Информация за бъдещи инвестиционни намерения на територията на Община Тервел • Уведомяваме Ви, че Община Тервел има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 72271.501.2037, гр. Тервел, обш. Тервел, обл. Добрич, за водовземане от подземни води за водоснабдяване за други цели-поливане на тревни и зелени площи, миене на улици и площадки “.
 • ( публикувано на 11.03.2024г.)

 • Уведомявамление за инвестиционно предложение от Валентин Адамов Димитров.
 • ( публикувано на 11.03.2024г.)

 • Уведомяваме Ви, че „В-Ридиум АТЛАС Енерджи“ ООД има следното инвестиционно предложение: Изграждане на нова вятърна електрическа централа за производство на електрическа енергия (ВяЕЦ) „Атлас“.
 • ( публикувано на 11.07.2023г.)

 • Уведомяваме Ви, че „В-Ридиум АТЛАС Енерджи“ ООД има следното Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова вятърна електрическа централа (ВяЕЦ) за производство на електрическа енергия ..Атлас“. състояща се от 60 броя вятърни генератора, една или две подстанции, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, монтажни площадки и въздушни и или подземни кабелни линии за свързване на електрическите подстанции към мрежата и ПУП-ПЗ за имотите предмет на ИП. с възложител: "В-РИДИУМ АТЛАС ЕНЕРДЖИ” ООД.
 • ( публикувано на 28.03.2023г.)

 • Информация по искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околоната среда (ОВОС ) за инвестиционно предложение (ИП) "Увеличаване капацитета на инсталации на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадаци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик, с. Стожер и използване на пречистени отпадъчни води за поливане на зелени площи, миене и технологични нужди"
  ( публикувано на 13.03.2023г.)

 • Уведомяваме Ви, че „В-Ридиум АТЛАС Енерджи“ ООД има следното Инвестиционно предложение: "Изграждане на нова вятърна електрическа централа ВяЕЦ „Атлас“ с инсталирана мощност до 600 MW, състояща се от до 60 броя вятърни електрогенератори, една или две повишаващи електрически подстанции, монтажни площадки, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура и въздушни и/или подземни кабелни линии за свързване на електрическите подстанции към националната електропреносна мрежа."
 • ( публикувано на 08.12.2022г.)

 • Уведомяваме Ви, че „ВП Никола Козлево“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: Изграждане на Ветроенергиен парк за производство на електрическа енергия „Пет могили“. Предвижда се вятърният парк да се състои от до 28 вятърни генератори ...
 • ( публикувано на 26.10.2022г.)

 • Младен Пламенов Матеев ОБЯВЯВА: На заинтересованите лица и общественост, че: Имат инвестиционно предложение за изграждане на “Автосервиз с офисна част и складова база” в парцел ПИ № 72271.49.10 от КК на Община Тервел с площ 2.402 дка.
 • ( публикувано на 07.10.2022г.)

 • Съобщение: В Баеейнова Дирекция Дунавски район е постъпило Заявление за откриване иа процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ат. 6 от ЗВ данни и документи.
 • ( публикувано на 31.08.2022г.)

 • ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за преустрои съществуващо помещение в Участък за производство на сок от ябълки и оцет от ябълки УПИ X - селкооп , кв.7 по плана на с. Кладенци, община Тервел, обл.Добрич
 • ( публикувано на 28.07.2022г.)

 • Относно: Да извърши Преустройство на част от съществуваща сграда - обособен обект за промяна на предназначението й в цех за произвотство на сокове и оцет в УПИ X- СЕЛКООП, кв.7 по плана на с.Кладенци, община Тервел, обл.Добрич
 • ( публикувано на 18.05.2022г.)

 • Относно: „Изграждане на кланичен пункт към съществуващ животновъден обект“ находящ се в ПИ 31396.109.4, урбанизирана територия, с площ 77647. НТП „За животновъдна ферма“, с. Зърнево. общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител ЕТ „СИСФРУКТ-САЛИ САЛИ“.
 • ( публикувано на 19.04.2022г.)

 • Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на цех за сушени плодове и зеленчуци“
 • ( публикувано на 04.04.2022г.)

