“СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИНЕЙНА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ПРОЕКТ “РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПСОВ ТЕРВЕЛ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГРАД ТЕРВЕЛ“Идентификационен номер: 3
Обществена поръчка с предмет: “СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИНЕЙНА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ПРОЕКТ “РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПСОВ ТЕРВЕЛ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГРАД ТЕРВЕЛ“

-Договор №212/21.12.2012 г. с ДЗЗД "Тервел - ПВД 2012 "
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 13.10.2015г. в 15:30 )

(Изтегли)

( публикувано на 10.12.2015г. в 15:05 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 06.01.2016г. в 10:00 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 06.01.2016г. в 10:00 )