"Услуги - ОС и ТСУ"


І.Издаване на скица

ІI.Заверка на скица след изтичане на шестмесечния срок

ІII.Издаване на скица - виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ

ІV.Допълване /поправка/ на одобрен кадастрален план

V.Искане за отразяване на промяна в разписния списък към кадастрален план

VІ. Процедура по разрешаване изработване на ПУП

VIІ.Процедура по разрешаване изменение на действащ ПУП

VIII.Процедура по разглеждане, обявяване и одобряване на ПУП-ПЗ по чл.124а от ЗУТ

ІX.Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

X.Издаване на разрешение за строеж

XІ. Изменения в издадено разрешение за строеж във връзка с нови инвестиционни намерения - чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

XІI.Уведомление за заверена заповедна книга за строеж

XIIІ.Искане за заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

XІV.Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи IV категория

XV.Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи V категория

XVІ.Регистрация на технически паспорт

XVIІ.Удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащ кадастрален план

XVIIІ.Издаване на удостоверение за търпимост по § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ

XІX.Издаване на констативни протоколи и удостоверение за степен на завършеност на строеж

XX.Удостоверения за идентичност на УПИ

XXІ.Предаване (заверяване) на екзекутивна документация

XXII.Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

XXIIІ.Издаване на удостоверения за реално обособени части от сграда по чл. 202 от ЗУТ

XXІV.Освидетелстване на строеж и издаване на Заповед по чл. 195 от ЗУТ

XXV.Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ

XXVІ.Заверяване на препис от документи и копия от планове и документация към тях

XXVІI.Заверка на приложение на данъчна декларация

XXVIII.Учредяване право на прокарване на отклонение от техническата инфраструктура по чл. 193 от Закона за устройство на територията

XXIX.Издаване на удостоверение за реституционни претенции и искания по чл. 18 от закона за Преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /ЗППДОБП/

XXX.Удостоверение за приложимост на §6 от Наредба №2/2003г.

XXXI.Изготвяне на удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост

XXXII.Искане за учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път

XXXIII.Искане за разкопаване на улични настилки, тротоари, озеленени площи при изпълнение на СМР за подземни инженерни мрежи и съоръжения

XXXIV.Продажба на тръжни и конкурсни книжа

XXXV.Картотекиране на граждани, нуждаещи се от общинско жилище

XXXVI.Отдаване под наем на търговски обекти и свободни терени с физически и юридически лица

XXXVII.Издаване на разрешителни за търговия и категоризация на обекти

XXXVIII.Издаване на анекси към договори за наем

XXXIX.Изготвяне на двустранен протокол за прекратяване на договор

XL.Разрешително за ползване на зали общинска собственост

XLI.Такса за притежание на куче

XLII.Разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия

XLIII.Разрешение за ползване на тротоарно право

XLIV.Разрешение за таксиметров превоз

XLV.Отдаване под наем на лозя

XLVI.Удостоверение за регистрация на пчелни семейства

XLVII.Отдаване на общински пасища и мери

XLVIIІ.Отдаване под наем общинска земя

XLІX.Издаване на позволително за бране на орехи