АНТИКОРУПЦИЯ


Чрез попълване на опростена форма всеки посетител на сайта може да изпрати съобщение за конкретни или видими случаи на корупция.
Съгласно Харта на клиента на Община Тервел, утвърдена със Заповед № 395/ 15.08.2013 год. на Кмета на Община Тервел.

1.Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
2. Общинската администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията.

При оплаквания относно незаконни или пораждащи съмнение за корупции действия и бездействия на служители, моля да ни информирате, чрез:
- Писмо в деловодството на Общината на адрес: 9450 град Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 8 или по пощата на същия адрес;
- На e-mail - tervel@tervel.bg, tervel2000@yahoo.com;

Благодарим Ви за съдействието!