Профил на купувача - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРАСЪОБЩЕНИЕ

Община Тервел уведомява всички участници в обществени поръчки по Закона за обществени поръчки, че банковите сметки на Община Тервел са следните:

За внасяне на парични гаранции за участие и изпълнение на договор:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG44UNCR96603327005216

Такса за закупуване на тръжна документация по ЗОП, код 447000:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG42UNCR96608497526814


Страница 1 от 2


Извършване на строително-монтажни дейности на обект „Пункт за управление на животински отпадъци"
( публикувано на 07.11.2014 г.)


Осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Изграждане на инфраструктура за управление на животински отпадъци в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич“
( публикувано на 10.11.2014 г.)


„Доставка на технологично оборудване и хладилна техника на обект „Пункт за управление на животински отпадъци“ по проект „Изграждане на инфраструктура за управление на животински отпадъци в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич“
( публикувано на 27.11.2014 г.)


„Доставка на специализирани транспортни средства за обект „Пункт за управление на животински отпадъци“ по проект „Изграждане на инфраструктура за управление на животински отпадъци в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич“
( публикувано на 27.11.2014 г.)


„Периодична доставка на строителни материали,средства и други промишлени стоки,необходими за поддръжка и почистване на сградата на общинска администрация и звената към нея” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Периодична доставка на общи строителни материали“;Обособена позиция № 2: „Периодична доставка на ВиК материали“;Обособена позиция № 3: „Периодична доставка на Ел. материали“
( публикувано на 01.12.2014 г.)


„Изграждане на център за социални услуги в с.Нова Камена - допълнително възникнали СМР“
( публикувано на 22.12.2014 г.)


"Строителни работи за подобряване на експлоатационната годност на обслужващи улици в кв."Изгрев" на гр.Тервел“
( публикувано на 05.01.2015 г.)


"Доставка парково оборудване с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1:"Доставка и монтаж на съоръжения за игра на деца"; Обособена позиция № 2: "Доставка на пейки и кошчета"
( публикувано на 12.01.2015 г.)


"Благоустрояване на кв."Изгрев" в гр.Тервел - вертикална планировка"
( публикувано на 11.02.2015 г.)


"Основен ремонт на участъци от улици в с.Орляк – улици 17-та, 10-та,11-та, 16-та и 13-та“
( публикувано на 27.02.2015 г.)


„Инженерни услуги за реализация на Националната програма за енергийна ефективност на две многофамилни жилищни сгради в гр.Тервел”
( публикувано на 13.03.2015 г.)


"ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА "ДОЧО МИХАЙЛОВ" В ГР.ТЕРВЕЛ"
( публикувано на 30.03.2015 г.)


"Доставка на 1 бр.автомобил за разнос на храна за център за социални услуги в с.Нова Камена"
( публикувано на 30.03.2015 г.)


"Текущ ремонт (изкърпване) на нарушени участъци от улици в Община Тервел"
( публикувано на 30.03.2015 г.)


"Доставка на кухненско оборудване за център за социални услуги в с.Поп Груево"
( публикувано на 24.04.2015 г.)


"Основен ремонт на участъци от общински пътища в Община Тервел“
( публикувано на 27.04.2015 г.)


"Основен ремонт на читалище в с.Градница – покривна конструкция“
( публикувано на 26.05.2015 г.)


"Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Тервел по обособени позиции :Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Тервел, ЖК „Изгрев", блок ” № 1”; Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Тервел, ЖК "Изгрев", блок № 7 ”
( публикувано на 30.06.2015 г.)


"Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Тервел по обособени позиции : Обособена позиция №1: „Сграда с административен адрес гр. Тервел, ЖК „Изгрев", блок ” № 1” ; Обособена позиция №2 :„Сграда с административен адрес гр. Тервел, ЖК "Изгрев", блок № 7"
( публикувано на 06.07.2015 г.)


"Избор на изпълнители за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Тервел по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Сграда с административен адрес гр. Тервел, ЖК „Изгрев", блок ” № 1” Обособена позиция №2: „Сграда с административен адрес гр. Тервел, ЖК "Изгрев", блок № 7"
( публикувано на 10.07.2015 г.)


"Избор на изпълнители за извършване на специализиран превоз на деца, ученици и учители на територията на Община Тервел през учебната 2015/2016 г. в две основни направления, както следва: Обособена позиция №1 Тервел – Балик- Тервел; Обособена позиция №2 Тервел – Градница - Тервел”
( публикувано на 27.07.2015 г.)


“Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел, по следните обособени позиции:1. Хлебни изделия и пресни сладкарски изделия; 2. Месо и месни продукти; 3. Риба – замразена; 4. Плодове и зеленчуци; 5.Консерви-плодови и зеленчукови; 6. Млечни продукти; 7. Захар и свързани с нея продукти; 8. Макаронени изделия; 9. Хранителни подправки и сосове; 10. Други хранителни продукти ."
( публикувано на 03.08.2015 г.)


“Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Тервел за сезон 2015/2016 година"
( публикувано на 23.09.2015 г.)


„Инженерни услуги за реализация на Националната програма за енергийна ефективност на една многофамилна жилищна сграда в гр.Тервел”, по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на жилищен блок 5 в кв."Изгрев” на гр.Тервел; Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на жилищен блок 5 в кв."Изгрев” на гр.Тервел ”
( публикувано на 23.11.2015 г.)


„Инженерни услуги за реализация на Националната програма за енергийна ефективност на една многофамилна жилищна сграда в гр.Тервел”, по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на жилищен блок 4 в кв."Изгрев” на гр.Тервел; Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на жилищен блок 4 в кв."Изгрев” на гр.Тервел ”
( публикувано на 23.11.2015 г.)


„Инженерни услуги за реализация на Националната програма за енергийна ефективност на една многофамилна жилищна сграда в гр.Тервел”, по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на жилищен блок 11 в кв."Изгрев” на гр.Тервел; Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на жилищен блок 11 в кв."Изгрев” на гр.Тервел ”
( публикувано на 24.11.2015 г.)


„Инженерни услуги за реализация на Националната програма за енергийна ефективност на една многофамилна жилищна сграда в гр.Тервел”, по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на жилищен блок 2 в кв."Изгрев” на гр.Тервел; Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на жилищен блок 2 в кв."Изгрев” на гр.Тервел ”
( публикувано на 24.11.2015 г.)


„Проектиране и авторски надзор за основен ремонт на три улици и участък от водопроводна мрежа в Община Тервел , в две обособени позиции: Обособена позиция 1: Проектиране за основен ремонт на Улици 2-ра и 3-та в с.Зърнево и улица 3-та в с.Безмер; Обособена позиция 2:Проектиране за основен ремонт на участък от воводпроводната мрежа на с.Безмер - по улица 3-та."
( публикувано на 23.12.2015 г.)


„Проектиране и авторски надзор за основен ремонт на два участъка от уличната мрежа в Община Тервел, а именно:участък от улица 17-та в с.Жегларци и улица 8-ма в с.Честименско”
( публикувано на 29.12.2015 г.)


„Проектиране и авторски надзор за основен ремонт на образователна инфраструктура в Община Тервел , в две обособени позиции: Обособена позиция 1: Проектиране за основен ремонт на целодневна детска градина в с.Безмер; Обособена позиция 2:Проектиране за основен ремонт на целодневна детска градина в с. Орляк"
( публикувано на 30.12.2015 г.)


Страница 1 от 2