Обява

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1  от ЗОС, чл.44,ал.1,т.1, чл. 56 и чл.62  от НРПУРОИ                                      


                                       О Б Я В Я В А


I.Публичен търг на 04.11.2022 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на  недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :

1. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ III, кв.7 по РП на с.Честименско – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1180 кв.м(Хиляда  сто и осемдесет  квадратни метра) с начална тръжна цена 3 152.00 лв.( Три хиляди сто петдесет и два лева).

2. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ IV, кв.13 по РП на с.Кочмар – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 960 кв.м (Деветстотин и шестдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 2 591.00 лв.(Две хиляди петстотин деветдесет и един лева)

3.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 57563.22.226 по КККР на с.Поп Груево по начин на трайно ползване : За друг вид застрояване  с площ от 604 кв.м(Шестстотин и четири квадратни метра) с начална тръжна цена 1 125.00 лв.( Хиляда сто двадесет и пет лева).

4.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 57563.22.235 по КККР на с.Поп Груево по начин на трайно ползване : За друг вид застрояване  с площ от 1238 кв.м( Хиляда двеста тридесет и осем квадратни метра) с начална тръжна цена

2 306.00 лв.( Две хиляди триста и шест  лева).

5.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 57563.22.237 по КККР на с.Поп Груево по начин на трайно ползване : За друг вид застрояване  с площ от 3 902 кв.м( Три хиляди деветстотин и два квадратни метра) с начална тръжна цена

7 267.00 лв.( Седем хиляди двеста шестдесет и седем  лева).

6.Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 72271.501.2125 по КККР на гр.Тервел, отреден за жилищно строителство  с площ от 401 кв.м(Четиристотин и един квадратни метра) с начална тръжна цена 4 303.00(Четири хиляди триста и три лева).

7. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.13.254 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 652 кв.м( Шестстотин петдесет и два  квадратни метра) с начална тръжна цена  1 165.00 лв.(Хиляда сто шестдесет и пет лева).

8. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.13.286 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 391 кв.м( Триста деветдесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена  698,00 лв.(Шестстотин деветдесет и осем лева).

9. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.13.288 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 437 кв.м( Четиристотин тридесет и седем квадратни метра) с начална тръжна цена  781.00 лв.( Седемстотин осемдесет и един лева).

10.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.13.290 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 440 кв.м( Четиристотин и четиридесет  квадратни метра) с начална тръжна цена  786.00 лв.( Седемстотин осемдесет и шест лева).            

11. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.13.293 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 330 кв.м( Триста и тридесет  квадратни метра) с начална тръжна цена  589.00 лв.( Петстотин осемдесет и девет лева).

12. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.13.295 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 431 кв.м( Четиристотин тридесет и един  квадратни метра) с начална тръжна цена  770.00 лв.( Седемстотин и седемдесет  лева).

13. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.13.296 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 429 кв.м( Четиристотин двадесет и девет  квадратни метра) с начална тръжна цена  766.00 лв.( Седемстотин шестдесет и шест  лева).

14. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.13.297 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 401 кв.м( Четиристотин и един   квадратни метра) с начална тръжна цена 716.00 лв.( Седемстотин шестнадесет  лева).

15. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.13.298 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 319 кв.м( Триста и деветнадесет  квадратни метра) с начална тръжна цена   570.00 лв.( Петстотин и седемдесет  лева).

16. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.13.43 по КККР на с.Безмер по начин на трайно ползване : Лозе с площ от 654 кв.м( Шестстотин петдесет и четири  квадратни метра) с начална тръжна цена  1 168.00 лв.( Хиляда сто шестдесет и осем  лева).


            II. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 16.00 часа на 03.11.2022 г.  в касата на общинска администрация гр.Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел  BG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

            III. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева (Петнадесет  лева) без ДДС в брой от  17.10.2022 г. до 15.00 ч. на  03.11.2022  г. от касата на община Тервел.

            IV. Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 ч. на  03.11.2022  г.  в деловодството на Община Тервел.

  V.Оглед на недвижимите имоти- частна общинска собственост се извършва  всеки работен ден от 09.00  до 15.30 часа до 03.11.2022  г., след закупуване  на тръжна документация и направена предварителна заявка за оглед.


Публикувано на 03 Oct 2022