О Б Я В А

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Резидентна грижа за възрасти хора в надтрудоспособна възраст
Дом за стари хора “Радост“, с. Полковник Савово
Обявява свободна позиция
длъжност – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Лицата, желаещи да бъдат назначени на обявената длъжност за предоставяне на социални услуги от резидентен тип в Дом за стари хора “Радост“, с. Полковник Савово по реда на Закона за социалните услуги, подават следните документи:
• Заявление (по образец);
• Професионална автобиография (CV);
• Копие на документ за самоличност
• Копие на документ за завършено образование – Висше – бакалавър, магистър „Социални дейности”;
• Копие на документ за допълнителна квалификация (при наличие);
• Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит/ или опит в социалната сфера;
• Декларация за обработка на лични данни (по образец);
• Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец).
Кандидатите за заемане на обявената длъжност за предоставяне на социалната услуга Дом за стари хора “Радост“, с. Полковник Савово подават документи всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа в сградата на социалната институция с адрес: с.Полковник Савово, п.к.9471, община Тервел, ул.“Първа“№11.
При подаване на документите за обявената свободна длъжност, кандидатите ще се запознаят с длъжностната характеристика на позицията – социален работник.
За персонал за предоставяне на социална услуга в Дом за стари хора “Радост“, с. Полковник Савово могат да бъдат наемани лица, които отговарят едновременно на следните условия:
 Да са пълнолетни лица;
 Да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена длъжност;
 Да не са поставени под запрещение;
 Да са физически и психически пригодни за изпълнение на длъжността, удостоверено със съответните документи, издадени от компетентни за целта органи;
 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 Не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашно насилие.
След изтичане на едномесечния срок, комисия ще извърши оценка и подбор на кандидатите.
Процедурата за заемане на предвидените позиции се провеждат чрез:
1.1.Подбор по документи.
1.2.Събеседване.
Краен срок за подаване на документи 06.03.2024 година 15.00 часа.

Публикувано на 07 Feb 2024