 • Относно: Уведомление за инвестиционно предложение' (ИП) „Увеличаване на капацитета на инсталациите, Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо с. Стожер и заустване на пречистени отпадъчни води в р. Суха река “
 • ( публикувано на 16.02.2022г.)

 • Заповед 845/30.12.2021г. ОДОБРЯВАМ: Проект ПУП-ПРЗ , с което се променя отреждането на УПИ VI от „00” в „ПСД” със свободно застрояване с устройствени показатели: Височина до12м, Плътност на застрояване до 80%, Кинт до 2,Озеленена площ мин.20% ...
 • ( публикувано на 04.01.2022г.)

 • ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА - ОБЕКТ: "ИЗМЕНЕНИЕ на ПУЛ-ПРЗ за УПИ VI-2163 кв.63 по плана на гр. Тервел
 • ( публикувано на 08.12.2021г.)

 • Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ има следното инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на инсталациите, Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо с. Стожер и заустване на пречистени отпадъчни води в р. Суха река“
 • ( публикувано на 30.11.2021г.)

 • Уведомяваме Ви, че "ПМ" ООД има следното инвестиционно предложение: "Изграждане на поливни съоражения за капково напояване и поставяне на преместваем обект(контейнер)"
 • ( публикувано на 22.11.2021г.)

 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС на инвестиционно предложение за разширение на кравеферма, изграждане на покривна фотоволтаична централа с мощност от 115,2 kWp върху покрива на сграда и закупуване на оборудване за нуждите на кравеферма в ПИ 70617.13.143, земеделска територия, с площ 33345 кв.м, НТП „За животновъдна ферма*1, с. Сърнен, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител „РАДИДА“ ООД.
 • ( публикувано на 04.11.2021г.)

 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС на инвестиционно предложение от „АГРО ЕГЕР“ЕООД за "Изграждане на ново водовземно съоръжение-сондажен кладенец с цел напояване на зърнени култури, чрез мобилна дъждовална поливна система и водопой на 125 бр. крави". Сондажният кладенец ще бъде изграден в ПИ 72271.22.184 по КККР на гр. Тервел, община Тервел, област Добрич,
 • ( публикувано на 14.10.2021г.)

 • Уведомяваме Ви, че „АГРО ЕГЕР“ЕООД има следното инвестиционно предложение:„Изграждане на ново водовземно съоръжение-сондажен кладенец с цел напояване на зърнени култури и 125 бр. крави“ в ПИ 72271.22.184 по КККР на гр. Тервел, област Добрич.
 • ( публикувано на 05.10.2021г.)

 • РЕШЕНИЕ № BA - 76/ЕО/2021 год. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
 • ( публикувано на 27.09.2021г.)

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС на инвестиционно предложение за „Преустройство и пристройка за разширение на краварник в ПИ №70617.13.143 по КККР на с. Сърнец, общ. Тервел и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 115,2 kWp на сграда №70617.13.143.10 с. Сърнец, общ. Тервел, кравеферма и закупуване на оборудване за нуждите на кравефермата“
  ( публикувано на 17.09.2021г.)

  Уведомяваме Ви, че "РАДИДА" ООД има следното инвестиционно предложение: Преустройство и пристройка за разширение иа краварник в ПИ — 000143 по КВС на с.Сърнец, изграждане на покривна фотоволтаична централа с мощност от 115,2 kWp на сграда № 70617.13.143.10 в кравеферма в с.Сърнец и закупуване на оборудване за нуждите на кравефермата
  ( публикувано на 23.08.2021г.)

  Уведомяваме Ви, че "Агро Егер" ЕООД има следното инвестиционно предложение: Изграждане на ново водовземно съоръжение - сондажен кладенец с цел напояване на зърнени култури и 125 броя крави.
  ( публикувано на 23.08.2021г.)

  Уведомяваме Ви, че Карси 2012 ЕООД има следното инвестиционно предложение: Производство и интензивно отглеждане на аквакултури“ в ПИ с идентификатор : 72271.106..122, гр. Тервел
  ( публикувано на 16.07.2021г.)

  Уведомяваме Ви, че Курбан Садък Сали има следното инвестиционно предложение: Изграждане на животновъден обект - овцеферма за 90 бр. овце в с. Балик, общ. Тервел, обл. Добрич. Ще се изградят нови сгради и ще се извърши реконструкция на стари, с цел отглеждане на животните.
  ( публикувано на 01.02.2021г.)

