О Б Я В А

    УС на ЗК “Безмер” с. Безмер, общ. Тервел, обл. Добрич свиква на 11.03.2023г. (събота ) от 9,00 часа в столовата на ЗК “ Безмер” с. Безмер събрание на пълномощниците при следния дневен ред:


 1. Приемане и освобождаване на член-кооператори в ЗК “ Безмер” с. Безмер.

 2. Отчетен доклад за дейността на УС на ЗК през стопанската 2021/2022г.

 3. Отчетен доклад за дейността на КС на ЗК през стопанската 2021/2022г.

 4. Одобряване на Годишния Счетоводен Отчет за стопанската 2021/2022г

 5. Приемане на Одиторски доклад за стопанската 2021/2022г.

 6. Избиране на одитори за 2023г.

 7. Утвърждаване разходи за дейността на КС през стопанската 2023/2024г.

 8. Приемане на Наредба за лично ползуване през 2023г.

 9. Приемане на решение за упълномощаване на Председателя на ЗК “Безмер” :


  • за ползване от финансови институции на инвестиционни и оборотни кредити за закупуване на земя, земеделска техника, сгради и инвентар и реализиране на проекти по ПРСР.

  • за извършване разпоредителни сделки по приемане на дарения, замяна, сключване на договори и/или нотариални актове за доброволна делба, учредяване право на строеж за ветрогенератори, учредяване на сервитути за прокарване на подземни и надземни съоражения, покупка на недвижими имоти, в т.ч. земеделски земи на цени периодично определяни от УС на ЗК „Безмер”.
Забележка: При липса на кворум събранието ще се проведе 1 час след обявеното време, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъствуващите.

Публикувано на 15 Feb 2023