Дирекция "Общинска собственост, териториално и селищно устройство"


телефони за връзка:
директор дирекция „ОС и ТСУ“ 05751/ 25 61;
отдел „Общинска собственост“ 05751/ 21 24;
чертожник- геодезист, специалист „Общинска собственост“ 05751/ 22 15

Банкова сметка за плащане към Дирекция „ОС и ТСУ“
Банка: „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД офис Тервел, клон ДОБРИЧ
IBAN BG53BPBI79388462568000
Код за вид плащане 44 80 01
BIC BPBIBGSF
Основание – предоставяне на технически услуги

Всички такси са съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 1-5 на Общински съвет - Тервел, взето с Протокол № 1/ 28.01.2011 г. и изм. и доп. с Решение № 9-190 по Протокол № 9 от 27.12.2013 г. от заседание на Общински съвет – Тервел.