Лица за информацияИнформация за всяка поръчка може да получите от посоченото в съответното обявление длъжностно лице:


Дияна Илиева – Зам.Кмет “Регионално развитие и хуманитарни дейности“,
тел. 05751/20-70