СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИНЕЙНА ИНФРСТРУКТУРАИдентификационен номер: 7
Обществена поръчка с предмет:Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителни дейности по Договор с предмет “СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИНЕЙНА ИНФРСТРУКТУРА ПО ПРОЕКТ „РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПСОВ ТЕРВЕЛ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГРАД ТЕРВЕЛ”, финансиран по Договор за безвъзмездна помощ DIR-51011116-С002 по Оперативна Програма "Околна среда"

- Договор №128/25.07.2013 г. с "В.И.К. - Проект" ЕООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 06.01.2016г. в 10:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 11.01.2016г. в 16:13 )