ОТНОВО ЗА САНИРАНЕТО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В публичния модул на информационната система ИСУН на 30.09.2022 г. са обявени за публично обсъждане проекти на документи за кандидатстване на многофамилни жилищни сгради за прилагане на мерки за енергийна ефективност. Възможно е след изтичане на срока за публично обсъждане на документите да настъпят промени в условията за кандидатстване. Въпреки факта, че документите не са в окончателния си вариант, препоръчваме да се запознаете с тях. Считаме, че навременните действия на живеещите в несанираните жилищни сгради ще бъдат от много голямо значение, тъй като съгласно публикуваните проекти на документи:

  1. Досегашните действия на собствениците на сгради по НПЕЕМЖС от 2016 година нямат никаква правна стойност . Сдружения следва да бъдат регистрирани отново - за участие в настоящата програма, която вече се финансира с евросредства , чрез Плана за възстановяване и устойчивост;

  2. От изключителна важност е обстоятелството, че общината може да бъде полезна само на онези от сдруженията, които разполагат с технически паспорт на сградата си и с обследване за енергийна ефективност. Възлагането и заплащането за технически паспорт и енергийно обследване е задължение на сдружението. Разходите за тези две услуги подлежат на възстановяване от програмата, но само в случай,че проектът за сградата бъде одобрен и разходът е законосъобразен;

  3. Онези от сдруженията, които се регистрират като такива за участие в програмата и разполагат с технически паспорт и доклад за енергийно обследване имат право да сключат партньорско споразумение с общината за последващи действия по програмата;

  4. Общината изготвя КСС по уедрени показатели и подготвя проект за кандидатстване в системата ИСУН за всяка сграда, която е постигнала готовност;

  5. Проектът, подаден от общината за всяка сграда се оценява по критерии за оценка, за които следва да обърнете внимание, че са в услуга на сгради с над 72 бр. жилища в тях, каквито в гр. Тервел няма;

  6. Действията на собствениците по запознаване с критериите за оценка на проектите и по възлагане на техническото и енергийното обследване следва да бъдат изпреварващи и изключително бързи, тъй като право да участват в класиране за 100 % финансиране ще имат само проектите на онези сдружения, които са входирани в ИСУН до 31.03.2023 г. , т.е за по-малко от шест месеца гражданите трябва да са възложили и да са им изготвени технически паспорт с архитектурно заснемане на сградата и доклад за енергийно обследване, да са регистрирали сдружението си, да са подписали договор с общината , да са подготвили всички документи от страна на сдружението съгласно указанията, да са осигурили време на общината да им изготви КСС по подадените от тях обследвания, да напише проект за тяхната сграда и да го входира в ИСУН.Моля гражданите да обърнат специално внимание на критериите, по които ще бъдат присъждани точки на техните проекти и на изискванията на програмата като цяло. Освен, че трябва да се бърза, възлагането на двата доклада ( за техническо и енергийно обследване) трябва да се направи по начин, който да гарантира на сдружението по-висока оценка на проекта за неговата сграда. Критериите за оценка са обективни и зависят в голяма степен от големината на сградата , процента на участие на живущите в нея в сдружението и мерките за енергийна ефективност, които ще бъдат изпълнявани. Никой не може да гарантира спечелване на проекта на едно сдружение, ако техническата оценка на проекта му е ниска и не може да се конкурира с внесени проекти на големи сгради от останалите 264 общини в страната с висока техническа оценка. Възможно е сдруженията да направят разходи за двете обследвания, които да останат за тяхна сметка, в случай на неодобрен проект.Изключително важно е и да се знае,че недопустимите по проекта разходи ( в случай, че бъдат установени такива при кандидатстването или при верифицирането на разходите) също са за сметка на сдруженията.

Жилищните сгради, в които има и стопански обекти –магазини, офиси и пр. следва да обърнат внимание и на указанията за минимални държавни помощи и спецификата на разходите по проекта в такива случаи.

В заключение : различията между настоящата програма и тази, която общината реализира през 2015-2016 година за жилищните сгради в Тервел са съществени. При предходната програма от сдруженията се изискваше само да се регистрират за участие в програмата, да вземат решение на общото си събрание за това участие и да подадат документите на сдружението в общината. Всичко останало беше ангажимент на общината . В новата програма , много съществената предпроектна фаза, от която до голяма степен зависи успехът на проекта, е вменена не на общината, а на сдруженията на собствениците. Общината е натоварена с ангажимента да кандидатства , да управлява чрез ИСУН, да проведе обществените поръчки и да отчете всеки отделен проект на сдружение, но обхватът на мерките за енергийна ефективност, които ще се изпълняват по проекта вече не зависи от нея, а от всяко отделно сдружение.

Припомняме Ви, че по време на предходната програма за саниране Община Тервел бе една от първите четири общини в България, които започнаха строителни работи по програмата за саниране на жилищни сгради още през 2015 г., т.е в годината, в която програмата бе отворена за кандидатстване. Информация за това изнесе МРРБ в началото на 2016 г. Масовото саниране на жилищни сгради от общините стана факт през 2017 -2019 г. Действията на нашата община бяха изключително бързи през 2015 г., могат да бъдат бързи и сега, тъй като хората, които осъществихме предходното саниране все още работим в общината.Нямахме непризнати разходи по програмата.Този път успехът зависи и от сдруженията, които трябва да поемат своята част от ангажиментите и риска по програмата.

Моля да се запознаете с указанията и документите за кандидатстване (в проект) и да ги обсъдите със своите съседи, за да вземете решение дали и как ще продължите работата си за кандидатстването.

Линк за достъп до проекта на документите:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

След изтичане на срока за публично обсъждане, ще бъде открита процедурата за кандидатстване, с окончателните указания и пакет от документи. Направените забележки в хода на публичното обсъждане и становищата на управляващия за програмата орган също се публикуват в ИСУН.

Дияна Илиева-Зам.Кмет на Община Тервел

Публикувано на 03 Oct 2022