Процедура за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд - ДобричСПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ


Временната комисия за подбор на съдебни заседатели при Общински съвет Тервел на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт публикува списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Добрич, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ:

Бейхан ****** Ахмед ЕГН: **********     документи
Стилиян ******* Стоянов ЕГН: **********     документи


    Изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се проведе на 03.08.2022г. (сряда) от 11:00 часа, в кабинета на Председателя на Общински съвет Тервел, етаж 3, стая 307 в публично заседание, като всеки член на Общински съвет може да задава въпроси.

    Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.


С уважение,

Калоян Енчев
Председател на Временната комисия
( публикувано на 20.07.2022 г.)