„Втора фаза на проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на град Тервел” Главна цел: Подобряване на състоянието на техническата инфраструктура за пречистване на отпадните води на територията на гр. Тервел.стр.2>>