  Инвестиционното предложение е свързано с разширение на вече съществуваща животновъдна ферма, в ПИ 72271.63.330, землището на гр. Тервел. Във фермата се отглеждат 100 бр. месодайни крави. Имотът е с начин на трайно ползване - „за животновъдна ферма“ и вид територия „урбанизирана“.
  ( публикувано на 21.12.2020г.)

  „ЕКО ПЛАМ КОНЦЕПТ" ООД, - Инвестиционното предложение е свързано с дейности по събиране и временно съхранение на отпадъци от излезли от употреба гуми, каучук /гума/ и пластмаса на територията на ПИ с идентификатор 39127.14.66, с. Кочмар, общ. Тервел.
  ( публикувано на 10.12.2020г.)

  В РИОСВ-Варна постъпи уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 26-00-4960/А4/ 30.09.2020 г., и доп. информация за изграждане на площадка единствено за дейности по съсъхраняване на отпадъци от пластмаси и излезли от употреба гуми в ПИ 39127.14.65 и ПИ 39127.14.66, с. Кочмар, общ. Тервел, с възложител „ЕКО ПЛАМ КОНЦЕПТ“ ООД.
  ( публикувано на 28.10.2020г.)

  Уведомяваме Ви. че „ЕКО ПЛАМ КОНЦЕПТ" ООД има следното инвестиционно предложение: Обособяване на площадка за дейности по съхраняване на отпадъци от пластмаси и излезли от употреба гуми в с.Кочмар. община Тервел, ПИ 39127.14.65 и ПИ 39127.14.66 с обща площ 9002 кв.м.
  ( публикувано на 27.10.2020г.)

  Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Модернизиране на кравеферма чрез реконструкция и изграждане на пристройка за разширение на краварник“ в поземлен имот (ПИ) 39127.54.6, с площ 5.010 дка, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ в землището на с. Кочмар, общ. Тервел, обл. Добрич
  ( публикувано на 11.09.2020г.)
  Инвестиционно предложение за "Изграждане на селскостолански постройки за отглеждане на животни - овце с прилежащи санитарно-битови и складови помещения за 50 бр. овце и техните приплоди, в Урегулиран поземлен имот, парцел I, кв 31, по уличната и дворищна регулация на с. Кочмар, общ. Тервел, с площ 930 кв. метра .
  ( публикувано на 15.07.2020г.)

  Инвестиционно предложение за изграждане на „Стоп. сграда за отглеждане до 50 бр. овце заедно с подрастващите и млекосъбирателен пункт“.
  ( публикувано на 02.06.2020г.)

  Инвестиционно предложение за „Промишлена газова инсталация за захранване на съществуващи консуматори от газово стопанство на компресиран природен газ в асфалтова база” в ПИ 72271.501.4 в гр.Тервел, общ.Тервел, обл.Добрич
  ( публикувано на 14.05.2020г.)

  Инвестиционно предложение, което предвижда изграждане на селскостоланска постройка за отглеждане на животни - крави с прилежащи санитарно-битови и складови помещения за 32 бр. крави и техните приплоди, в нов УПИ(образуван от УПИ VII и УПИ VIII), кв.2 с обща площ 2175 кв.м., с. Коларци, община Тервел.
  ( публикувано на 10.04.2020г.)

  „Промишлена газова инсталация за захранване на съществуващи консуматори от газово стопанство на компенсиран природен газ в Асфалтова база“ в поземлен имот № 72271.501.4, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 19715 кв.м, в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител: „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Добрич.
  ( публикувано на 13.02.2020г.)

  Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОВ) - „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци Тервел в ПИ №72271.47.321 по КККР на град Тревел”
  ( публикувано на 20.06.2019г.)

  Община Тервел има следното инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци Тервел в ПИ №72271.47.321 по КККР на град Тервел“
  ( публикувано на 17.05.2019г.)

  Инвестиционният проект засяга № 53953.126.1 по КК (идентичен с ПИ №126001 по КВС) в землището на с. Орляк, общ. Тервел, с площ 28031 м2. Характерът на инвестиционното предложение предвижда да се изгради един ветрогенератор. Добитата електроенергия ще се използва само за нуждите на възложителя и ще захранва съоръженията в имота - собственост на възложителя.
  ( публикувано на 19.03.2019г.)

