Дирекция „Човешки ресурси, социални услуги и екология“телефони за връзка:
Директор на дирекция „ЧРСУЕ“ - 05751/ 21 51

Всички данъци и такси се събират на основание Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел