Комисия за защита от дискриминация


Комисията за защита от дискриминация е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

http://kzd-nondiscrimination.com


Регионален представител
Ширин Касаб

гр. Добрич
пл. „Свобода” 5, ет. 8, стаи 801, 802, 803
тел. 058/ 620 636
e-mail: dobrich.kzd@kzd.bg