  Инвестиционният проект засяга № 31396.25.38 в землището на с. Зърнево в общ. Тервел, с площ 8,275 м2. Характерът на инвестиционното предложение предвижда да се изгради един ветрогенератор. Добитата електроенергия ще се използва само за нуждите на възложителя и ще захранва съоръженията в имота и тези в имот №31396.103.6 - собственост на възложителя.
  ( публикувано на 19.03.2019г.)

  Уведомяваме Ви, че „ДЛС-Тервел”ТП на „Североизточно държавно предприятие” ДП-Шумен има следното инвестиционно предложение: Изграждане на горски път ДЛР“Данкулак“ ДПС Тервел III-та степен в землищата на с. Каблешково и с. Проф.Златарски общ.Тервел,обл.Добрич
  ( публикувано на 07.03.2019г.)

  УВЕДОМЛЕНИЕ: Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за обект: “Приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VN4575”, находящ се в ПИ с идентификатор 03215.501.717, с. Безмер, община Тервед, област Добрич. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Тервел, кметство Безмер или в РИОСВ - Варна, ул. “Ян Палах” 4.
  ( публикувано на 25.01.2019г.)

  УВЕДОМЛЕНИЕ: Уведомяваме Ви, че „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. ШУМЕН, ЕИК 127001597, има следното инвестиционно предложение: Извършване на дейности по оползотворяване на строителни отпадъци чрез влагане в обратни насипи, образувани от дейността на дружеството и/или други физически и юридически лица
  ( публикувано на 25.09.2018г.)

  Искане за изграждане на "дестилерия за етерично - маслени култури" ХЕРБС ТРЕЙД ООД
  ( публикувано на 20.07.2018г.)

  УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Уведомяваме Ви, че имаме следното инвестиционно предложение: Изработване на проект ПУП - ПРЗ за УПИ VI с площ 2350 кв.м. и отреждане „ ПСД - дестилерия за етерично - маслени култури
  ( публикувано на 20.07.2018г.)

  УВЕДОМЛЕНИЕ: Уведомяваме Ви., че „Хидрострой” АД има следното инвестиционно предложение: Изпълнение на проект за рекултивация нарушен терен
  ( публикувано на 10.07.2018г.)

  Община Тервел съобщава на заинтересованите лица и общественост, че съгласно чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. РИОСВ Варна е предоставила информацията по приложение 2 относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Предприятие за преработка на плодове и производство на пелети“ в ПИ 000083 по КВС на с. Зърнево с Възложител ЕТ „ИСМ-91 -Иса Сали“. На основание чл. 6. ал.10, т.1 от същата наредба, община Тервел осигурява обществен достъп до информацията, за периода от 18.05.2018г. до 31.05.20181. Заинтересованите лица и общественост могат да изразят становище в посочения срок до РИОСВ Варна или Община Тервел.
  ( публикувано на 18.05.2018г.)

  УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЕТ „ИСМ 91 - ИСА САЛИ” с ЕИК 127034405, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА "ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВИ КАШИ И СУШИЛНЯ ЗА ПЛОДОВЕ В ПИ №103006 В ЗЕМЛИЩЕ В СЕЛО ЗЪРНЕВО
  ( публикувано на 27.04.2018г.)

  УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЕТ „ИСМ 91 - ИСА САЛИ” с ЕИК 127034405, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „СОЛАРНИ ПАНЕЛИ“, В ПИ №025038 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗЪРНЕВО ОБЩ.ТЕРВЕЛ
  ( публикувано на 25.04.2018г.)

  СЪОБЩЕНИ: „Изграждане на водовземно съоръжение в ПИ с № 227, кв.ЗО с. Сърнец, за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в ПИ-масиви 5,6,12 и 13 с обща площ 1300 дка и водоснабдяване за животновъдство (кравеферма) в ПИ с №000143 в землището на с. Сърнец, ЕКАТТЕ 70617, общ.Тервел, обл.Добрич“.
  ( публикувано на 07.11.2017г.)

