Общински проекти 2006-2013

Хронология на реализираните проекти: • ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ

 • ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА НЕИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ

 • РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПО ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

 • ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ • 2005 г. – саниране на единия от двата учебни корпуса на СОУ – топлоизолирани мазилки, нов покрив, нова дограма, боядисване – Социалноинвестиционен фонд

  БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРВЕЛ 2006 г. – саниране на втория учебен корпус на СОУ – дограма, мазилки – Министерство на образованието

  БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРВЕЛ 2006 г. – благоустрояване на квартал „Изгрев” в гр. Тервел и преасфалтиране на улица „Хан Аспарух” – асфалтови настилки, паркоместа – дългосрочен инвестиционен кредит

  БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРВЕЛ 2006 г. – Нова канализация в кв. „Север” и водопровод ул.”Хан Аспарух” – ПУДООС

  2006 г. – саниране на ЦДГ „Детелина” в гр. Тервел и на детска ясла – топлоизолирани мазилки, дограма – собствени бюджетни средства

  Възстановяване на Ритуален дом – Програма ФАР

  2006 г. – основен ремонт на общински жилищни блокове в Централна градска част – ремонт на покриви, измазване и боядисване – собствени бюджетни средства

  2006 г.- Обновяване на ЦДГ”БУКЕТ” С.Зърнево – Проект „Красива България”

  2006 г.-Обновяване на ОУ”П.Хилендарски” с.Безмер – Проект”Красива България”

  2007 г.– възстановяване на бизнесзона „Североизток” – нови асфалтова настилки, тротоари, улично осветление, канализация – Програма ФАР

  2007 г. – обновяване на градски парк – нова алейна настилка – „Красива България”

  2007 г. – груб строеж на Дом за стари хора – Социалноинвестиционен фонд

  2007 г.– основен ремонт на улици „Ал. Константинов”, „Отец Паисий”, „Никола Вапцаров” и „Захари Зограф” – преасфалтиране и изграждане на нови бетонови тротоари – МРРБ

  2007 г. – основен ремонт на читалищна сграда – собствени бюджетни средства
  2008 г. – Възстановяване на сграда на бивше общежитие в гр. Тервел – Програма ФАР

  2008 г. – основен ремонт на градски стадион Тервел – изграждане на зрителски секнор и писта - „Красива България”

  2008 г. – основен ремонт на улица „Св. Св. Кирил и Методий” – преасфалтиране – Програма САПАРД

  2008 г. – преасфалтиране на улици „Черни Връх” и „Суха река” – МРРБ

  2008 г. – саниране на ЦДГ „Първи юни” – Оперативна програма „Регионално развитие”

  2009 г. - саниране на ЦДГ „Здравец” – Оперативна програма „Регионално развитие”

  2009 г. – изграждане на закрит басейн в ЦДГ „Здравец” - Социалноинвестиционен фонд

  2009 г. – ремонт на отоплителните инсталации на ЦДГ „Детелина” и Детска ясла - Оперативна програма „Регионално развитие”

  2009 г. – втори етап на Дом за стари хора – целеви средства за капиталови разходи

  2009 г. – възстановяване на градски фонтани – „Красива България”

  Община Тервел разполага с два одобрени по Програмата за развитие на селските райони проекти за възстановяване на градската си среда. Чрез тях ще бъдат обновени 11 улици, няколко зелени площи и 9.5 дка тротоарни платна.
  2009 г. – Одобрен проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на общините Тервел и Крушари“, финансиран от Програма за развитие на селските райони като инструмент за прилагането на подхода ЛИДЕР за оживяване района на двете общини. Цели да: обучи широк кръг от хора, за да участват в създаването на стратегия за местно развитие. Партньори по него са общините Тервел, Крушари, ЕШ „Ренесанс - КПДТ - Кирил Жендов" и сдружението с нестопанска цел „Бъдещето е в нас“.

  2009 г. – Одобрен проект „Различни под едно небе“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013. Финансира се от Европейския социален фонд по Договор BG051PO001.4.2-03/632/18.09.2009. Проектът е насочен към разширяване и обогатяване на основните форми на извънкласна дейност в общинските училища, ОДК, читалища и инициативите за работа с децата и подрастващите в Община Тервел, включително и интеграция на децата от малцинствата.

