Видове декларации


- Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
– подава се в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност в следните срокове:
- до 31януари на годината, за която се подава декларация;
- непосредствено преди започване на дейността, когато започва след 31 януари.
-Декларация по чл.14 от ЗМДТ
    - Данъчна декларация чл. 14 ЗМДТ недвижими имоти
    - Данъчна декларация чл. 27 ЗМДТ освобожданате от данък недвижими имоти
– Декларацията се подава за новопостроени или придобити по друг начин имоти за облагане с Данък върху недвижимите имоти в двумесечен срок от придобиването в общината по местонахождение на имота и в 6-месечен срок от придобиване на имот по наследство.
- Декларация по чл.54 от ЗМДТ
    -Данъчна декларация чл. 54 ал. 4 от ЗМДТ ППС с изключение на леки и товар
    -Данъчна декларация член 54 ал. 4 от ЗМДТ леки и товарни автомобили до 3 ...
    - Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство
    - Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство
- С изключение на случаите по чл. 54, ал. 1, декларациите се подават в двумесечен срок от придобиването на превозното средство в общината по постоянен адрес /седалище/на собственика и в 6-месечен срок от придобиването на превозното средство по наследство.
- Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ
- Декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството в общината по последно местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.
- Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества
– подава се в случаите на безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и МПС, в двумесечен срок от придобиването им в общината по постоянния адрес, съответно седалището на ДЗЛ.
- Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
– подава се до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
- Месечна декларация по чл.61с, ал.2 и 3 от ЗМДТ за определяне на дължимия туристически данък
– подава се всеки месец до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
- Декларация по чл.117 от ЗМДТ
– подава се в тримесечен срок от датата на придобиването на куче в общината по постоянен адрес на собственика.
- Декларация за определяне на ТБО според количеството на изхвърляните отпадъци, съгласно чл.17, ал.2 от НОАМТЦУ на територията на Община Тервел - Приложение 3
- подава се в срок до 30 декември на предходната година.
- Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.20 от НОАМТЦУ на територията на Община Тервел – Приложение 8 и 8А
– подава се в срок до 30 декември на предходната година за следващата календарна година.