  СЪОБЩЕНИ: Разработване на кариера „Тервел-Бонево“ за добив на варовик с площ 123.6 дка в землищата на с.Бонево и гр.Тервел, община Тервел, област Добрич
  ( публикувано на 05.10.2017г.)

  Уведомление за преустройство на съществуващ краварник в овчарник за отглеждане на овце, парцел I -ви, кв.33 по регулационния план на с. Кладенци, общ. Тервел.
  ( публикувано на 16.08.2017г.)

  На основание на чл. 6 ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви представям искане за преценяване необходимостта от ОВОС, от Георги Стоянов Петков.
  ( публикувано на 15.08.2017г.)

  Уведомяваме Ви, че фирма Триада ООД има инвестиционно предложение за изграждане на „Нова масивна сграда на два етажа, с местоположение: гр.Тервел, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ 17, поземлен имот с идентификатор 72271.501.1513 с площ 415 кв.м
  ( публикувано на 01.08.2017г.)

  Уведомявам Ви, че Георги Стоянов Петков има инвестиционно предложение за изграждане на „Кравеферма”, в землището на с. Проф. Златарски, общ. Тервел, обл. Добрич.
  ( публикувано на 29.06.2017г.)

  Уведомявам Ви, че ЕТ „ИСМ 91 – ИСА САЛИ” има инвестиционно предложение за изграждане на „Селскостопански сгради за отглеждане на животни”, в землището на с. Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич, ПИ № 030035.
  ( публикувано на 29.06.2017г.)

  Уведомление относно инвестиционне намерение на Община Тервел за обновяване на гробищния парк в град Тервел с наименование "Обреден дом в гробищен парк"
  ( публикувано на 23.06.2017г.)

  Уведомяваме Ви, че Георги Стоянов Петков, има инвестиционно предложение за изграждане на „Кравеферма”, в ПИ No 034041 с площ 4,731 дка, в землище с. Професор Златарски, общ. Тервел, обл. Добрич.
  ( публикувано на 15.06.2017г.)

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КРАВЕФЕРМА В ПИ ИМОТ ПИ 72271.63.330, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ТЕРВЕЛ, ОБЩ. ТЕРВЕЛ, ОБЛ. ДОБРИЧ.
  ( публикувано на 12.06.2017г.)

  Уведомяваме Ви, че Община Тервел има инвестиционно предложение за изграждане на „Животновъдна ферма”, в землището на гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич. Строителството ще бъде в поземлен ПИ 72271.63,330, землището на гр. Тервел, общ. Тервел.
  ( публикувано на 22.05.2017г.)

  Уведомяваме Ви, че фирма /физическо лице: „АГРО ЕГЕР“ ЕООД, гр. Добрич, ул. „Христо Смирненски“ № 2, ет. 2, офес 2, Егдат Мустафа Налбант, гражданство - българско/ има следното инвестиционно предложение: Реконструкция на кравеферма в ПИ 72271.169.367 в гр. Тервел
  ( публикувано на 16.11.2016г.)

  Уведомявам Ви, че „ЕКОФРУКТ” ЕООД има инвестиционно предложение за изграждане на „Подземно капково напояване, система против слани и създаване на кайсиеви насаждения” в ПИ с №027005 и №032234 по КВС на землище с. Зърнево, община Тервел.
  ( публикувано на 09.11.2016г.)

  Уведомявам Ви, че „ЕТ „ИСМ 91 - ИСА САЛИ”, има инвестиционно предложение за изграждане на „Подземно капково напояване и система против слани” в ПИ с №026005 и №026006 по КВС на землище с. Зърнево, община Тервел.
  ( публикувано на 09.11.2016г.)

  Проектната разработка е предмет от цялостната обществена поръчка за „Проектиране на ПУП - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, проектиране -изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект и изпълнение на строеж - горски автомобилен път „Кьостата“ III-та степен.
  ( публикувано на 06.07.2016г.)

  На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм.и доп, и в съответствие с инвестиционния процес за изграждане на „ВОДОЕМ И ТРАФОПОСТ в ПИ №021002 и 6 бр. площадки за сондажни съоръжения в №021004, №024005, №021006, №021007, №021008 и №021009” (по проект за делба на №021003, обр. от №021001) в землището на с.Орляк, общ.Тервел, обл.Добрич, Ви представям искане за преценяване необходимостта от ОВОС на „ЕКОФРУКТ” ЕООД.
  ( публикувано на 15.03.2016г.)

