Удължаване срока на процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд - Тервел.

Процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд - Тервел  1. Обявление


  2. Обявление


Списък допуснати кандидати      Временната комисия за подбор на съдебни заседатели при Общински съвет гр.Тервел на основание чл.65, ал.5 от Закона за съдебната власт публикува списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Тервел, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ:

1. Росица ******** Пейчева, ЕГН:********** документи
2. Ивелина ******* Димова, ЕГН:********** документи
3. Семиха ***** Неджибова, ЕГН: ********** документи
4. Бейхан ****** Ахмед, ЕГН: ********** документи
5. Катя ********Костадинова, ЕГН: ********** документи
6. Тюркян ****** Хасан, ЕГН: ********** документи
7. Дарина ******** Кобурова – Петкова, ЕГН: ********** документи
8. Карделен ***** Сали, ЕГН: ********** документи
9. Якуб **** Мустафа, ЕГН: ********** документи
10. Дияна ****** Николова, ЕГН: ********** документи
11. Йорданка ******* Панайотова, ЕГН: ********** документи
12. Росица ********* Стратиева, ЕГН: ********** документи
      Изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се проведе по реда на постъпване на документите им на 03.10.2023г. (вторник) от 14:00ч., в стаята на пердседателя на ОбС, етаж 3-ти, No 307 в публично заседание, като всеки член на Общински съвет може да задава въпроси.
      Не по-късно от 3 работи дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общински съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.С уважение,
Аксел Наз - Исмаилова
Председател на Временната комисия

( публикувано на 18.09.2023 г.)