Дирекция "ФИНАНСИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ"


телефони за връзка:
Директор на дирекция „ФМП“ - 05751/ 25 76
отдел „Местни данъци и такси“ – ст.инспектор и ст.специалисти - 05751/ 21 28;
Каса - 05751/ 20 71;

Банкова сметка за плащане към Дирекция „ФМП“
Банка: „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД офис Тервел, клон ДОБРИЧ
IBAN BG53BPBI79388462568000, BIC BPBIBGSF

Код за вид плащане:

44 1400 - Патентен данък
44 2100 – Данък върху недвижимите имоти
44 2200 – Данък върху наследствата
44 2300 – Данък върху превозните средства
44 2400 – Такса битови отпадъци
44 2500 – Данък придобиване на имущество по дарение и възмезден начин
44 2800 – Туристически данък
44 3400 – Други данъци
44 8007 – Такса за административни услуги
44 8013 – Такса за притежаване на куче

Всички данъци и такси се събират на основание Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел и Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Тервел