  2009 г.– Участие на Община Тервел като партньор на Община Ген. Тошево и Община Констанца по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Румъния. Проектът е насочен към реализиране на дейности със социален характер – предоставяне на безплатни стоматологични услуги на възрастни и самотноживеещи хора в селата.

  2009 г. - Проект на Община Тервел по НП „Социални услуги в семейна среда“ - осигуряване на заетост на 23 безработни лица по дейността ”Домашен патронаж”, които обгрижват 47 нуждаещи се. Разпределението на домашните санитари по населени места е извършено на базата на посъпилите в общинска администрация молби от желаещи да бъдат включени в програмата, дейност”Домашен патронаж”, като за с. Кочмар те са 6, за с. Жегларци – 2, за с.Нова Камена – 4, за с.Кладенци – 2, за с.Божан -1, за с.Безмер - 2 и за гр.Тервел – 6.

  2009 г. – Първият проект за финансиране разкриването на обществена трапезария на територията на община Тервел пред фонд”Социално подпомагане” бе осъществен през 2009г. Тогава, както и през 2010г. бяха подпомогнати 100 души с безплатен топъл обяд, приготвен в кухненския блок на Домашен социален патронаж. Традиционно услугата се предоставя в най-критичните месеци на годината, зимно-пролетните.

  2009 г. – Национална програма ”Асистенти на хора с увреждания”, дейност „Социален асистент” 2009г. Крайната цел на проекта е да се осигури оптимално равнище на подкрепа на хората, които се нуждаят от обгрижване от страна на общината. Резултатът от тази подкрепа е намаляване на зависимостта на тези хора от факторите на обкръжаващата ги среда и постигане на максимална самостоятелност и ново светоусещане. Всички са с определена чужда помощ според експертни решения на ТЕЛК и РЕЛКК. Постигнати резултати: трудова реализация на 29 безработни лица, обгрижени 60 лица с увреждания в следните населени места – с.Кочмар,с.Жегларци,с.Орляк, с.Каблешково,с.Нова Камена,с.Кладенци,с.Божан, с.Безмер, с.Оногур и гр.Тервел.

  2009 г.- Национална програма „ От социални помощи към заетост” – реализирана трудова заетост на 80 безработни лица, 56 от които са на социално подпомагане и 24 продължително безработни лица, регистрирани в дирекция “Бюро по труда”.

  2010 г.– партньор на Община Крушари в изпълнение на проект „Споделяне на успешни практики в областта на алтернативния туризъм – ключ към устойчиво развитие на общините Крушари и Тервел“ по оперативна програма „Регионално развитие“, мярка „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики“. Договор BG161PO001/4.2-01/2008.

  2010 г. – проект „Град Тервел и село Коларци – подходяща среда за обновяване на района на Суха река и оживяване на северната част на Община Тервел. Финансиране от Европейския земеделски фонд по Програмата за развитие на селските райони, Договор ИД 08/322/00063 на стойност 1 439 274 лв. без ДДС. Дейностите са свързани с рехабилитация на улични настилки в гр. Тервел, изграждане на зелена площ в с. Коларци, реконструкция на спортни и детски площадки в гр. Тервел.

  2010 г. – проект „Подобряване на средата на живот в гр. Тервел и селата от общината“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, договор ИД 08/322/00219, насочен към рехабилитация на улични настилки и улично осветление в гр. Тервел и селата от общината. Стойност на проекта 1 556 434 лв. без ДДС.

  2010 г. - В началото на месец октомври 2010г. стартира изпълнението на още един проект на Агенцията за социално подпомагане към МТСП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”. Община Тервел е един от стотиците партньори /262 общини и 23 райони на Столична община/ по проекта. Осъществяването на дейностите обхваща периода от 08.10.2010 до 07.03.2012 г. Посредством одобреният бюджет за нашата община се осигурява предоставяне на социална услуга „Личен асистент” за 20 потребители и трудова заетост на 20 лични асистента. Приоритетно в Проекта, при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и други

  2010 г. – обществена трапезария

  2010 г. – НП“ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ“- Наети 41 безработни лица от целевите групи. Финансова стойност : 97 306 лв. В аварийно-спасителни дейности са включени 86 безработни лица от всички населени места в общината.

  2011 г. – проект „Рехабилитация на общински пътища и водопроводен клон, изграждане и основен ремонт на читалищни сгради“, финансиран от Европейския земеделски фонд по Програма за развитие на селските райони, Договор №ИД 08/321/01016 между Община Тервел и Държавен фонд „Земеделие“. Бюджет 4 525 802 лв.

  2011 г.- проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа на град Тервел“ по Оперативна програма „Околна среда“, приоритетна ос 1, процедура с референтен № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломелиорации над 1000 жители, съгласно Договор №DIR-51011116-С002“. Обща стойност на проекта 17 768 605 лв.

  2011 г. - През месец януари 2011г. бе разкрита нова социална услуга – Дом за стари хора с.Полковник Савово с капацитет 25 места. Услугата се предоставя на лица в пенсионна възраст, лишени от подкрепяща семейна среда, с ограничени социални контакти и невъзможност за организиране на независим живот в общността.

  2011 г. – НП“ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ“- Наети 20 безработни лица от целевите групи на 6-часов работен ден в рамките на 12 месеца от общинския център и селата Кладенци, Безмер, Жегларци, Кочмар. Финансова стойност: 86 221 лв. В аварийно-спасителни дейности са включени 125 безработни лица от всички населени места в общината.

  2011 г. - Регионална програма за заетост “Обновяване и поддържане на цветни алеи в град Тервел”2011г. Основна цел: Осигуряване квалификация, трудова заетост и социална интеграция на безработни лица. Успешно е проведена квалификация по специалността ”Парково стройтелстово и озеленяване”, професия „Озеленител” , приключила с издаване на съответните удостоверения. Осигурена е заетост на 20 безработни лица със средно, основно и по-ниско образование от двете целеви групи, но вече преминали през квалификационно обучение. Стойност на програмата: 28 979 лв.

  2011 г.– Проект„Обществена трапезария 2011” включва комплекс от дейности по организиране и предлагане на топла храна – обяд – през всички работни дни за периода 1 януари 2011 г. – 30 април 2011 г. Обхванати са общо 90 лица от горецитираните групи в гр. Тервел и селата Безмер, Жегларци, Кочмар, Орляк.

  2012 г. – проект „МИГ Тервел-Крушари“, финансиран от Европейския земеделски фонд по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, приоритетна ос 4. Бюджет на проекта 3 114 700, с който ще се финансират приложими проекти на местни земеделски производители и фирми, проекти на НПО и двете общини с цел подобряване качеството на живот в тях.

  2012 г. – проект за постигане енергийна ефективност на най-голямата обществена сграда за публични прояви в общината – тази на народно читалище „Димитър Дончев-Доктора“. Проектът се финансира от Фонд „Козлодуй“, Договор №92 от 2012г. между Фонд "Козлодуй" и Община Тервел, мярка 3 - енергоефективност на обществени сгради. Стойност на проекта 300 000 лв.

  2012 г. – проект „Заедно на училище“ – по приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, договор BG051PO001-4.1.05-0088 „Заедно на училище”. Стойност на проекта 155 682 лв.

  2012 г.- проект „Преструктуриране на МБАЛ Тервел в медицински център” по схема BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали” на Оперативна програма „Регионално развитие“. Предвидена е доставка на линейка, мамограф, маса и вертиграф за закупения през миналата година рентген, биохимичен анализатор и микроскопи за лабораторията, апарат за електротерапия за сектора по физиотерапия, ехограф, автоклави за медицинския инструментариум. Общата стойност на проекта е 999 232,64лв. с ДДС.

  2012 г. - проект № DIR – 5112122-С011 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” С реализирането на проекта по ОПОС се цели изграждане на Регионална система за управление на отпадъци на регион Добрич чрез построяването на регионално депо за неопасни отпадъци до с. Стожер, път за достъп специално за нуждите на депото и две претоварни станции за отпадъци - в Тервел и Балчик. Стойността на проекта е 38 877 375,67 лв. Срокът на договора е 33 месеца.

  Изтегли