Услуги – „Човешки ресурси, социални услуги и екология“
- Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство;

- Издаване на карта за преференциално паркиране на хора с увреждания;

- Дом за стари хора „РАДОСТ” – с. Полковник Савово;

- Домашен социален патронаж.