Доставка на горива за автомобилите на община Тервел, звената към нея и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към община ТервелИдентификационен номер: 14
Обществена поръчка с предмет:„Доставка на горива за автомобилите на община Тервел, звената към нея и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към община Тервел, по следните обособени позиции: 1.1. бензин А-95 Н;1.2. бензин А-96; 1.3. дизелово гориво; 1.4.Газ пропан бутан“

-Договор №181/29.11.2013 г. с "Петрол" АД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )