Постоянни комисии към Общински съвет, гр. Тервел

| Членове на Общинския съвет | Протоколи | Решения на ОС

| Протоколи ПК |


Комисии към Общински съвет – Тервел
мандат 2023 – 2027 год.І. ПК „Бюджет, финанси, икономика, европейски фондове, национални и регионални програми”

 1. Нико Радев Върбанов – председател

 2. Иван Веселинов Иванов – зам. председател

 3. Мерткан Юксел Реджеб

 4. Исмет Абил Абил

 5. Антон Дочев Стоянов


ІІ. ПК „Инфраструктура, транспорт и общинска собственост”

 1. Живко Георгиев Желязков – председател

 2. Стефко Денев Денев – зам.председател

 3. Есмерай Хюсеин Чакър

 4. Юнал Сали Хамид

 5. Гюлчин Зия Сали


ІІІ. ПК „Образование, здравеопазване, култура, спорт, социална политика, вероизповедание и туризъм”

 1. д-р Андрей Велчев Вълов – председател

 2. Нели Динкова Денева – зам.председател

 3. Живка Георгиева Ненова

 4. Адриан Валентинов Адамов

 5. Аксел Невзат Наз-Исмаилова


ІV. ПК „Обществен ред, устройство на територията и екология”

 1. Вилия Руменова Цанкова – председател

 2. Венета Георгиева Драганова – зам.председател

 3. Емин Рамадан Рамадан

 4. Метин Али Али

 5. Петър Петров Петров


V. ПК „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл.72, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ“

 1. Нико Радев Върбанов – председател

 2. Венета Георгиева Драганова – зам.председател

 3. д-р Андрей Велчев Вълов

 4. Аксел Невзат Наз-Исмаилова

 5. Антон Дочев Стоянов


Архив

Мандат 2019 - 2023