НА 23 МАЙ ОБЩИНАТА ВНЕСЕ ПРОЕКТИТЕ НА СЛЕДВАЩИ ДВА ЖИЛИЩНИ БЛОКА, КОИТО УЧАСТВАТ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Внесените проекти са на сдруженията на собствениците „Теменуга“ и „Металик“. Едната сграда (блок „Теменуга“) е в кв.“Изгрев“ на гр.Тервел, а другата (блок „Металик“)– в посока изход от гр.Тервел към гр.Силистра.
Блок „Теменуга“ има 30 апартамента, в два входа, на пет етажа. Разгъната застроена площ на сградата е 2090,31 кв.м. , без мазетата. Разгънатата застроена площ с мазета е 2481 кв.м.
Блок „Металик“ има 35 апартамента, в два входа, на шест етажа. Разгъната застроена площ на сградата е 2844,00 кв. м. без мазета, респ. 3318 кв. м. с мазета.
За двата блока в проектите са предвидени: подмяна на дограма съгласно обследването, външна топлоизолация, ремонт и топлоизолация на покрива, топлоизолация на сутерена, подмяна на осветлението с енергоспестяващо в общите части, изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна среда за двата входа на блок „Металик“.
Двата внесени жилищни блока имат оценки, съгласно обявената от МРРБ методика за оценка, както следва:
Блок „Теменуга“: Обща оценка от 117 точки, в т.ч. :
• % енергийни спестявания – 18 точки;
• Очаквано намаление на емисиите въглероден диоксид: 20 точки;
• Ефективност на инвестицията – 35 точки;
• Целесъобразност на инвестицията – 14 точки;
• Ангажираност на членовете на общото събрание – 25 точки;
• Наличие на общинска наредба за архитектурен облик – 5 точки.
Блок „Металик“: Обща оценка от 101 точки, в т.ч.:
• % енергийни спестявания – 12 точки;
• Очаквано намаление на емисиите въглероден диоксид: 20 точки;
• Ефективност на инвестицията – 25 точки;
• Целесъобразност на инвестицията – 14 точки;
• Ангажираност на членовете на общото събрание – 25 точки;
• Наличие на общинска наредба за архитектурен облик – 5 точки.

По отношение на площта, осем от деветте кандидатстващи сдружения в нашата община имат еднакъв брой точки – 14, защото са с РЗП между 2000 и 3000 кв.м. (показател „Целесъобразност на инвестицията“).Разликата в оценката произлиза от спестяванията на енергия. Колкото повече подобрения вече има една кандидатстваща сграда ( напр. сменена дограма на стълбищата) и колкото по-малко хора се отопляват с електрическа енергия , толкова по-малка е нейната оценка по тази програма.
Максималният брой точки , който може да получи една сграда в програмата е 140.
В блок „Теменуга“ собствениците четири апартамента, в които са регистрирани седалища на фирми ще бъдат получатели на държавна минимална помощ съгласно насоките за кандидатстване по процедурата. В блок „Металик“ собствениците на девет от апартаментите, които са седалища на фирми ще бъдат получатели на минимална държавна помощ.Размерите на помощта за всеки от апартаментите са изчислени от общината на база на прогнозните разходи по проекта за тях съгласно квадратурата на дограмата за смяна на всеки апартамент и общите разходи в останалите бюджетни пера, съответстващи на идеалните части за всяко жилище.

Публикувано на 23 May 2023