Селища и население

Селищна структура

НАСЕЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА
АНГЕЛАРИЙ 155
БАЛИК 257
БЕЗМЕР 1236
БОЖАН 586
БОНЕВО 96
БРЕСТНИЦА 25
ВОЙНИКОВО 14
ГЛАВАНЦИ 138
ГРАДНИЦА 403
ГУСЛАР 28
ЖЕГЛАРЦИ 971
ЗЪРНЕВО 1284
КАБЛЕШКОВО 587
КЛАДЕНЦИ 220
КОЛАРЦИ 757
КОЧМАР 353
МАЛИ ИЗВОР 59
НОВА КАМЕНА 590
ОНОГУР 42
ОРЛЯК 1888
ПОЛКОВНИК САВОВО 193
ПОП ГРУЕВО 684
ПРОФЕСОР ЗЛАТАРСКИ 46
СЪРНЕЦ 204
ТЕРВЕЛ 6966
ЧЕСТИМЕНСКО 444

Селищната мрежа на общината съдържа 25 села и 1 град. Град Тервел (6 966 жители) попада в категорията “много малки градове”. В групата на селата влизат 3 от категорията ”средни” (1 000 до 2 000 жители), 12 “малки” (250-1000 жители) и 10 “много малки села” (до 250 жители). Средната селищна гъстота (4,5 селища на 100 км2), e близка до тази за страната (около 5). Средното отстояние между населените места е 5,2 км, което е добра предпоставка за формиране и функциониране на единна жизнена териториална-селищна среда. Освен функционален, градът е и пространствен център. Като цяло, селищната мрежа може да се определи като мозаечно-дисперсно разположена в територията. Условно може да се определят две зони на насищане на населените места: градска и аграрна. Градската зона обхваща 1 населено място (гр. Тервел) с население 38,2 % от общото. Аграрната зона обхваща останалите 25 населени места с население 61,8 % от общото.

СЪОТНОШЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАД - СЕЛО

По степен на урбанизация, общината е на последно място в областта със 38,2 % градско население (на първо е община Добрич град) и е значително под средната стойност за страната – 70 %. Останалата демографска маса (61,8 %) е разпределена в сравнително равномерна мрежа от села. Икономическият облик на селата е селскостопански, с подчертано самозадоволяващ се производствен характер. Като цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост, обезпечаваща жизнената кариера на младите хора. Промишлените и обслужващите функции са съсредоточени изключително в града. Структурата на първичния социален сервиз е почти огледален образ на категориите селища и възрастовия профил на населението им. Само в 10 от общо 25 села има функциониращи училища. Лекарските практики в селата са само 7. Центърът обаче, компенсира с пълен набор от добре развити услуги на селищно, общинско и надобщинско ниво (здравеопазване). Демографска структура Населението на община Тервел наброява 18 226 души (2004 г.), което съставлява 8,8 % от населението на област Добрич и се включва към средните по население общини в областта. В демографското развитие на община Тервел се очертават 4 периода: нарастване на населението до средата на миналия век, дължащо се главно на естествено възпроизводство; постепенно леко намаление до 80-те години на ХХ в. поради снижение на естествения прираст и механичен отлив; рязко намаление за периода между преброяванията на населението 1985-1992 г. в резултат предимно на външна миграция; стабилизиране на населението от началото на настоящия век с незначителни изменения. Центърът на общината – град Тервел - се характеризира с нарастване на населението до 1992 г. и постепенно намаление през последните 10 г., като към края на 2004 г. населението на града наброява 6 966 души. Селското население на общината е с непрекъсната тенденция на намаление за периода 1956-2004 г., като най-голям е интензитетът на намаление през 1985-1992 г., формиран от външната миграция. Отрицателният прираст е характерен за всички села на общината. За периода след 2000 г. е регистрирано нарастване на населението в 4 села (Орляк, Безмер, Балик и Каблешково), като прирастът е по-голям в селата Орляк и Безмер, докато в останалите две села той е минимален. След 2000 г. тенденциите в демографското развитие на община Тервел са в посока на много слабо намаление, прирастът е отрицателен, но близък до “нулев”.

ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНАТА

Измененията в броя на населението на общината са свързани с възрастовата структура. Разпределението на населението на община Тервел по възрастови групи е по-благоприятно в сравнение със средните стойности на показателя за областта, района и страната, обусловено от възрастовия състав както на градското, така и на селското население. За периода 2001-2004 г. се очертава постепенно намаление на броя и дела на младите хора под 15 г. Контингентите от 15 до 64 г. се запазват като абсолютен брой, но нарастват като относителен дял от общото население. Възрастните хора на 65 и повече години запазват относителния си дял, но леко намаляват като абсолютен брой. Съотношението между мъжете и жените показва минимален превес на мъжете - на 100 мъже се падат 99 жени (средно за област Добрич – 104, за Р България - 106). Ситуацията за селското население на общината е аналогична – на 100 мъже се падат 98 жени, докато при градското население в общия му брой съотношението между мъжете и жените е изравнено (на 100 мъже се падат 100 жени). За периода 2001-2004 г. не са настъпили съществени изменения в тази демографска структура. Естественото движение е един от основните компоненти, оказващи влияние върху динамиката на населението и неговата структура по възраст. През 2004 г. в община Тервел са родени 189 деца. За годините след 2000 г. броят на родените е в границите 190 - 210 деца. Коефициентът на раждаемост (живородени деца на 1000 д. от населението) през 2004 г. е 10,3 ‰ – над средния за областта (9,3 ‰) и за страната (9,0 ‰). Тенденцията в развитието на раждаемостта на населението на община Тервел показва неголеми изменения, като за периода 2001-2004 г. тя е в диапазона 9,7-10,4 ‰. Смъртността е с по-високи от раждаемостта стойности. През 2004 г. умрелите лица в общината са 236 или 12,8 на 1000 д. от населението. През последните 4 години общата смъртност е в границите 12,4 - 14,8 ‰. Детската смъртност за периода е над средната за областта и страната. Естественият прираст на населението е отрицателен, но с по-ниски стойности в сравнение със средните за страната. За 2001-2004 г. коефициентът на естествен прираст за община Тервел е в диапазона от –2,6 ‰ (към 2004 г.) до –4,5 ‰ (към 2003 г.). През 2004 г. в общината са осъществени 226 заселвания и 330 изселвания. Механичният прираст е отрицателен (-104 д.). В сравнение с предходните години механичното движение на населението е с намаляващ интензитет. За периода след 2000 г. минимален положителен прираст е регистриран само през 2002 г., като не се отразява върху общия механичен прираст на община Тервел, който е с отрицателна стойност. Важна характеристика на населението е образователното равнище. За периода между последните две преброявания (1992-2001 г.) е налице абсолютно и относително нарастване на лицата с висше, висше специалист (полувисше) и средно образование в общината, което е характерно също за областта, района и страната. Наблюдаваната тенденция на нарастване на високообразованите лица се отнася и за трите съставящи групата компоненти (висше, висше специалист и средно образование), като тя е по-силно изразена при населението с висше и средно образование. Преобладаващата част от лицата с високо образователно равнище са в центъра на общината – град Тервел.

ЕТНИЧЕСКА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Разпределението на населението на община Тервел по етнически групи по данни от преброяванията показва, че от българската етническа група се е самоопределило 45,8 % от общото население на общината (2001 г.), от турската етническа група – 40,7 %, от ромската – 12,9 %. За периода 1992-2001 г. се наблюдава абсолютно намаление на общото население, в т.ч. и по отделни етноси с изключение на ромския, където е регистрирано нарастване както в абсолютен брой, така също в относителен дял. Основни вероизповедания са християнското и мюсюлманското.

Заетост и безработица

Около половината от заетите лица в общината са жени. В частния сектор работят 55 %, а в обществения 45 % от всички заети. Частният сектор осигурява около 60 % от заетостта в селското стопанство и около 95 % в преработващата промишленост. След 2000 г. заетостта в общината бележи тенденция на непрекъснато нарастване. Така, през 2002 г. броят на наетите лица се е увеличил с 3,5 % спрямо предходната 2001 г., а през 2003 г. - с 4,4 % спрямо 2002 г. През 2005 г. общият брой на заетите се е увеличил с 14 % спрямо предходната година. Най-голямо е нарастването на заетите в отрасъл селско, ловно и горско стопанство – около 75 %, което се обяснява с нарастващото значение на отрасъла в икономиката на общината. Отрасълът осигурява около 15 % от общата заетост в общината. Въпреки спада с 12,3 % спрямо 2002 г., най-голяма заетост в общината се осигурява от преработващата промишленост, в която работят около 38 % от общо наетите лица. В структурата на преработващата промишленост с най-голям принос в заетостта е производството на изделия от каучук и пластмаси и производството на текстил, изделия от текстил и производство на облекла, т.е. в традиционните за икономиката на общината отрасли. От сектора на услугите най-много са работещите в сферата на образованието (около 16 %), търговия, ремонт и техническо обслужване (около 7 %), хуманитарно здравеопазване и социални дейности (около 6 %), други дейности, обслужващи обществото и личността (около 7 %). Забелязва се тенденция на непрекъснато увеличаване на броя на наетите лица в отраслите търговия, ремонт и техническо обслужване и хуманитарно здравеопазване и социални дейности и намаляване на тези в образованието. Равнището на безработица бележи постоянна тенденция на спад след 2002 г. Общо регистрираните в бюрото по труда към 30.09.2006 г. са 1 367 души, от тях 723 (52,9 %) жени. За същия период на 2005 г. регистрираните жени са 828 (50,9 %), при общ брой регистрирани 1 627, т.е наблюдава се повишаване на относителния дял на регистрираните безработни жени при понижаване на общия брой безработни.

Здравеопазване

Здравеопазването в общината е осигурено с добре развита мрежа от лечебни заведения. Към 31.12.2006 г. общината разполага с едно лечебно заведение за болнична помощ: Многопрофилна болница за активно лечение – “Тервел“ ЕООД е комплексно здравно заведение, което обслужва населението в цялата община. Разполага с 40 легла и 15 лекари. Състоянието на материалната база на МБАЛ е много добро, болничното заведение е преструктурирано и е разкрито ново невралгично отделение. Лечебните заведения за извънболнична помощ са представени от:
 • Медицински център - 5 лекари;
 • Център за спешна медицинска помощ - 3 лекари;
 • Общопрактикуващи лекари - 13 (от тях 6 – в гр. Тервел и 7 - съответно в с. Безмер, с. Божан, с. Жегларци, с. Зърнево, с. Коларци, с. Нова Каменна и с. Орляк);
 • Общопрактикуващи стоматолози 4, зъботехници 2, като всичките са в гр. Тервел.
Лекарственото обслужване се осъществява от 2 аптеки в град Тервел, които са добре заредени и достатъчни за общината. Към здравната система са и яслените заведения. В общината то е едно - в общинския център. Броят на децата е 80, разпределени в 3 групи. Детска млечна кухня на територията на общината няма. Системата на здравно обслужване в община Тервел е сравнително добре организирана, материално и кадрово обезпечена.

Социални услуги

Социалните услуги се предоставят от дейността на Домашен социален патронаж. В заведението се предоставят услуги на 37 лица - лица над 60 годишна възраст, лица с различна степен на инвалидизация, деца инвалиди, ветерани от войните. Обслужването на тези лица се извършва от квалифициран персонал. Нова социална услуга се предлага от 2005 г. в Клуб на пенсионера в град Тервел – безплатно мерене на тегло и кръвно налягане, като медицинско лице обслужва желаещите да ползват услугата и дава консултации на възрастните хора. Към края на 2006 г. социални услуги се предлагат само в общинския център. Специализирана институция няма, но се предвижда разкриване на Дом за стари хора в с. Полковник Савово през 2006-2007 г. с капацитет 25 домуващи лица, като за целта се извърши ремонт и реконструкция на сградата на ЦДГ и приспособяването й в социално заведение. Тенденциите са в създаването на нови алтернативни социални услуги – дневни центрове, разширяване дейността на ДСП, насочване на социалните услуги към най-уязвимите групи – възрастни и самотни хора, хора с увреждания, деца в риск, представители на етнически общности и преход от институционални грижи към услуги, които оставят човека в неговата общност.

