“Доставка на машини,оборудване и транспортни средства за ПСО Тервел, вкл. такива , изискващи монтажни работи по две обособени позиции“Идентификационен номер: 17
Обществена поръчка с предмет:“Доставка на машини,оборудване и транспортни средства за ПСО Тервел, вкл. такива , изискващи монтажни работи по две обособени позиции“

-- Договор №28/17.02.2014 г. е "БОЛШЕВИК" ООД : Обособена позиция №:2 Доставка на ремонтно и спомагателно оборудване и оборудване за пожарна безопасност
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 30.04.2015г. в 16:18 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 30.04.2015г. в 16:18 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 09.10.2015г. в 14:00 )