Удължаване срока на процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд - Тервел.

Процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд - ТервелСписък допуснати кандидати      Временната комисия за подбор на съдебни заседатели при Общински съвет гр.Тервел на основание чл.65, ал.5 от Закона за съдебната власт публикува списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Тервел, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ:

1. Милена ******** Иванова, ЕГН: ********** документи
2. Калина ******** Рикова, ЕГН: ******** документи
3. Илхан ******** Ахмед, ЕГН: ******** документи
4. Николай ******** Атанасов, ЕГН: ******** документи
5. Мария ******** Янкова, ЕГН: ******** документи
6. Лиляна ******** Георгиева, ЕГН: ******** документи
7. Сеяре ******** Исмаил, ЕГН: ******** документи
8. Дарина ******** Кобурова-Петкова, ЕГН: ******** документи
9. Тюркян ******** Хасан, ЕГН: ******** документи
10. Стилиян ******** Стоянов, ЕГН: ******** документи
11. Невяна ******** Пенчева, ЕГН: ******** документи
12. Даниела ******** Цветанова, ЕГН: ******** документи


      Изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се проведе по реда на постъпване на документите им на 10.09.2019г. (вторник) от 8:30ч., в малката заседателна зала в сградата на община Тервел № 201, етаж 2-ри в публично заседание, като всеки член на Общински съвет може да задава въпроси.       Не по-късно от 3 работи дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общински съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

С уважение,
Стефка Костадинова
Председател на Временната комисия

( публикувано на 26.08.2019 г.)