Профил на купувача - ПУБЛИЧНИ СЪСТЕЗАНИЯСЪОБЩЕНИЕ


Община Тервел уведомява всички участници в обществени поръчки по Закона за обществени поръчки, че банковите сметки на Община Тервел са следните:

За внасяне на парични гаранции за изпълнение на договор:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG44UNCR96603327005216

Такса за закупуване на тръжна документация по ЗОП, код 447000:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG42UNCR96608497526814( публикувано на 26.07.2016 г.)

( публикувано на 29.07.2016 г.)

Досие №3 /02.08.2016 г./ „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване с проекти и последващо управление на проекти на Община Тервел по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Подготовка на проекти за кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”, Обособена позиция 2: „Управление на проекти, финансирани по подмярка 7.2. на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.”, по обособена позиция № 1 „Подготовка на проекти за кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”
( публикувано на 02.08.2016 г.)

Досие №4 /22.08.2016 г./ „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за една календарна година , по следните обособени позиции:1. Хлебни изделия и пресни сладкарски изделия; 2. Месо и месни продукти; 3. Риба – замразена; 4. Плодове и зеленчуци;.5. Млечни продукти; 6. Захар и свързани с нея продукти;.7. Макаронени изделия;.8. Други хранителни продукти;.9. Сухи подправки и други пакетирани;10 Студено пресовани сокове;”11.Плодове и зеленчуци-преработени и консервирани”
( публикувано на 22.08.2016 г.)

( публикувано на 30.09.2016 г.)

( публикувано на 30.09.2016 г.)

( публикувано на 24.11.2016 г.)

Досие №8 /27.03.2017 г./ „Ремонт на обществени сгради, включени в капиталова програма на Община Тервел за 2017 г.”, с девет обособени позиции, както следва: ОП 1:Ремонт кметство с.Орляк; ОП 2: Ремонт кметство с.Зърнево;ОП 3: Довършителни работи сграда на кметство с.Каблешково; ОП 4: Ремонт на кметство с.Божан; ОП 5: Довършителни работи за доизграждане на клуб кв.“Север“ на гр.Тервел; ОП 6:Ремонт на клуб на пенсионера в с.Безмер;ОП 7:Ремонт на клуб на пенсионера в с.Коларци;ОП 8:Ремонт на лекарски кабинет в с.Честименско; ОП 9: „Второстепенна сграда към Джамия гр.Тервел“
( публикувано на 27.03.2017 г.)

( публикувано на 04.04.2017 г.)

( публикувано на 10.04.2017 г.)

( публикувано на 24.04.2017 г.)

( публикувано на 09.05.2017 г.)

( публикувано на 30.05.2017 г.)

Досие №14 /16.06.2017 г./ “Периодична доставка на строителни материали,изделия и промишлени стоки,необходими за ремонт,поддръжка и почистване на общински сгради и обекти” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Строителни материали от дървесина“;Обособена позиция № 2: „Метални изделия“;Обособена позиция № 3: „Инструменти и готови строителни продукти “; Обособена позиция № 4: „Бои, лакове,облицовъчни материали”, Обособена позиция № 5:“ЕЛ Материали“; Обособена позиция № 6: „ВиК материали“
( публикувано на 16.06.2017 г.)

( публикувано на 21.07.2017 г.)

( публикувано на 25.07.2017 г.)

( публикувано на 31.07.2017 г.)

( публикувано на 07.08.2017 г.)

Досие №19 /09.10.2017 г./ "Доставка на хранителни продукти за звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за период от дванадесет месеца и по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1:Мляко и млечни продукти;Обособена позиция № 2:Месо и месни продукти;Обособена позиция №3:Риба и рибни продукти;Обособена позиции №4:Яйца;Обособена позиция № 5:Масла и мазнини;Обособена позиция № 6:Зърнени храни и храни на зърнена основа;Обособена позиция № 7: Картофи и кореноплодни;Обособена позиция № 8:Варива;Обособена позиция № 9: Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, ферментирали; Обособена позиция № 10:Плодове – пресни (без костилкови) ,замразени, консервирани, конфитюри, мармалади, желета, компоти,нектари и плодови сокове добити по конвенционални методи;Обособена позиция № 11:Ядки и маслодайни семена;Обособена позиция № 12:Захар, захарни изделия, мед, шоколадови изделия;Обособена позиция № 13:Бутилирани минерални, трапезни и изворни води, боза;Обособена позиция №14:Чай;Обособена позиция № 15:Други храни;Обособена позиция № 16:Месни и месно-растителни консерви;Обособена позиция № 17:Готови за консумация храни;Обособена позиция № 18:Студено-пресовани плодови сокове;Обособена позиция № 19:Подправки и добавки;Обособена позиция № 20:Костилкови плодове;Обособена позиция № 21:Зрял фасул”
( публикувано на 09.10.2017 г.)

