Видове услуги, извършвани в дирекция "ФИНАНСИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ" гр.Тервел


1. Издаване на Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал. 1 от ДОПК.
2. Издаване на Удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение 2 към ЗМДТ.
3. Издаване на удостоверение за декларирани данни.
4. Издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения.
5. Издаване на Удостоверение за платен данък върху наследствата.
6. Служебна бележка за освобождаване от данък върху превозните средства.
7. Издаване на Удостоверение за платен данък върху превозните средства.
8. Заверка на документи.
9. Издаване на Акт за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси и глоби, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4, ал. 1-5 и чл. 9б от ЗМДТ, във връзка с чл. 129 от ДОПК.
10. Закриване на партида.