Ловен туризъм и държавно ловно стопанство

Горите и горските площи на територията на община Тервел са пръснати и образуват отделни комплекси и масиви, разделени от обработваеми земи. Тервелските гори винаги са били богати на дивеч, което определя като напълно закономерно създаването на Държавно ловно стопанство през 1974 г. като едно от общо 9-те стопанства, които се създават през годината в страната. През 1976 г. в стопанството е аклиматизиран мулфлонът, а през 1980 г. се изгражда местността Кьостата на площ от 30 хил. дка за интензивно ловно стопанство, предимно за видовете благороден елен, елен лопатар и муфлон. През 1984 г. се загражда местността Сювенлика за интензивно ловно стопанство на диво прасе, строят се фазанарии. Организира се международен ловен туризъм.

Най-ярка илюстрация на високите постижения на държавно ловно стопанство Тервел са представянията на международни изложби на ловни трофеи. Първото участие е през 1971 г. в Будапеща, където трофей от сръндак, отстрелян от горския надзирател Иван Гочев, набира 148 точки и е в елита на страната. На международното ловно изложение в Пловдив през 1981 г. Тервел участва с 163 трофея, които са 8 % от общо представените трофеи на страната и са спечелени 2 златни медала за трофеи от благороден елен, 7 – за сръндак и 1 – за дива котка.

Територията на днешната Държавна Дивечовъдна станция представлява платовидна земя, дълбоко нарязана от суходолия. Стопанството е разделено на три ловностопански района – Сърната, Кьостата и Данкулак. Към тях е предаден и ловностопански район от Държавно лесничейство Генерал Тошево – Суха река. Във всички райони се извършват необходимите ловностопански метоприятия, свързани с нормалното развитие на дивечовите запаси и за регулиране на числеността на хищниците.

Благоприятните климатични условия определят голямото разнообразие в животинския свят на територията на ловното стопанство. Към настоящия момент е установен следния дивечов запас: благороден елен – 180 броя, елен лопатар – 185 броя, сърни – 300 броя, диви свине – 260 броя, муфлони – 55 броя, зайци – 2450 броя, фазани – 1470 броя и яребици – 170 броя. През последните години се наблюдава значително увеличение на броя на хищниците, особено на чакалите. Под закрила са бял щъркел, пернатонога кукумявка, обикновен мишелов, чухал, среден пъстър кълвач, невестулка, кукувица, червенушка, нарцисовидна съсънка, горска съсънка.

Държавна дивечовъдна станция Тервел предлага лов по линията на организиран ловен туризъм. Традиция е гостуването на ловци от Германия, Италия, Англия, като за целта се инвестира в подобряването на материално-техническата база на двата ловни дома.