НА 19 МАЙ ОБЩИНАТА ВНЕСЕ ПРОЕКТИТЕ НА СЛЕДВАЩИ ДВА ЖИЛИЩНИ БЛОКА, КОИТО УЧАСТВАТ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Внесените проекти са на сдруженията на собствениците „Калина“ и „Съгласие“. Двете сгради са в кв.“Изгрев“ на гр.Тервел. „Калина“ е блок № 9, а „Съгласие“ – блок № 8.
Блок „Калина“ има 30 апартамента, в два входа, на шест етажа. Разгъната застроена площ на сградата е 2790 кв.м. , без мазетата. Разгънатата застроена площ с мазета е 3255 кв.м.
Блок „Съгласие“ има 25 апартамента, в два входа, на пет етажа. Разгъната застроена площ на сградата е 2333,00 кв. м. без мазета, респ. 2796,30 кв. м. с мазета.
За двете сгради бе изпълнено архитектурно заснемане, което определи площта на всеки апартамент и тази на общите части на сградите. Подготвени са чертежи-разпределения за всеки етаж на сградите и чертежи-разрези на сградите във височина.Техническият паспорт включва описание на всички параметри на сградите и обектите в тях, становища на архитект, инженер-конструктор, инженери по ВиК и Ел инсталации и по пожарна безопасност. В паспортите са предписани мерки за безопасна експлоатация на сградите, сред които възстановяване на мълниезащитната и заземителната инсталация, а при блок „Съгласие“ – корекция на отлепено стълбище на входа.
За двата блока в проектите са предвидени: подмяна на дограма съгласно обследването, външна топлоизолация, ремонт и топлоизолация на покрива, топлоизолация на сутерена, подмяна на осветлението с енергоспестяващо в общите части, изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация, корекция на стълбището на блок „Съгласие“.Бюджетите на всеки от двата проекта обхващат още разходи за всички съпътстващи дейности , които следва да се изпълнят, за да започне , извърши се и приключи законосъобразно строителството и да бъде отчетена степента на постигане на индикаторите на проекта.
Двата внесени жилищни блока имат оценки, съгласно обявената от МРРБ методика за оценка, както следва:
Блок „Съгласие“: Обща оценка от 111 точки, в т.ч. :
• % енергийни спестявания – 15 точки;
• Очаквано намаление на емисиите въглероден диоксид: 20 точки;
• Ефективност на инвестицията – 32 точки;
• Целесъобразност на инвестицията – 14 точки;
• Ангажираност на членовете на общото събрание – 25 точки;
• Наличие на общинска наредба за архитектурен облик – 5 точки.
Блок „Калина“: Обща оценка от 117 точки, в т.ч.:
• % енергийни спестявания – 18 точки;
• Очаквано намаление на емисиите въглероден диоксид: 20 точки;
• Ефективност на инвестицията – 35 точки;
• Целесъобразност на инвестицията – 14 точки;
• Ангажираност на членовете на общото събрание – 25 точки;
• Наличие на общинска наредба за архитектурен облик – 5 точки.

Максималният брой точки , който може да получи една сграда в програмата е 140.
В блок „Калина“ собственикът на един апартамент, в който е регистрирано седалище на фирма ще бъде получател на държавна минимална държавна помощ съгласно насоките за кандидатстване по процедурата. В блок „Съгласие“ собствениците на два от апартаментите, които са седалища на фирми ще бъдат получатели на минимална държавна помощ.Размерите на помощта за всеки от апартаментите са изчислени от общината на база на прогнозните разходи по проекта за тях съгласно квадратурата на дограмата за смяна на всеки апартамент и общите разходи в останалите бюджетни пера, съответстващи на идеалните части за всяко жилище.

Публикувано на 19 May 2023