Удължаване срока на процедура за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд - Добрич
Списък допуснати кандидати        Временната комисия за подбор на съдебни заседатели при Общински съвет гр.Тервел на основание чл.65, ал.5 от Закона за съдебната власт публикува списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Добрич, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ:

               Бейхан ******** Ахмед, ЕГН: **********       документи

        Изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се проведе на 31.07.2018г. (вторник) от 15:00ч., в кабинета на Председателя на ОбС в сградата на община Тервел, етаж 2-ри, стая 206 в публично заседание, като всеки член на Общински съвет може да задава въпроси.

        Не по-късно от 3 работи дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общински съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

С уважение,
Костадин Станчев
Председател на Временната комисия

(публикувано на 16.07.2018г.)