“ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ПРОЕКТ „РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПСОВ ТЕРВЕЛ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГРАД ТЕРВЕЛ”Идентификационен номер: 53
Публична покана с предмет: “ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ПРОЕКТ „РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПСОВ ТЕРВЕЛ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГРАД ТЕРВЕЛ”

Договор №116/08.07.2013 г. с изпълненител "Финанс Одит Консулт 2002" ООД

Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 11.01.2016г. в 16:27 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 11.01.2016г. в 16:27 )