  На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм.и доп, и в съответствие с инвестиционния процес за изграждане на „ВОДОЕМ И ТРАФОПОСТ” в ПИ №025038 (обр. от №025002), Ви представям искане за преценяване необходимостта от ОВОС на ЕТ „ИСМ 91 – ИСА САЛИ”, ул.”Балкан” №3, с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.
  ( публикувано на 15.03.2016г.)

  ОБЯВА: Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Телко Инфраструктури" ЕООД на територията на общ.Тервел
  ( публикувано на 01.03.2016г.)

  ИСКАНЕ ОТ ЕТ „ИСМ 91 – ИСА САЛИ” ЗА "СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГАЗ“
  ( публикувано на 10.12.2015г.)

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение съгласно чл. 6, ал 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр.25/18.03.2003г., изм. и доп.
  ( публикувано на 10.12.2015г.)

  ОБЯВА ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
  ( публикувано на 26.11.2015г.)

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение съгласно чл. 6, ал 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр.25/18.03.2003г., изм. и доп.
  ( публикувано на 19.11.2015г.)

  ИСКАНЕ ОТ ЕТ "ИСМ 91 – ИСА САЛИ", С. КАРАВЕЛОВО, ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛАНИЦА И МАНДРА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗЪРНЕВО, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ, ОБЛ. ДОБРИЧ.
  ( публикувано на 19.11.2015г.)

  Решение № ВА 50/ЕО/2015год за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка...за поземлен имот № 027004 в землището на с. Зърнево
  ( публикувано на 06.11.2015г.)

  СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 46. ал. 1, т. 1, буква „ж“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция “Дунавски район’’ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1. ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.
  ( публикувано на 22.10.2015г.)

  О Б Я В А: за изясняване на обществен интерес
  ( публикувано на 09.10.2015г.)

  РЕШЕНИЕ № ВА-43/ЕО/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
  ( публикувано на 09.10.2015г.)

  Искане: за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
  ( публикувано на 09.10.2015г.)

  Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждane na водовземно съоръжение (сондажен кладенец)"
  ( публикувано на 29.09.2015г.)

  РЕШЕНИЕ № ВА-41 /ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
  ( публикувано на 29.09.2015г.)

  ”О Б Я В А ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС"
  ( публикувано на 07.08.2015г.)

  ”Приложение №2 към член 6 от Наредбата за ОБОС"
  ( публикувано на 19.06.2015г.)


  ”О Б Я В А ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС"
  ( публикувано на 22.05.2015г.)


  ”О Б Я В А ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС"
  ( публикувано на 22.05.2015г.)


  ”Информация за преценяване на необходимостта от оценка за съвместимост върху предмета и целите на опазване на защитена зона инвестиционно предложение за „площадка за третиране на отпадъци - събиране, транспортиране, съхраняване на опасни и неопасни отпадъци в село Зърнево, община Тервел, област Добрич, имот 048006, площ 2.813 дка, начин на трайно ползване - стопански двор възложител,,ГОЛД -67” ЕООД, седалище и адрес на управление: ул. „ Осемнадесета ” № 14, Село Зърнево, Община Тервел"
  ( публикувано на 24.03.2015г.)


  ”Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение за изграждане на „ площадка за третиране на отпадъци - събиране, транспортиране, съхраняване на опасни и неопасни отпадъци в село Зърнево, община Тервел, област Добрич, имот 048006, площ 2.813 дка, начин на трайно ползване - стопански двор възложител „ГОЛД - 67" ЕООД, седалище и адрес на управление: ул. „Осемнадесета ” № 14, Село Зърнево, Община Тервел"
  ( публикувано на 24.03.2015г.)

  „Изграждане на система за напояване на 72 дка обработваеми земеделски площи”
  ( публикувано на 27.11.2014г.)

  ”Уведомление за инвестиционно намерение"
  ( публикувано на 20.11.2014г.)

  Инвестиционния процес за изграждане на „Селскостопански сгради за отглеждане на 800 бр. крави, доилна зала и торохранилище”
  ( публикувано на 18.07.2014г.)