Проект за изграждане на ПСО град Тервел – Информация за проекта


№ DIR - 5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич"

На 14.12.2012 г в Министерството на околната среда и водите Кметът на Добрич Детелина Николова и министър Нона Караджова подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR - 51112122-С011 за проект № DIR - 5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич"по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г."
Бенефициент по проекта е Община град Добрич в партньорство с Община Добричка, Община Тервел, Община Каварна, Община Балчик, Община Шабла, Община Генерал Тошево, Община Крушари, Община Никола Козлево и СНЦ „Управление на отпадъците - Регион Добрич".
Стойността на проекта е 38 877 375,67 лв.

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ, одобрена от ръководителя на Управляващия орган възлиза на 36 933 506,89лв. от които 85% в размер на 31 393 480,85лв. от ЕФРР и 5 540 026,04лв. национално съ-финансиране от Държавния бюджет на Република България, а 1 943 868,78лв ще бъде собственото участие на деветте общини партньори по проекта, които ще ползват бъдещото регионално депо.
Срокът на договора е 33 месеца. Основната цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за изпълнение на задълженията на Република България като страна членка на ЕС по отношение на интегрираното управление на отпадъците чрез изграждане на устойчива система за обезвреждане на неопасните отпадъци в регион Добрич.

Конкретни цели са:

I. Да се гарантира екологосъобразно и устойчиво управление на отпадъците в региона;
II. Да се създаде възможност за предварително третиране и рециклиране/
оползотворяване на отпадъците в региона и постигане на регионалните цели за рециклиране;
III. Да се подобрят показателите на компонентите на околната среда;
IV. Да се изгради социално поносима за населението регионална система за обезвреждане на битовите отпадъци с достатъчен капацитет за нуждите на региона;
V. С реализирането на проекта по ОПОС се цели изграждане на Регионална система за управление на отпадъци на регион Добрич чрез построяването на регионално депо за неопасни отпадъци до с. Стожер, път за достъп специално за нуждите на депото и две претоварни станции за отпадъци - в Тервел и Балчик. Инвестициите ще бъдат изградени на територията на три общини - Добричка, Тервел и Балчик.
С изпълнението на настоящия проект и с изграждането на Регионална система за управление на отпадъци на регион Добрич ще бъде изградена цялата необходима инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на региона, включващ осемте общини от Добричка област: Балчик, Генерал Тошево, Добричка, гр. Добрич, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла с 215 населени места (в т.ч. 6 града) и община Никола Козлево от Шуменска област с 11 села. По този начин ще бъдат изпълнени изискванията на европейските Директиви за опадъци и националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013 г. (НПУДО). Именно в НПУДО е определен броят на общините, които се включват в регион за управление на отпадъците Добрич и неговите граници.

Инвестиционният проект включва:

А) Регионално депо за неопасни отпадъци, разположено в землището на с. Стожер:
- усвояване на основна площадка за всички предвидени клетки и съоръжения;
- изграждане на първа клетка на площ от 30030 м2, с обем 240000 м3 и капацитет за депониране на 240000 тона отпадъци;
- изграждане на площадкова инфраструктура и оборудване;
- изграждане на собствен водоизточник;
- изграждане на инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет 41200 т/год.;
- изграждане на съоръжение за компостиране с капацитет до 15000 т/год.,
- изграждане на съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет до 70 т/час, 15000 т/год;
- изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци с капацитет съгласно КР 255 т/год.
Б) Довеждаща инфраструктура до РД Стожер (в т.ч. довеждащ път с дължина 5 928,56 м специално за нуждите на РД Стожер, външно кабелно трасе БКТП-МКРУ с дължина 2 939 м и бариера със захранващ кабел за бариерата с дължина 780 м);
В) Изграждане на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Балчик включваща:
- усвояване на площадка за всички предвидени съоръжения;
- изграждане на инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет до 11000 т/год. /всички доставени в ПСО отпадъци без зелени/, компактиране и натоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет 1500 тона на месец (приета е по-висока стойност, която се отнася за ваканционните месеци), 7000 тона годишно;
- изграждане на съоръжение за компостиране на зелени отпадъци с капацитет до 1647 т/год.;
- доставка на техника за обслужване на площадката и за транспорт на дълги разстояния,
- изграждане на площадкова инфраструктура и оборудване
- довеждаща инфраструктура до ПСО Балчик (в т.ч. външно кабелно трасе с дължина 70 м, довеждащ водопровод с дължина 197 м и отвеждаща дъждовна канализация с дължина 895 м).
Г) Изграждане на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Тервел, включваща:
- усвояване на площадка;
- съоръжение за компактиране и натоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет до 400 т/месец (4 521 тона/годишно);
- доставка на техника за обслужване на площадката и за транспорт на дълги разстояния;
- изграждане на площадкова инфраструктура и оборудване;
- довеждаща инфраструктура до ПСО Тервел (в т.ч. довеждащ път с дължина 914 м, захранващ електропровод с дължина 34 м (разположен на територията на ПСО) и довеждащ водопровод с дължина 1002м).
Планиран е период на експлоатация от 30 години.
Организационна структура за изпълнение и управление на проекта.

Организационната структура за изпълнението и управлението на проекта е избрана при отчитане на наличието на водеща община и девет партньора: Сдружение и осем общини-партньори, на територията на три от които ще се изграждат отделни елементи от регионалната система - регионално депо и две претоварни станции за отпадъци, както и необходимата довеждаща инфраструктура за тях.
С цел осигуряване ефективност на процеса на управление на проекта и реално въвличане на всички необходими общински администрации в изпълнението на дейностите, се сформира Звено за изпълнение на проекта (ЗИП), като обособена единица в общинската администрация на водещата община.
Контакти: Ръководител на проекта
Тел.: 058/ 601 207; 058/602 855 ;


Протокол № 2 от проведено Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

( публикувано на 22.06.2015 г.)