"Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на Строително-монтажни работи за преустройство на бивша болнична сграда в гр.Тервел за ползването й като медицински център"Идентификационен номер: 12
Обществена поръчка с предмет:: "Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на Строително-монтажни работи за преустройство на бивша болнична сграда в гр.Тервел за ползването й като медицински център", във връзка с изпълнението на Проект№ BG161РО001-4.1.05-0009 “Преструктуриране на МБАЛ Тервел в медицински център", финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г.", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161P0001/4.1-05/2011/009

-Договор №009-U-07/29.07.2013 г. с "Провик-Шумен" ООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )