Инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проекти за обект „Пункт за управление на животински отпадъциИдентификационен номер: 28
Обществена поръчка с предмет:"Инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проекти за обект „Пункт за управление на животински отпадъци“ по проект „Изграждане на инфраструктура за управление на животински отпадъци в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич“

-Договор №118/08.07.2014 г. с "Проинвест" ЕООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )