jQuery UI Accordion - Default functionality

Месечни отчети на бюджета на Община Тервел и на сметките за средства от Европейския съюз2024
Март
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.04.2024г. в 08:57 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.04.2024г. в 08:57 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.04.2024г. в 08:57 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.04.2024г. в 08:57 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.04.2024г. в 08:57 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.04.2024г. в 08:57 )

Справка за просрочени вземания и задължения
( публикувано на 09.04.2024г. в 08:57 )

Справка за размера на очакваните разходи по проекти на общината за текущия и следващия месец, финансирани чрез сметките за средства от ЕС
( публикувано на 09.04.2024г. в 08:57 )

Справка Украйна
( публикувано на 09.04.2024г. в 08:57 )

Месечен отчет за 2024 Март 5807 - Тервел
( публикувано на 09.04.2024г. в 08:57 )

Отчет за размера на разходите и други плащания, финансирани за сметка на временно свободни средства по бюджета на общината, съгласно чл. 126 от Закона за публичните финанси, както и за сметка на постъпления от продажба на общински нефинансови активи, постъпления от приватизация и поет дълг и други целеви средства
( публикувано на 09.04.2024г. в 08:57 )

Февруари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 07.03.2024г. в 15:22 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 07.03.2024г. в 15:22 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 07.03.2024г. в 15:22 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 07.03.2024г. в 15:22 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 07.03.2024г. в 15:22 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 07.03.2024г. в 15:22 )

Справка за просрочени вземания и задължения
( публикувано на 07.03.2024г. в 15:22 )

Справка за размера на очакваните разходи по проекти на общината за текущия и следващия месец, финансирани чрез сметките за средства от ЕС
( публикувано на 07.03.2024г. в 15:22 )

Януари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.02.2024г. в 14:35 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.02.2024г. в 14:35 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.02.2024г. в 14:35 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.02.2024г. в 14:35 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.02.2024г. в 14:35 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.02.2024г. в 14:35 )

Месечен отчет за 2024 Януари 5807 - Тервел
( публикувано на 09.02.2024г. в 14:35 )

Справка за просрочени вземания и задължения
( публикувано на 09.02.2024г. в 14:35 )

Справка за размера на очакваните разходи по проекти на общината за текущия и следващия месец, финансирани чрез сметките за средства от ЕС
( публикувано на 09.02.2024г. в 14:35 )АРХИВМесечни отчети 2023г. / Месечни отчети 2022г. / Месечни отчети 2021г. / Месечни отчети 2020г. / Месечни отчети 2019г. / Месечни отчети 2018г. / Месечни отчети 2017г. / Месечни отчети 2016г. / Месечни отчети 2015г. / Месечни отчети 2014г.