Обяви и съобщения
Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиранеОБЯВА: Община Тервел открива процедура по отдаване под наем без търг или конкурс за една стопанска година (2020-2021г.) на маломерните имоти от ОПФ и ООФ, описани в Таблица - Приложение 1.
(публикувано на 04.12.2020г.)

Заповед № 657/26.11.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 30.11.2020г.)

Заповед № 621/06.11.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 06.11.2020г.)

СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал. I, т.1, б. ,.ж" и чл.52. ал. I, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция “Дунавски район" и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения 8 броя тръбни кладенци, придружено с изискващите се по чл.60. ал. I, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.
(публикувано на 28.10.2020г.)

ГД "Пожарна безопастност и защита на населението"
(публикувано на 26.10.2020г.)

Община Тервел обявява процедура за подаване на документи за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Тервел, съгласно член 16 от Правилника. Срокът за подаване на документи е от 01.11.2020г. до 30.11.2020г.
(публикувано на 26.10.2020г.)

Заповед № 546/12.10.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 12.10.2020г.)

Заповед № 545/12.10.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 12.10.2020г.)

Заповед № РД-04-241/ 02.10.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Добрич, за изменение на Заповед № РД-04-2027/ 30.07.2020 г. за откриване процедура по сключване на споразумения и назначаване на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на земеделски земи и организиране на сключването на споразумения за ползването им между ползватели, за всяко землище на територията на област Добрич, за стопанската 2020/ 2021 г.
(публикувано на 06.10.2020г.)

ПРОТОКОЛ No 11 От общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците -Добрич
(публикувано на 05.10.2020г.)

Заповед № 525/02.10.2020г. Отностно: определяне на комисия за проверка спазването на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. I и 4 или чл. 99а oi ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Жегларци, община Тервел, ул. ..Осма" № 18А.
(публикувано на 02.10.2020г.)

Заповед № 526/02.10.2020г. Отностно: определяне на комисия за проверка спазването на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. I и 4 или чл. 99а oi ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Жегларци, община Тервел, ул. ..Осма" № 23.
(публикувано на 02.10.2020г.)

Заповед № 478/14.09.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 15.09.2020г.)

Заповед № 462/04.09.2020г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия в състав ...
(публикувано на 04.09.2020г.)

Заповед № 461/04.09.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 04.09.2020г.)

Заповед № 460/04.09.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 04.09.2020г.)

Заповед № 447/27.08.2020г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия в състав ...
(публикувано на 27.08.2020г.)

Заповед № 446/27.08.2020г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия в състав ...
(публикувано на 27.08.2020г.)

Заповед № 443/26.08.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличи следната адресна регистрация на следното лице: ...
(публикувано на 26.08.2020г.)

Протокол на комисията за разглеждане и класиране на подадените заявления за ползване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост - за 5 стопански години считано от 2020/2021 г.:
(публикувано на 25.08.2020г.)

Заповед № 412/05.08.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличи следната адресна регистрация на следното лице: ...
(публикувано на 05.08.2020г.)

Заповед РД-04-207/30.07.2020г. НАРЕЖДАМ: I. Откривам процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за всяко землище на територията на област Добрич за стопанската 2020/2021 г.
(публикувано на 04.08.2020г.)

П О К А Н А: Община Тервел кани общинските съветници, кметове на населени места и гражданите на 16.07.2020 г. (четвъртък) от 14,00 часа за публично обсъждане на Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г. на Община Тервел
(публикувано на 02.07.2020г.)

Класирне на подадените заявления за ползване под наем маломерни имоти от Общинския поземлен фонд - за стопанската 2019/2020г.
(публикувано на 25.06.2020г.)

ОБЯВА: На 10.07.2020 година от 14,00 ч. да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години.1. Наименование на обекта на конкурса:“Бар-клуб, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 72271.501.1198.13.1 в читалище „Димитър Дончев – Доктора 1893“
(публикувано на 03.06.2020г.)

ОДОБРЕН Проект за изменение на ПУП-ПРЗ с което за УПИ IV в кв.61 да се промени отреждането от "жилищно строителство, паркинги и гаражи" в „жилищно строителство, паркинги, гаражи и общественно хранене” ...
(публикувано на 28.05.2020г.)

ОБЯВА: Публичен търг на 26.06.2020 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ЕПИДЕМОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
(публикувано на 26.05.2020г.)

Община Тервел съобщава на заинтересованите лица и общественост, че съгласно чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ Варна е предоставила информацията по приложение 2 относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма“
(публикувано на 22.05.2020г.)

ОБЯВА: Община Тервел открива процедура по отдаване под наем без търг или конкурс за една стопанска година (2019-2020 г.) на маломерните имоти от ОПФ и ООФ, описани в Таблица - Приложение 1.
(публикувано на 21.05.2020г.)

СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект за подробен устройствен план: Съобщаваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за квартал 61 УПИ IV по плана на гр. Тервел, община Тервел с което за УПИ IV да се промени отреждането от „Жилищно строителство, паркинги и гаражи“ в „Жилищно строителство, паркинги, гаражи и обществено хранене“. Проекта се намира в отдел „ТСУ“ на общинска администрация Тервел
(публикувано на 12.05.2020г.)

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ информира, че във връзка с въведения режим на извънредно положение и ограничения за придвижване между отделни места във връзка с короновируса, осигурява възможност на лица с прекъснати здравноосигурителни права да подават декларация образец № 7, необходима за актуализиране на здравноосигурителния статус чрез посредничеството на общинска администрация и кметства. За целта е необходимо лично да се посети деловодството на Община Тервел или кметство, за да се подаде попълнен образец на Декларация № 7 на съответното лице, да се установи самоличността на лицето, подаващо декларацията като се предостави документ за самоличност. След това служител от общинска администрация или съответното кметство подава сканираните документи към офиса на НАП. .
(публикувано на 03.04.2020г.)

Заповед №138/19.02.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличи следната адресна регистрация на следното лице: ...
(публикувано на 19.02.2020г.)

Обява за прием на курсанти във висшите учебни училища за учебната 2020/2021г.
(публикувано на 23.01.2020г.)

О Б Я В А: На 25.02.2020 година от 14,00 ч. да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост и МПС за срок от 5 (пет) години.
(публикувано на 20.01.2020г.)


АРХИВ 2016-2019г.