Обяви и съобщения
Заповед 827/15.12.2021г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица: НЕФИЗЕ МЮЗЕКЯ ХАЛИЛ, ЮСЕИН АДЕМ ОСМАН, АЙСЕЛ ЮСЕИН КЕРАНОВА, АЙСЕЛ ЮСЕИН КЕРАНОВА, КУРБАН РИЗА КУРБАН, ОЛДЖАИ КУРТОГЛУ
(публикувано на 15.12.2021г.)

Заповед 826/15.12.2021г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следното лице: САЛИ ЮСУФОВ ХАЛИДОВ, СЕБАТ ДАУД КЕРИМ, НУРДАНИЕ ХАЙРИ КЕРИМ, СЮЛБИЕ СЕБАТ ДАУД, СЕМРА СЕБАТ ЕРЧИН, ДАВУТ ЮСЕИН ДАВУТОГЛУ, ЕЛЯ ДАВУТОГЛУ
(публикувано на 15.12.2021г.)

Заповед 815/08.12.2021г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица: АЛИАМЕ САЛИ КАДИР, АХМЕД ИСМАИЛ КАДИР, РУСКА СТОЯНОВА МАРИНОВА, СТОЯН АТАНАСОВ МАРИНОВ, АНКА РУМЕНОВА БЪЧВАРОВА, ФИЛИП ИВАНОВ ИГНАТОВ, КАРАМФИЛ ФИЛИПОВ ИВАНОВ, СЕМА АСАН ДЖАВИД, СЕРХАН УЗУНОГЛУ
(публикувано на 08.12.2021г.)

Заповед 816/08.12.2021г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следното лице: ДЖАФЕР КЕМАЛ ТЕФИК
(публикувано на 08.12.2021г.)

ЗАПОВЕД 800/01.12.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Първа“ № 66, на лицето:
(публикувано на 01.12.2021г.)

Заповед 783/22.11.2021г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица: ФИДАНКА АЛБЕНОВА МИЛЕВА, ФИДАНКА АЛБЕНОВА МИЛЕВА, КАДРИЯ АЛИ ХАСАН, АЛБЕН АЛБЕНОВ МИЛЕВ, САЛИ ЕРДЖАН САЛИ, ЗЕИНЕП ЧОЛАК, МУХАММЕТ ДЖАН ЧОЛАК
(публикувано на 22.11.2021г.)

Заповед 782/22.11.2021г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица: ГАЛИНА АЛЕКОВА БАЙКАЛ, АРЗУ БАЙКАЛ, АЛИ БАЙКАЛ, АСЛЪ БАЙКАЛ
(публикувано на 22.11.2021г.)

Заповед 781/22.11.2021г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица: ЕММЯ НААЗИФ САДУЛА, СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ НЕНЧЕВ
(публикувано на 22.11.2021г.)

ЗАПОВЕД 737/09.11.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Зърнево, община Тервел, ул. „Двадесета“ № 9, на лицето:
(публикувано на 10.11.2021г.)

ЗАПОВЕД 682/05.11.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Орляк, община Тервел, ул. „Тридесет и четвърта“ № 3, на лицата.
(публикувано на 08.11.2021г.)

ЗАПОВЕД 725/08.11.2021г. НАРЕЖДАМ: 1. На основание чл.44, ал. 1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС , както и чл.24 а, ал.5 от ЗСПЗЗ, съгласно чл. 62 и чл.63 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №9-101/26.08.2021г. на ОбС.гр.Тервел,
(публикувано на 08.11.2021г.)

Заповед 679/04.11.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Божан, община Тервел, ул. „Втора“ № 10, на лицата.
(публикувано на 05.11.2021г.)

Заповед 678/04.11.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от 31 г за извършена адресна регистрация в с. Божан, община Тервел, ул. „Първа“№ 2, на лицата:
(публикувано на 05.11.2021г.)

Заповед 653/25.10.2021г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 25.10.2021г.)

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.З от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел
(публикувано на 07.10.2021г.)

Заповед 585/29.09.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Орляк, Община Тервел, ул. "Двадесет и седма" №16, на лицата:
(публикувано на 29.09.2021г.)

Заповед 586/29.09.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Орляк, Община Тервел, ул. "Първа" №107, на лицата:
(публикувано на 29.09.2021г.)

Заповед 578/24.09.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в гр. Тервел, Община Тервел, ул. "Средна Гора" №5, на лицата:
(публикувано на 24.09.2021г.)

ОБЯВА: Провеждането на търг с тайно наддаване на 20.10.2021 г. от 9.00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр. Тервел за отдаване под наем на земи - ОПФ за срок от 5 години, считано от началото на стопанската 2021-2022 г. до края на стопанската 2025-2026 г., както следва:
(публикувано на 17.09.2021г.)

Заповед 543/08.09.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Полк Савово, Община Тервел, ул. "Втора" №13, на лицата:
(публикувано на 09.09.2021г.)

