“Доставка на машини, оборудване и транспортни средства за ПСО Тервел, вкл. такива, изискващи монтажни работи“Идентификационен номер: 27
Обществена поръчка с предмет:“Доставка на машини, оборудване и транспортни средства за ПСО Тервел, вкл. такива, изискващи монтажни работи“

-Договор №125/30.07.2014 г. с "ЕКОДЖЕН" ООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 15.05.2015г. в 13:42 )

(Изтегли)

( публикувано на 09.07.2015г. в 14:35 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 09.07.2015г. в 14:35 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 09.10.2015г. в 14:01 )