( публикувано на 13.10.2017 г.)

( публикувано на 08.01.2018 г.)

( публикувано на 22.01.2018 г.)

( публикувано на 06.02.2018 г.)

Досие №24 /19.02.2018 г./„Рехабилитация на съществуващи улици в Община Тервел по дванадесет обособени позиции, единадесет от които се възлагат чрез процедура „публично състезание“, в т.ч:Обособена позиция № 1: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Стефан Караджа" от ОТ 35 до ОТ 45" -793 м;Обособена позиция № 2: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Цар Иван Асен ІІ" от ОТ 9 до ОТ 43"1028 м;Обособена позиция № 3: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Гео Милев"от ОТ 43 до ОТ 70-240 м;Обособена позиция № 4: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Иван Вазов"от ОТ 73 до ОТ 74"-130 м; Обособена позиция № 5: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул."Раковски "от ОТ 25 до ОТ 243 "-474 м;Обособена позиция № 6: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Оборище"от ОТ 129 до ОТ 139"-350 м;Обособена позиция № 7: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Люлин" от ОТ 62 до ОТ 141"-340 м;Обособена позиция № 8: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул."Вихрен"от ОТ 60 до ОТ 139 "-360 м;Обособена позиция № 9: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Климент Охридски"от ОТ 98 до ОТ 113"-320м;Обособена позиция № 10:Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. 8-ма с. Честименско-399м;Обособена позиция № 11: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. 17-та с. Жегларци-710 м“. Обособена позиция № 12: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул.'Черно море" от ОТ 60 до ОТ 62 " -110 м.“ се възлага по реда, валиден за нейната индивидуална стойност – на основание чл.20,ал.4,т.1 от ЗОП и във връзка с чл.21,ал.6 от ЗОП."
( публикувано на 19.02.2018 г.)

( публикувано на 23.02.2018 г.)

( публикувано на 26.02.2018 г.)

( публикувано на 28.02.2018 г.)

( публикувано на 15.03.2018 г.)

Досие №29 /30.04.2018 г./"„Основен ремонт на публични сгради в Община Тервел съгласно поименен списък на капиталовите разходи за 2018 година, по шест обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 „Кметство в с.Орляк“; Обособена позиция № 2:“Селска здравна служба в с.Орляк“; Обособена позиция № 3:“Клуб на пенсионера в с.Жегларци“;Обособена позиция № 4:“Читалище в с.Орляк“;Обособена позиция № 5:‘Джамия с.Градница“;Обособена позиция № 6:“Джамия гр.Тервел – второстепенна сграда“"
( публикувано на 30.04.2018 г.)

( публикувано на 08.06.2018 г.)

( публикувано на 11.06.2018 г.)

( публикувано на 10.07.2018 г.)

( публикувано на 14.08.2018 г.)

Досие №34/20.08.2018г./„Периодична доставка на строителни материали,изделия и промишлени стоки,необходими за ремонт,поддръжка и почистване на общински сгради и обекти” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Строителни материали от дървесина“;Обособена позиция № 2: „Метални изделия“;Обособена позиция № 3: „Инструменти и готови строителни продукти “; Обособена позиция № 4: „Бои, лакове,облицовъчни материали”, Обособена позиция № 5:“ЕЛ Материали“; Обособена позиция № 6: „ВиК материали“
( публикувано на 20.08.2018 г.)

( публикувано на 17.09.2018 г.)

Досие №36/12.11.2018г./„Рехабилитация на участъци от водопроводната мрежа в селата Нова Камена, Зърнево и Безмер по четири обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Нова Камена, община Тервел" - ул. „Втора“ и ул. „Шеста“- DN90“; Обособена позиция № 2: "Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Зърнево, община Тервел" - ул. „Втора“ и ул. „Трета“- DN90“; Обособена позиция № 3: "Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Зърнево, община Тервел" - ул. „Втора“ и ул. „Трета“- DN 160“; Обособена позиция № 4: „Ремонт на водопроводната мрежа в с.Безмер - DN90“
( публикувано на 12.11.2018г.)

Досие №37/23.11.2018г./„Възстановяване на уличната настилка след извършена рехабилитация на клонове и участъци от водопроводната мрежа в селата Нова Камена, Зърнево и Безмер в Община Тервел по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Възстановяване на уличната настилка по ул."Втора" и "Шеста" в с.Нова Камена“; Обособена позиция № 2: „Възстановяване на уличната настилка по ул."Втора" и "Трета" в с.Зърнево“; Обособена позиция № 3: „Възстановяване на уличната настилка по ул."Трета" в с.Безмер.“
( публикувано на 23.11.2018 г.)

( публикувано на 07.12.2018 г.)

( публикувано на 31.12.2018 г.)

( публикувано на 28.02.2019 г.)

Досие №41/17.05.2019г./„Организиран транспорт за участници в дейностите за „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Организиран транспорт за участници в дейностите за „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел” по ОПНОИР; Обособена позиция 2 - Организиран транспорт за участници в дейностите за „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел” по ОПРЧР.
( публикувано на 17.05.2019 г.)

( публикувано на 27.06.2019 г.)

Досие №43/10.07.2019г./„Ремонт на обекти за обществено ползване в Община Тервел по дванадесет обособени позиции,като позиции с номера единадесет и дванадесет се възлагат по реда на чл.21,ал.6 от ЗОП.Обособените позиции са както следва: Обособена позиция № 1:Ремонт на кметство с.Кладенци; Обособена позиция № 2:Ремонт на чешми в с.Коларци; Обособена позиция № 3:Ремонт на селска здравна служба в с.Жегларци; Обособена позиция № 4:Направа на подова настилка в клубна зала с.Каблешково; Обособена позиция № 5:Ремонт на зала за клуб в с.Главанци; Обособена позиция № 6: Ремонт на джамия в с.Градница; Обособена позиция № 7:Ремонт на детска градина“Мечо пух“ в с.Каблешково; Обособена позиция № 8:Ремонт на църква в с.Честименско; Обособена позиция № 9:Ремонт на чешма в с.Орляк; Обособена позиция № 10:Ремонт на чешми в с.Полк.Савово; Обособена позиция № 11: Ремонт на столова в ОУ“Паисий Хилендарски“ с.Безмер; Обособена позиция № 12:Ремонт на читалището в с.Божан.“
( публикувано на 10.07.2019 г.)

( публикувано на 15.08.2019 г.)

( публикувано на 24.09.2019 г.)

Досие №46/25.09.2019г./ „Периодична доставка на строителни материали,изделия и промишлени стоки,необходими за ремонт,поддръжка и почистване на общински сгради и обекти” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Строителни материали от дървесина“;Обособена позиция № 2: „Метални изделия“;Обособена позиция № 3: „Инструменти и готови строителни продукти “; Обособена позиция № 4: „Бои, лакове,облицовъчни материали”, Обособена позиция № 5:“ЕЛ Материали“; Обособена позиция № 6: „ВиК материали“
( публикувано на 25.09.2019 г.)

( публикувано на 02.03.2020 г.)

Досие №48/02.03.2020г./ „Текущ ремонт на улици в населените места в Община Тервел през 2020 година, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1:“Текущ ремонт на улица „Рила“ в гр.Тервел“;
Обособена позиция № 2:“Текущ ремонт на ул.21-ва в с.Зърнево“;
Обособена позиция № 3:‘Текущ ремонт на ул.5-та в с.Балик“;
Обособена позиция № 4:“Текущ ремонт на ул.9-та в с.Божан“
Обособена позиция № 5:“Текущ ремонт на ул.1-ва в с.Градница“
Обособена позиция № 6:“Текущ ремонт на ул.3-та в с.Коларци“
( публикувано на 02.03.2020 г.)

( публикувано на 13.03.2020 г.)

( публикувано на 13.03.2020 г.)

( публикувано на 07.05.2020 г.)

( публикувано на 22.05.2020 г.)

( публикувано на 11.06.2020 г.)