Постоянни комисии към Общински съвет, гр. Тервел

Още: Членове на Общинския съвет | Протоколи | Решения на ОС


Комисии към Общинския съветІ. ПК „Бюджет, финанси, икономика, европейски фондове, национални и регионални програми”

 1. Пламен Христов Желязков - председател

 2. Марияна Маринова Пасева – зам. председател

 3. Бюрхан Ахмед Дюкянджи

 4. Петър Стоянов Бончев

 5. Нико Радев Върбанов


ІІ. ПК „Инфраструктура, транспорт и общинска собственост”

 1. Исмет Абил Абил- председател

 2. Живко Георгиев Желязков – зам.председател

 3. Стефко Денев Денев

 4. Аксел Невзат Наз-Исмаилова

 5. Венета Георгиева Драганова


ІІІ. ПК „Образование, здравеопазване, култура, спорт, социална политика, вероизповедание и туризъм”

 1. Андрей Велчев Вълов - председател

 2. Иван Димитров Желязков – зам.председател

 3. Фикрет Мюмюн Ахмед

 4. Живка Георгиева Ненова

 5. Иван Веселинов Иванов


ІV. ПК „Обществен ред, устройство на територията и екология”

 1. Вилия Руменова Цанкова - председател

 2. Калоян Тодоров Енчев– зам.председател

 3. Даил Ниязи Мехмед

 4. Ибрям Мустафа Сполу

 5. Сали Бейхан Сали


V. ПК „Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество”

 1. Пламен Христов Желязков - председател

 2. Нико Радев Върбанов – зам.председател

 3. Андрей Велчев Вълов

 4. Калоян Тодоров Енчев

 5. Петър Стоянов Бончев