НА 25 МАЙ ОБЩИНАТА ВНЕСЕ ПРОЕКТИТЕ НА СЛЕДВАЩИ ДВА ЖИЛИЩНИ БЛОКА, КОИТО УЧАСТВАТ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ


Внесените проекти са на сдруженията на собствениците „Вапцаров“ и „Зорница“. Двете сгради са в централната част на гр.Тервел.
Блок „Вапцаров“ има 25 апартамента, в два входа, на пет етажа. Единият от апартаментите е преустроен в работеща нотариална кантора. В блока има и един апартамент, собственост на Община Тервел . Разгъната застроена площ на сградата е 2 165 кв.м. , без мазетата. Разгънатата застроена площ с мазета е 2 598 кв.м.
Блок „Зорница“ има 32 апартамента, в три входа, на четири етажа, както и партерен етаж с пет търговски обекта – банков клон, кафе, два магазина и един офис . Разгъната застроена площ на сградата е 2992,63 кв. м. без мазета, респ. 3505,63 кв. м. с мазета. За блок "Зорница" са изготвени две енергийни обследвания и два сертификата – по един за жилищната и за търговската част.
За двата блока в проектите са предвидени: подмяна на дограма съгласно обследването, външна топлоизолация, ремонт и топлоизолация на покрива, топлоизолация на сутерена, подмяна на осветлението с енергоспестяващо в общите части, изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна среда за единия вход на блок „Вапцаров“.
Двата внесени жилищни блока имат оценки, съгласно обявената от МРРБ методика за оценка, както следва:
Блок „ВАПЦАРОВ 5“: Обща оценка от 117 точки, в т.ч. :
• % енергийни спестявания – 18 точки;
• Очаквано намаление на емисиите въглероден диоксид: 20 точки;
• Ефективност на инвестицията – 35 точки;
• Целесъобразност на инвестицията – 14 точки;
• Ангажираност на членовете на общото събрание – 25 точки;
• Наличие на общинска наредба за архитектурен облик – 5 точки.

Блок „ЗОРНИЦА“: Обща оценка от 108 точки, в т.ч. :
• % енергийни спестявания – 15 точки;
• Очаквано намаление на емисиите въглероден диоксид: 20 точки;
• Ефективност на инвестицията – 29 точки;
• Целесъобразност на инвестицията – 14 точки;
• Ангажираност на членовете на общото събрание – 25 точки;
• Наличие на общинска наредба за архитектурен облик – 5 точки.

Максималният брой точки , който може да получи една сграда в програмата е 140.
В двете сгради собствениците на самостоятелни обекти, в които се упражнява стопанска/търговска дейност, както и собствениците на апартаменти, които са седалища на техни или на членове на семействата им фирми, ще бъдат получатели на минимална държавна помощ. Размерите на помощта за всеки от обектите/апартаментите са изчислени от общината на база на прогнозните разходи по проекта за тях съгласно квадратурата на дограмата за смяна на всеки апартамент и общите разходи в останалите бюджетни пера, съответстващи на идеалните части за всеки обект.

Публикувано на 25 May 2023