Профил на купувача -
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ/ПОКАНИСЪОБЩЕНИЕ


Община Тервел уведомява всички участници в обществени поръчки по Закона за обществени поръчки, че банковите сметки на Община Тервел са следните:

За внасяне на парични гаранции за изпълнение на договор:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG44UNCR96603327005216

Такса за закупуване на тръжна документация по ЗОП, код 447000:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG42UNCR96608497526814Досие №1/22.08.2016г./"Изграждане на игрище за мини футбол в двора на ПГТО „Дочо Михайлов“ в гр.Тервел“
( публикувано на 22.08.2016 г.)


Досие №2/10.09.2016г./„Мерки за осигуряване на достъпност за хора с увреждания в музейна сграда в УПИ III,кв.40 по плана на гр.Тервел.” , ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
( публикувано на 10.09.2016 г.)


Досие №3/20.03.2018г./„Изграждане на обреден дом в гробищен парк на гр.Тервел-първи етап”
( публикувано на 20.03.2018 г.)


Досие №4/21.08.2018г./ "Ритуален дом за тъжни ритуали в гробищен парк в гр.Тервел"
( публикувано на 21.08.2018 г.)


Досие №5/15.04.2019г./ "Ремонт на обекти за обществено ползване в Община Тервел по деветнадесет обособени позиции,като позиции с номера осемнадесет и деветнадесет се възлагат по реда на чл.21,ал.6 от ЗОП. Обособените позиции са както следва: Обособена позиция № 1:Ремонт на кметство в с.Балик; Обособена позиция № 2:Ремонт на кметство с.Кладенци; Обособена позиция № 3:Ремонт на столова в ОУ“Паисий Хилендарски“ с.Безмер; Обособена позиция № 4:Ремонт на селска здравна служба в с.Жегларци; Обособена позиция № 5:Ремонт на клуб на пенсионера в с.Зърнево; Обособена позиция № 6:Направа на подова настилка в клубна зала с.Каблешково; Обособена позиция № 7:Ремонт на зала за клуб в с.Главанци; Обособена позиция № 8:Ремонт на читалище в с.Божан; Обособена позиция № 9:Ремонт на ритуален дом в гр.Тервел; Обособена позиция № 10:Ремонт на джамия в с.Градница; Обособена позиция № 11:Ремонт в детска градина“Първи юни“ в гр.Тервел; Обособена позиция № 12:Ремонт в детска градина „Слънчице“ в с.Орляк; Обособена позиция № 13:Ремонт на детска градина“Мечо пух“ в с.Каблешково; Обособена позиция № 14:Ремонт на църква в с.Честименско; Обособена позиция № 15:Ремонт на чешма в с.Орляк; Обособена позиция № 16:Ремонт на чешми в с.Полк.Савово; Обособена позиция № 17:Ремонт на чешми в с.Коларци; Обособена позиция № 18:Ремонт на сватбен салон в с.Безмер; Обособена позиция № 19:Ремонт на автоспирка в с.Ангеларий. "
( публикувано на 15.04.2019 г.)


Досие №6/16.04.2019г./ "Обновяване на клубна зала към читалище "Димитър Дончев-Доктора 1893" и фонтан в прилежащото пространство в УПИ I, кв.105 по плана на гр.Тервел, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
( публикувано на 16.04.2019 г.)


Досие №7/10.05.2019г./ "ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА по две обособени позиции: Обособена позиция № 1:Мотивиране на безработни лица за включване в обучение и заетост; Обособена позиция № 2:Обучение на безработни лица”
( публикувано на 10.05.2019 г.)


Досие №8/21.05.2019г./ "Обновяване на клубна зала към читалище "Димитър Дончев-Доктора 1893" и фонтан в прилежащото пространство в УПИ I, кв.105 по плана на гр.Тервел, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
( публикувано на 21.05.2019 г.)


Досие №9/27.05.2019г./ "Обучения за безработни лица, по три обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1:Обучение по част от професия „Здравен асистент“, по специалност „Здравни грижи“;Обособена позиция № 2:Обучение по специалност „Озеленяване и цветарство“ по професия „Работник в озеленяването“;Обособена позиция № 3:Обучение по специалност „Основни и довършителни работи“ по специалност „Помощник в строителството”
( публикувано на 27.05.2019 г.)


Досие №10/30.05.2019г./ "Доставка на канцеларски пособия, материали и консумативи по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски пособия, материали и консумативи по ОП НОИР; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски пособия, материали и консумативи по ОП РЧР;”
( публикувано на 30.05.2019 г.)


Досие №11/31.05.2019г./ "Изработка на материали за визуализация по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработка на материали за визуализация по ОП НОИР; Обособена позиция № 2: Изработка на материали за визуализация по ОП РЧР;”
( публикувано на 31.05.2019 г.)


Досие №12/07.06.2019г./ "ДОСТАВКА НА УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА, ПОСОБИЯ И ПОМАГАЛА”
( публикувано на 07.06.2019 г.)


Досие №13/11.06.2019г./ "ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ”
( публикувано на 11.06.2019 г.)


Досие №14/12.06.2019г./ "Застраховане на човешки ресурс и активи по проект „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел”
( публикувано на 12.06.2019 г.)


Досие №15/19.06.2019г./ "Обучения за безработни лица по част от професия „Здравен асистент“, по специалност „Здравни грижи“”
( публикувано на 19.06.2019 г.)


Досие №16/25.07.2019г./ "Изграждане на Площадка за игра в ДГ“Детелина“ в гр.Тервел”
( публикувано на 25.07.2019 г.)


Досие №17/26.07.2019г./ „Строителен надзор за изграждане на детска площадка в ДГ“Детелина“ в гр.Тервел“
( публикувано на 26.07.2019 г.)


Досие №18/25.03.2020г./ "Преустройство на физиотерапевтичен сектор от Медицински център ПИ 930,кв.501,гр.Тервел", ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
( публикувано на 25.03.2020 г.)


Досие №19/04.05.2020г./ “АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН УЧАСТЪК ОТ " Главен колектор II от РШ 41 до Дъждопреливна шахта- 2 към ПСОВ гр. ТЕРВЕЛ"
( публикувано на 04.05.2020 г.)