ПУДООС; Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на лост и успоредка за открита площадка– финансиране от Община Тервел;
( публикувано на 08.06.2015 г.)

"Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Община Тервел за срок от 12 календарни месеца "
( публикувано на 09.12.2015 г.)