НА 30 МАЙ ОБЩИНАТА ВНЕСЕ ПРОЕКТА НА СЛЕДВАЩИ ЧЕТИРИ ЖИЛИЩНИ БЛОКА, КОИТО УЧАСТВАТ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТПроектът е един и в него четирите жилищни блока , известни в града с имената „Албена“, „Боряна“, „Ралица“ и „Гергана“, както и търговските обекти в тях са обединени в една сграда, разгледана за нуждите на проекта като комплекс. Собствениците на имоти в сградата се обединиха в ново сдружение с наименование „КОМПЛЕКС БЪЛГАРКА“. Като цяло, предпроектните работи по този комплекс бяха най-трудни и отнеха най-много време. Причината не е в броя на обектите, а в разчупената архитектура и в различния подход , който са имали към тези сгради длъжностните лица , занимаващи се с градоустройство в общината през различните периоди от построяването им до момента. Необходими бяха проучвания от различни регистри и огледи на място , за да се установят характеристики на сградата, които позволяват тя да бъде разглеждана като комплекс за нуждите на настоящата програма за финансиране. А точно тази възможност дава шансове за финансиране за тези блокове, защото разглеждани като комплекс , те имат проект, който получава по-висока оценка по методиката на МРРБ , отколкото би имала всяка от сградите по отделно. Важно е да подчертаем, че общините внасят не документи, както считат голям брой от гражданите, а проекти за всяка сграда. Обследванията, които фирмите правят и протоколите от проведените събрания на собствениците са само три от множеството приложения към всеки проект, като данните от тях позволяват той да бъде разписан в контекста на изискванията на процедурата и закона за обществените поръчки и внесен в системата ИСУН.

КОМПЛЕКС БЪЛГАРКА се състои от пет блока, свързани помежду си, както се оказа, в комплексно застрояване.Адресните единици , които бяха приети за комплекса са: ¹ 35 а – търговски обекти и ¹ 35, 37, 39 и 39 а – жилищни сгради. Комплексът включва 54 апартамента, от които един функционира като зъболекарски кабинет, а други два са общински, 11 търговски обекта, три гаража, един склад и една зала на Община Тервел. Сградата има нива -1 , 0 (партер с търговски обекти) и жилищни етажи.

За сградата са предвидени: подмяна на дограма съгласно обследването, външна топлоизолация, ремонт и топлоизолация на покрива, топлоизолация на сутерена, подмяна на осветлението с енергоспестяващо в общите части, изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация.

Съгласно обявената от МРРБ методика за оценка , сградата има резултат от 117 точки, по показатели както следва:

• % енергийни спестявания – 15 точки;
• Очаквано намаление на емисиите въглероден диоксид: 20 точки;
• Ефективност на инвестицията – 32 точки;
• Целесъобразност на инвестицията – 20 точки;
• Ангажираност на членовете на общото събрание – 25 точки;
• Наличие на общинска наредба за архитектурен облик – 5 точки.

Максималният брой точки , който може да получи една сграда в програмата е 140.
В петте блока на сградата, собствениците на самостоятелни обекти, в които се упражнява стопанска/търговска дейност, както и собствениците на апартаменти, които са седалища на техни или на членове на семействата им фирми, ще бъдат получатели на минимална държавна помощ. Размерите на помощта за всеки от обектите/апартаментите са изчислени от общината на база на прогнозните разходи по проекта за тях съгласно квадратурата на дограмата за смяна на всеки апартамент и общите разходи в останалите бюджетни пера, съответстващи на идеалните части за всеки обект.

Проектът на Комплекс „Българка“ е внесен 26 часа преди приключването на приема на проекти по процедурата и е с пореден ¹ по реда на внасяне 1942. Вече окончателно можем да кажем, че конкуренцията между сградите ще бъде много голяма. Внесените проекти до 17:00 часа на 31 май, когато приключва приемът, със сигурност ще са доста над 2000 бр., а средствата по процедурата са за по-малко от 1000 проекта. Сградите в Тервел губят 10 точки, поради невъзможността след промяна на Наредбата за енергийна ефективност от декември 2022 г. да получат клас „А“ по отношение на енергийните си характеристики. Това е възможно само за много големите по площ сгради, с много етажи и апартаменти, каквито в нашия град няма.И двете страни – граждани и община, бяхме наясно с това, че не бихме могли да се конкурираме с големите областни градове. Въпреки всичко, направихме нужното, вложихме много усилия и се надяваме управляващите да вземат разумни решения и да осигурят необходимите допълнителни средства , за да могат да бъдат санирани повече сгради в страната , сред които и такива в нашата община.


Публикувано на 30 May 2023