Община Тервел

Дом за стари хора “Радост“, с. Полковник Савово
Обявява свободна позиция
длъжност – ТРУДОТЕРАПЕВТ

Лицата, желаещи да бъдат назначени на обявената длъжност за предоставяне на социалната услуга Дом за стари хора “Радост“, с. Полковник Савово по реда на Закона за социалните услуги, подават следните документи:
• Заявление (по образец) на място в ДСХ;
• Автобиография;
• Копие от документ за завършено образование;
• Копие от документ за допълнителна квалификация (при наличие);
• Копие от трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
• Декларация за обработка на налични данни (по образец);
• Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец).
Документите от кандидатите за заемане на обявената длъжност за предоставяне на социалната услуга Дом за стари хора “Радост“, с. Полковник Савово, се подават всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа в сградата на социалната институция с адрес: с. Полковник Савово, п.к. 9471, община Тервел, ул.“Първа“№11.
При подаване на документите за обявената свободна длъжност, кандидатите ще се запознаят с длъжностната характеристика на позицията „Трудотерапевт“.
За персонал за предоставяне на социална услуга в Дом за стари хора “Радост“, с. Полковник Савово могат да бъдат наемани лица, които отговарят едновременно на следните условия:
 Да са пълнолетни лица;
 Да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена длъжност;
 Да не са поставени под запрещение;
 Да са физически и психически пригодни за изпълнение на длъжността, удостоверено със съответните документи, издадени от компетентни за целта органи;
 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 Не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашно насилие.
След изтичане на едномесечния срок, комисия ще извърши оценка и подбор на кандидатите.
Процедурата за заемане на предвидените позиции се провеждат чрез:
1.1.Подбор по документи.
1.2.Събеседване.
Краен срок за подаване на документи 10.06.2023 година 15.00 часа.


Публикувано на 10 May 2023