„Периодична доставка на строителни материали и други промишлени стоки,необходими за поддръжка и почистване на сградата на общинска администрация и звената към нея”Идентификационен номер: 16
Обществена поръчка с предмет:Периодична доставка на строителни материали и други промишлени стоки,необходими за поддръжка и почистване на сградата на общинска администрация и звената към нея” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Периодична доставка на общи строителни материали и други промишлени стоки“; Обособена позиция № 2: „Периодична доставка на ВиК материали“; Обособена позиция № 3: „Периодична доставка на Ел. материали “

- Договор №191/13.12.2013 г. c "ТРИАДА" ООД : Периодична доставка на строителни материали,средства и други промишлени стоки,необходими за поддръжка и почистване на сградата на общинска администрация и звената към нея” по обособени.позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Периодична доставка на общи строителни материали“;Обособена позиция № 3: „Периодична доставка на Ел. материали“

Договор №192/13.12.2013 г. с "АГРОМА" ООД: „Периодична доставка на строителни материали,средства и други промишлени стоки,необходими за поддръжка и почистване на сградата на общинска администрация и звената към нея” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 2: „Периодична доставка на ВиК материали"
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )