Профил на купувача - ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕСЪОБЩЕНИЕ

Община Тервел уведомява всички участници в обществени поръчки по Закона за обществени поръчки, че банковите сметки на Община Тервел са следните:

За внасяне на парични гаранции за участие и изпълнение на договор:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG44UNCR96603327005216

Такса за закупуване на тръжна документация по ЗОП, код 447000:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG42UNCR96608497526814Доставка на Дизелово гориво за отопление на звената на бюджетна издръжка към Община Тервел за срок от една година.
( публикувано на 17.10.2014 г.)


Община Тервел изпълнява проект за изграждане на претоварна станция към регионално депо за твърди битови отпадъци в с.Стожер. Предвидено е новоизграждащия се обект да бъде захранен с ел.енергия от електропровод "Зърнени храни - 20 kV", последният собственост на енергоразпределителното дружество. В процеса на строителните работи по изграждане на пътя към претоварната станция е установено, че проектното решение за трасе на пътя води до нарушаване на сервитута на електропровода.Налага се да се извърши реконструкция на електропровода - преместват се стоманобетонни стълбове, полага се кабел 20 kV, поставя се нов ЖР стълб и се изместват съществуващи такива. Тъй като действията по реконструкция на електропровода не са включени в инвестиционната програма на собственика на съоръжението, а именно енергоразпределителното дружество , Община Тервел, в качеството й на инвеститор при изграждането на претоварната станция и единствено заинтересовано за изпълнението на проекта лице, трябва да изпълни строителните дейности за реконструкция на електропровода за соя сметка.Тази реконструкция е обект на настоящото възлагане.

( публикувано на 06.03.2015 г.)


Изпълнява се авторски надзор при изпълнението на строеж "Извършване на строително-монтажни дейности на обект „Пункт за управление на животински отпадъци“. За обекта е издадено и влязло в сила разрешение за строеж.Изгражда се сграда в свободен от застрояване терен.Проектът включва части: архитектура, строителни конструкции, външно ел.захранване, ВиК,Ел,вертикална планировка,ОВК,ЕЕ, Технологична, Хладилна, ПБЗ. Дружеството, което е било избрано след открита процедура по ЗОП да изпълни проектирането е "Проинвест" ЕООД гр.Хасково. Към това дружество се изпраща покана да участва в настоящата процедура на договаряне без обявление, за да изпълни услугата "Авторски надзор" посредством ангажираните от дружеството проектанти по отделните проектни части.

( публикувано на 09.04.2015 г.)


Община Тервел изпълнява проект за доизграждане на канализационна мрежа на гр.Тервел.Отвеждането на отпадните води от новоизградените канализационни клонове в пречиствателната станция на града става посредством препомпване в канална помпена станция.Техническият проект за доизграждане на канална мрежа предвижда ел.захранване посредством табло на оградата на КПС.В последствие начинът на захранване е променен и предвижда поставяне на табло на стената на трафопост и изграждане на трасе на външно ел.захранване от КПС до това табло.Настоящата поръчка включва направа на кабелния изкоп и полагане на кабел ниско напрежение за осигуряване на външно ел.захранване на обекта.Кабелът е наличен у ДЗЗД "Тервел ПВД"- изпълнител на договор за доизграждане на ВиК мрежата на гр.Тервел.Доставката на кабела е извършена в рамките на договора за изграждане на ВИК мрежата на гр.Тервел.

( публикувано на 04.06.2015 г.)


Доставка на горива Автомобилен бензин A95H/ еквивалент, Aвтомобилен бензин A98H/ еквивалент, Дизелово гориво и газ пропан-бутан за автомобилите на Община Тервел, звената към нея и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Община Тервел.

( публикувано на 07.09.2015 г.)


Доставка на Дизелово гориво за отопление на звената на бюджетна издръжка към Община Тервел за срок от една година.

( публикувано на 14.09.2015 г.)


Изпълняват се отделни видове строителни работи за осигуряване на дълготрайно изпълнение на предназначението на фасади на сгради (водооткапващи профили, лайсни и др.), покриви (билни капаци и пр.), изграждане на бетонови канавки и корита за отвеждане на вода в дъждовна канализация,доставка на табла и ел.оборудване,подравняване на терена и озеленяване.

( публикувано на 23.10.2015 г.)


Допълване на технически проект за основен ремонт на общински път Жегларци-Бенковски с техническа документация за изграждане на подземна мрежа за широколентов интернет.Услугата по допълването на техническата документация се възлага като надграждаща възлагането "Изготвяне на работни проекти за три обекта от пътната инфраструктура на Община Тервел и упражняване на авторски надзор в процеса на изпълнението им".Услугата е приложима и необходима за подобект "Общински път "Жегларци - Бенковски" в участък на територията на Община Тервел".

( публикувано на 02.12.2015 г.)