ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


Предстои отваряне на процедура за кандидатстване BG-RRP-6.004 - Инвестиции в технологична и екологична модернизация, която е насочена към земеделските стопанства.В момента документите за кандидатстване са публикувани за обществено обсъждане в публичния модул на ИСУН. Процедурата е по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Средствата са 318 048 200,30 лева без данък върху добавената стойност и се очаква с тях да се финансират проекти на повече от 840 стопанства в страната. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат е по-голям или равен на 30 000,00 лв., без ДДС. Максималният размер на допустимите разходи за едно ПИИ, представено от един кандидат е 1 000 000,00 лева., без ДДС. ДДС е допусим разход по проектите.Индикативна дата за отваряне на процедурата:31 май 2023 г.
Допустими са:
1. Разходи за материални и нематериални инвестиции, допринасящи към изпълнение на целите на НПВУ :
1.1. Технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвите, торене, растителна защита и прибиране на реколтата - вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, дронове, GPS системи и друга техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда.
1.2. Доставка и монтаж на оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване.
1.3. Доставка и монтаж на оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване.
1.4. Доставка и монтаж на автоматизирани системи и машини за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане,
1.5. Доставка на машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др.
1.6. Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, третиране и оползотворяване на растителен и животински торов отпадък, вкл. за компостиране, метанизация.
1.7. Технологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за животновъдството – системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове и други машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда в животновъдните стопанства.
1.8. Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството - за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.).
1.9. Доставка и монтаж на машини и оборудване за третиране на торов отпадък, в т.ч. скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса.
Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на биогорива или енергия от възобновяеми източници в стопанствата за собствено потребление.
С условията за кандидатстване можете да се запознаете в системата ИСУН на адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/a5cb27b7-2c6a-4943-8296-076f1731559e

Публикувано на 12 Apr 2023