Профил на купувача - ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИСЪОБЩЕНИЕ


Община Тервел уведомява всички участници в обществени поръчки по Закона за обществени поръчки, че банковите сметки на Община Тервел са следните:

За внасяне на парични гаранции за изпълнение на договор:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG44UNCR96603327005216

Такса за закупуване на тръжна документация по ЗОП, код 447000:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG42UNCR96608497526814Досие №1 /08.08.2016г./ "Пазарни консултации във връзка с намеренията на община Тервел да подготви и внесе в ДФЗ – Разплащателна агенция, Заявление за кандидатстване с проект: "Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа в с.Нова Камена, община Тервел и в с.Зърнево, основен ремонт на водопроводната мрежа в с.Безмер". Заявлението за кандидатстване, представлява инвестиция по чл.4, т.3 от Наредба №12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Пазарното проучване се извършва с цел определяне на реални пазарни цени за рехабилитация/основен ремонт на един линеен метър водопровод чрез тръби с диаметър 160 мм, на база на зададените техническите характеристики, и на тази основа да се формира реална пазарна цена, която да бъде посочена в Заявлението за кандидатстване. "
( публикувано на 08.08.2016 г.)


Досие №2 /07.09.2016 г./ "Пазарни консултации във връзка с предстоящо подаване на проектно предложение, с предмет: „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и изграждане на подземна инфраструктура от защитни тръби и защитени шахти в участъци както следва: „Рехабилитация на общински път DOB1199 Жегларци – Бенковски на територията на Община Тервел от км 0+000 до 5+033”; „Рехабилитация на общински път DOB3201 /III-207, Кочмар – Тервел/ - DOB3194 /III-207/ Тервел – Полк. Савово” от км 0+000 до 1+750; „Рехабилитация на общински път DOB1192 /III-207/ Тервел – Безмер – Гуслар – граница община Тервел – Кайнарджа - /II-71/ в участъка от км 6+000 до км 11+960“, в частта му за изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура в обхвата на рехабилитираните по проекта три пътни участъци.”
( публикувано на 07.09.2016 г.)

( публикувано на 07.09.2016 г.)

Досие №4 /22.01.2018 г./ "Пазарни консултации във връзка с ОБЯВА за прием на проектни предложения по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез ЕЗФРСР, Община Тервел подготвя за кандидатстване за финансиране проект: „Основен ремонт на площад "Старият дъб" в гр.Тервел-зона за отдих".”
( публикувано на 22.01.2018 г.)

Досие №5 /25.01.2018 г./ "Пазарни консултации във връзка с предстоящо подаване на проектно предложение ” Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.Нова Камена, община Тервел” по обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез ЕЗФРСР.”
( публикувано на 25.01.2018 г.)

Досие №6 /25.01.2018 г./ "Пазарни консултации във връзка с ОБЯВА за прием на проектни предложения по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез ЕЗФРСР, Община Тервел подготвя за кандидатстване за финансиране проект: ”Реконструкция на сграда за център за социални услуги в с.Безмер”
( публикувано на 25.01.2018 г.)

Досие №7/25.01.2018 г./ "Пазарни консултации във връзка с ОБЯВА за прием на проектни предложения по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез ЕЗФРСР, Община Тервел подготвя за кандидатстване за финансиране проект: ”Реконструкция на сграда за център за социални услуги в с.Безмер“
( публикувано на 25.01.2018 г.)

Досие №8/25.06.2018 г./ "Пазарни консултации във връзка с ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - СПОРТ „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Община Тервел подготвя за кандидатстване за финансиране проект:„ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА В ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“ В ГР.ТЕРВЕЛ“
( публикувано на 25.06.2018 г.)

( публикувано на 06.11.2019 г.)

Досие №10/08.06.2020 г./ "Пазарни консултации във връзка с обявена от СНЦ „МИГ Тервел-Крушари“ процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН BG06RDNP001-19.338 - "МИГ Тервел - Крушари" Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията„ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР), Община Тервел подготвя за кандидатстване за финансиране проект: „ФЕСТИВАЛ НА БЯЛАТА ЖЪТВА – ЗА ЗЕМЯТА, ДОБРУДЖАНЕЦА И ХЛЯБА““
( публикувано на 08.06.2020 г.)

Досие №11/09.06.2020 г./ "Пазарни консултации във връзка с обявена от СНЦ „МИГ Тервел-Крушари“ процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН BG06RDNP001-19.338 - "МИГ Тервел - Крушари" Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията„ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР), Община Тервел подготвя за кандидатстване за финансиране проект: „ФЕСТИВАЛ НА БЯЛАТА ЖЪТВА – ЗА ЗЕМЯТА, ДОБРУДЖАНЕЦА И ХЛЯБА““
( публикувано на 09.06.2020 г.)

Досие №12/09.06.2020 г./ "Пазарни консултации във връзка с обявена от СНЦ „МИГ Тервел-Крушари“ процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН BG06RDNP001-19.338 - "МИГ Тервел - Крушари" Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията„ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР), Община Тервел подготвя за кандидатстване за финансиране проект: „ФЕСТИВАЛ НА БЯЛАТА ЖЪТВА – ЗА ЗЕМЯТА, ДОБРУДЖАНЕЦА И ХЛЯБА““
( публикувано на 09.06.2020 г.)

Досие №13/09.06.2020 г./ "Пазарни консултации във връзка с обявена от СНЦ „МИГ Тервел-Крушари“ процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН BG06RDNP001-19.338 - "МИГ Тервел - Крушари" Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията„ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР), Община Тервел подготвя за кандидатстване за финансиране проект: „ФЕСТИВАЛ НА БЯЛАТА ЖЪТВА – ЗА ЗЕМЯТА, ДОБРУДЖАНЕЦА И ХЛЯБА““
( публикувано на 09.06.2020 г.)