Заповед 520/30.08.2021г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 30.08.2021г.)

Заповед 514/24.08.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в град Тервел, община Тервел, ул. „Хан Аспарух“ № 48, на лицата:
(публикувано на 24.08.2021г.)

Протокол на комисията за разглеждане и класиране на подадените заявления за ползване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост - за 5 стопански години считано от 2021/2022Г.:
(публикувано на 23.08.2021г.)

Заповед 485/09.08.2021г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следното лице:
(публикувано на 09.08.2021г.)

Заповед 484/09.08.2021г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 09.08.2021г.)

Заповед 483/09.08.2021г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 09.08.2021г.)

Съобщение ДО г-жа СТАНКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА: На основание чл. 65, ал. 2 от Семейния кодекс, Ви уведомявам, че на 04.08.2021 г., в Община Тервел е подадена нотариално заверена декларация за припознаване на Вашето дете Марийка Атанасова,
(публикувано на 04.08.2021г.)

Заповед 460/28.07.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Орляк, Община Тервел, ул. "Седма" № 18, на лицата:
(публикувано на 28.07.2021г.)

Заповед 444/16.07.2021г. Нареждам: Да се заличат адресните регистрации на следните лицата:
(публикувано на 16.07.2021г.)

Заповед 439/14.07.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Попгруево, община Тервел, ул. „Първа“ № 28, на лицата:
(публикувано на 14.07.2021г.)

Заповед 438/14.07.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Жегларци, община Тервел, ул. „Седемнадесета“ № 8А, на лицата:
(публикувано на 14.07.2021г.)

Заповед 410/05.07.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Орляк, община Тервел, ул. „Двадесет и трета“ № 4, на лицата:
(публикувано на 05.07.2021г.)

Заповед 394/28.06.2021г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 28.06.2021г.)

Списък на собствениците на Земеделска и горска техника от гр. Тервел, които следва да я представят на годишен технически преглед
(публикувано на 23.06.2021г.)

Заповед 388 от 22.06.2021г. Определям комисия със следната задача: В седем дневен срок от издаване на настоящата заповед, Комисията следва да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „ Тридесет и четвърта“ № 11, на лицата:
(публикувано на 22.06.2021г.)

Заповед 387 от 22.06.2021г. ОТМЕНЯМ: Заповед № 378/16.06.2021 г., в нейната цялост.
(публикувано на 22.06.2021г.)

Заповед 378 от 16.06.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: На основание чл. 996 от Закона за гражданската регистрация, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със заявление, с вх. № АО-21-3134/ 15.06.2021 год. от Мустафа Сабри Асан,
(публикувано на 16.06.2021г.)

Заповед 362 от 09.06.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в гр. Тервел, община Тервел, ул. „Вардар“ № 8А, на лицата:
(публикувано на 09.06.2021г.)

Заповед 359/08.06.2021г.: При проявен интерес от страна на физически и юридически лица, чрез регистрирането в деловодството на общината на заявления за възмездно събиране плодовете на ореховите насаждения, разположени в сервитута на общинските пътища, спец. “Търговия, НО и НП” да издава разрешително на заявителя.
(публикувано на 08.06.2021г.)

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Тервел (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
(публикувано на 07.06.2021г.)

Заповед 354 от 04.06.2021г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 04.06.2021г.)

Заповед 314 от 18.05.2021г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 18.05.2021г.)

Заповед 266 от 17.05.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Жегларци, община Тервел, ул. „Осма“ № 12, на лицата:
(публикувано на 17.05.2021г.)

Заповед № 206/19.04.2021г. Определям комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Орляк, община Тервел, ул. „Деветнадесета“ № 12, на лицата: ...
(публикувано на 20.04.2021г.)

Заповед № 194/15.04.2021г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 15.04.2021г.)

Заповед 150 от 31.03.2021г. НАРЕЖДАМ:Да се заличи адресната регистрация на лицето: Калоян Иванов Йорданов
(публикувано на 31.03.2021г.)

Заповед 151 от 31.03.2021г. НАРЕЖДАМ:Да се заличи адресната регистрация на лицето: Рамис Рамис Рамис
(публикувано на 31.03.2021г.)

Заповед 137 от 23.03.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и Четвърта“ № 14, на лицата:
(публикувано на 23.03.2021г.)

Заповед 103 от 04.03.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в гр. Тервел, община Тервел, ул. „Симеон Велики“ № 27, на лицето:
(публикувано на 05.03.2021г.)

Заповед 104 от 04.03.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Честименско, община Тервел, ул. „Осма“ № 8, на лицето:
(публикувано на 05.03.2021г.)

Протокол от 19.01.2021г. Относно: Комисията разгледа и класира подадените заявления за ползване под наем маломерни имоти от Общинския поземлен фонд - за стопанската 2020/2021 г.
(публикувано на 20.01.2021г.)


АРХИВ


2016-2019г.

2020 г.