НА 16 МАЙ ОБЩИНАТА ВНЕСЕ ПРОЕКТИТЕ НА ПЪРВИТЕ ...

НА 16 МАЙ ОБЩИНАТА ВНЕСЕ ПРОЕКТИТЕ НА ПЪРВИТЕ ДВА ЖИЛИЩНИ БЛОКА, КОИТО УЧАСТВАТ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

В програмата ще участват общо 12 блока в гр.Тервел, обединени в девет сдружения на собственици. Внесените първи проекти са на блоковете „Зора“ и „Пролет“. Двете сгради са в кв.“Изгрев“ на гр.Тервел.
Блок „Зора“ има 20 апартамента, в един вход, на пет етажа. Разгъната застроена площ на сградата е 1 290 кв.м. , без мазетата. Разгънатата застроена площ с мазета е 1548 кв.м.
Блок „Пролет“ има 30 апартамента, в два входа, на пет етажа. Разгъната застроена площ на сградата е 2292,92 кв. м. без мазета, респ. 2730,03 кв. м. с мазета.
За двете сгради бе изпълнено архитектурно заснемане, което определи площта на всеки апартамент и тази на общите части на сградите. Подготвени са чертежи-разпределения за всеки етаж на сградите и чертежи-разрези на сградите във височина.Техническият паспорт включва описание на всички параметри на сградите и обектите в тях, становища на архитект, инженер-конструктор, инженери по ВиК и Ел инсталации и по пожарна безопасност. В паспортите са предписани мерки за безопасна експлоатация на сградите, сред които възстановяване на мълниезащитната и заземителната инсталация.
За двата блока в проектите са предвидени: подмяна на дограма съгласно обследването, външна топлоизолация, ремонт и топлоизолация на покрива, топлоизолация на сутерена, подмяна на осветлението с енергоспестяващо в общите части, изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация.Бюджетите на всеки от двата проекта обхващат още:
• разходите за двете обследвания , които ще бъдат възстановени на собствениците , в случай че проектите бъдат одобрени,
• разходи за изготвяне на технически проект и авторски надзор от проектантите по отделните части (строителството може да започне само след издаване на разрешение за строеж въз основа на техническия проект),
• разходи за изготвяне на доклади за съответствие на техническите проекти със съществените изисквания към строежите (преди издаване на разрешението за строеж)и за строителен надзор,
• разходи за изготвяне на експертна оценка от енергиен одитор, която да установи до каква степен са изпълнени заложените в проектите индикатори,
• разходи за въвеждане на сградите в експлоатация,
• разходи за информация и публичност.
В случай, че бъдат одобрени , всеки от проектите трябва да започне с обществена поръчка за избор на проектантски екип, който да изготви технически проект, като спази предписанията на двете обследвания. Работата трябва да продължи с избор на строителен надзор , издаване на разрешение за строеж, избор на строителна фирма и изпълнение на строителството. Завършва се с експертната оценка от енергийния одитор и въвеждането на сградата в експлоатация.
Двата внесени жилищни блока имат оценки, съгласно обявената от МРРБ методика за оценка, както следва:
Блок „Пролет“: Обща оценка от 111 точки, в т.ч. :
• % енергийни спестявания – 15 точки;
• Очаквано намаление на емисиите въглероден диоксид: 20 точки;
• Ефективност на инвестицията – 32 точки;
• Целесъобразност на инвестицията – 14 точки;
• Ангажираност на членовете на общото събрание – 25 точки;
• Наличие на общинска наредба за архитектурен облик – 5 точки.
Блок „Зора“: Обща оценка от 113 точки, в т.ч.:
• % енергийни спестявания – 18 точки;
• Очаквано намаление на емисиите въглероден диоксид: 18 точки;
• Ефективност на инвестицията – 35 точки;
• Целесъобразност на инвестицията – 12 точки;
• Ангажираност на членовете на общото събрание – 25 точки;
• Наличие на общинска наредба за архитектурен облик – 5 точки.

Максималният брой точки , който може да получи една сграда в програмата е 140.
Изключително сложен и отговорен за общините процес е обследването за държавни помощи, което се извършва съгласно обявени от МРРБ изисквания, доразвити с допълнително публикувани насоки за конкретната процедура, за която сега кандидатстваме. Съгласно тези насоки, земеделските производители са недопустими да получат финансиране за саниране на жилищата си, в случай че адресът, на който осъществяват дейността си като земеделски производител (посоченият в регистър БЪЛСТАТ адрес) , съвпада с този на апартамента, който се санира.Фирмите, които имат седалища в апартаментите , които се санират получават държавни помощи, в случай, че проектът бъде одобрен и се реализира.Държавната помощ за всеки апартамент, на чийто адрес има седалище на фирма се изчислява още сега, на етап кандидатстване от общината и изчислението се представя при внасянето на проекта, но не се заплаща от собствениците.
Община Тервел благодари на собствениците на жилища в блоковете „Зора“ и „Пролет“ и на двамата управители на сдруженията Росен Панайотов и Елисавета Стоянова за навременните реакции и доброто партньорство с общината, което позволи подготовката на техните проекти да приключи най-бързо.
Желаем успех на всички собственици на обекти в многофамилни жилищни сгради в гр.Тервел, които се сдружиха за участието си в програмата и се надяваме да постигнем заедно по-добри условия за живот за гражданите в нашата община.
Публикувано на 16 May 2023