Образование и професионално обучение

ДЕТСКИ ГРАДИНИ
 • ОДК “МАЛКИЯТ ПРИНЦ”, гр. Тервел
 • ЦДГ “ДЕТЕЛИНА”, гр. Тервел
 • ЦДГ “ЗДРАВЕЦ”, гр. Тервел
 • ЦДГ “ПЪРВИ ЮНИ”, гр. Тервел
 • ЦДГ “ДЕТЕЛИНА”, с. Жегларци
 • ЦДГ “СЛЪНЧИЦЕ”, с. Орляк
 • ЦДГ “БУКЕТ”, с. Зърнево
 • ЦДГ “ДЕТСКИ Свят”, с. Безмер
 • ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ (ОДГ), с. Божан, с. Коларци, с. Балик, с. Сърнец, Капка Христова
 • ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ (ОДГ), с. Честименско, с. Нова Камена, с. Каблешково, с. Градница
УЧИЛИЩА
 • СОУ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”, гр. Тервел
 • ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, с. Жегларци
 • ОУ “ВАСИЛ ДРУМЕВ”, с. Орляк
 • ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”, с. Зърнево
 • ОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”, с. Нова камена
 • ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с. Поп Груево
 • НУ “ХРИСТО БОТЕВ”, с. Каблешково
 • ОУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, с. Безмер
 • НУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с. Градница
 • ОУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”, с. Коларци
 • ОУ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, с. Божан
 • ПГТО “ДОЧО МИХАЙЛОВ”, гр. Тервел

Предучилищното образование в общината през учебната 2006/2007 г. включва 18 целодневни детски градини. Те се посещават от 700 деца, като през миналат учебна година са били 705, през по-миналата - 717 деца, или налице е намаление на посещаемостта за една година средно с около 1 %. Детските групи са 34. Липсва логопедичен кабинет в град Тервел за обслужване на детските градини. Училищната мрежа в общината през учебната 2004/2005 г. включва 12 училища, от които 11 общински училища и 1 държавно училище. Общината финансира 11 общообразователни училища, от които 2 начални (НУ), 8 основни (ОУ) и 1 средно общообразователно училище (СОУ). През учебната 2006/2007 г. в тях се учат 1917 ученици, докато през учебната 2005/2006 учениците са били 1872. Нетният коефициент на записване на населението по степен на образование е: начално образование 97 %, прогимназиално образование 95 %, средно образование 50 %, професионално обучение след средното образование 30 %. Положителен елемент в общообразователните училища е прогресивното нарастване на изучаващите чужди езици, като през настоящата учебна година около три четвърти от децата изучават по един език, а малко повече от 10 % - по два чужди езика. Добър атестат за средното образование в общината е фактът, че около 60 % от випускниците продължават обучението си във ВУЗ. В училищата в с. Божан, с. Жегларци, с. Градница, с. Каблешково и с Поп Груево има слети паралелки. Във всички селски училища има маломерни паралелки. Оборудвани кабинети по информатика има във всичките 11 общински училища по проект “i” клас на Министерството на транспорта и съобщенията. Броят на компютрите в училищата е 90 и ще се увеличава съгласно Националната стратегия за въвеждане на информационни и комуникационни технологии в българските училища.

Неправителствени организации

Към края на 2006 г. на територията на общината има три неправителствени организации, които работят предимно в областите икономика, екология, младежки дейности, както и по въпроси на гражданското общество. Няма сдружения на земеделските стопани или хората, занимаващи се с бизнес, както и организации, които да третират теми, свързани с реализирането на проекти в сферата на туризма и културно-историческото наследство.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА “ТЕРВЕЛ”
 • РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ НА РОМИТЕ В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ (РАИПРДР)
 • СДРУЖЕНИЕ “БЪДЕЩЕТО Е В НАС”
 • СДРУЖЕНИЕ НА ИНВАЛИДИТЕ